Dienstleistungen - 591996-2020

08/12/2020    S239

België-Brussel: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 239-591996

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_25562
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: nele.santulliana@infrabel.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392397
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392397
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-FBA51-0000656289-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het selectief ophalen van het bedrijfsafval afkomstig van de sites van INFRABEL, in zeven percelen

Referentienummer: I-FBA51-0000656289-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht bestaat uit zeven percelen:

— perceel 1: area Centrum,

— perceel 2: area Noord-Oost,

— perceel 3: area Noord-West,

— perceel 4: area Zuid-Oost,

— perceel 5: area Zuid-West,

— perceel 6: production Plant Schaarbeek,

— perceel 7: production Plant Bascoup.

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas),

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering),

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

— verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Centrum

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

— administratieve gebouwen,

— Seinhuizen,

— logistieke centra infrastructuur,

— antennes,

— een laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit

(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in

Samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

— verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Noordoost

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

— administratieve gebouwen,

— Seinhuizen,

— logistieke centra infrastructuur,

— antennes,

— een laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering),

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

—verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Noordwest

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

— administratieve gebouwen,

— Seinhuizen,

— logistieke centra infrastructuur,

— antennes,

— een laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering),

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

— verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Zuidoost

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

— administratieve gebouwen,

— Seinhuizen,

— logistieke centra infrastructuur,

— antennes,

— een laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering),

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

— verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area Zuidwest

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

— administratieve gebouwen,

— Seinhuizen,

— logistieke centra infrastructuur,

— antennes,

— een laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas),

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering),

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

— verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Production Plant Schaarbeek (werkplaats)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

— administratieve gebouwen,

— Seinhuizen,

— logistieke centra infrastructuur,

— antennes,

— een laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering),

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

— verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Production plant Bascoup (werkplaats)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De area bestaat uit verschillende sites:

— administratieve gebouwen,

— Seinhuizen,

— logistieke centra infrastructuur,

— antennes,

— een laboratorium (Area Centrum).

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:

— periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas),

— ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten,

— opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL,

— ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.

Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:

— ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering),

— regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met een vastgelegde frequentie en deels op afroep,

— verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde verwerkingscentra,

— aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad in bijlage.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad in bijlage.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie selectieleidraad in bijlage.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een cascadesysteem (met maximum drie firma’s) zal voor elk lot worden toegepast.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2020