Lieferungen - 594357-2022

28/10/2022    S209

Rumänien-Cluj-Napoca: Laborreagenzien

2022/S 209-594357

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj
Nationale Identifikationsnummer: 4354523
Postanschrift: Strada: Constanţa, nr. 5
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400158
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihai Adrian Mleșnițe
E-Mail: achizitii@irgh.ro
Telefon: +40 264596414
Fax: +40 264455995
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.irgh.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100158852
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru - Reactivi de laborator

Referenznummer der Bekanntmachung: 294
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru - Reactivi de laborator conform documentatiei si caietului de sarcini. Solicitări de clarificări se depun înainte cu 18 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru ca ofertanții să aibă la dispoziție 10 zile înainte de termenul limită pentru pregătirea documentației.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 091 160.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Cluj Napoca, str Croitorilor nr.19-21

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord cadru - Reactivi de laborator conform documentatiei si caietului de sarcini, respectiv 1 lot - Reactivi de laborator pentru efectuarea testelor de chimie si imunologie printr-o metoda automata si integrata, compatibili cu sistemul integrat aflat in dotarea Laboratorului: p612p417, Cobas c503; Cobas c503 e801, sau ECHIVALENT cu 97 componente conform documentatiei.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmeză a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertanții clasați pe locurile I - XX la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in DUAE. Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura ( operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator ) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor si raportata la termenul limita pentru primirea ofertelor din anuntul de participare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmeză a fi prezentate la solicitarea autorității contractante tuturor ofertanților clasați pe locurile I - XX la finalizarea evaluării ofertelor. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager - Dr. Mlesnite Mihai Adrian, Director financiar contabil - Torok Klara, Sef Serviciu Aprovizionare - Ing. Bugnar Sorin, Ec. Scutelnicu Ioana Carmen - Sef Birou Achizitii Publice Contractare, Ec. Ielciu Călin - economist, Ec. Rus Alexandra - economist, Ec. Hapca Marilena - economist, Dr.Pandrea Stanca Lucia - Medic Primar Laborator Analize Medicale, Jr. Dombi Emanuela Doriana- Consilier, Ec. Bota Cristina -Economist. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere se va depune odata cu DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții (in cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe locurile I - XX în cadrul clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative solicitate de catre autoriatatea contractanta vor fi prezentate in termenul de valabilitate la momentul prezentarii.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Persoane juridice / fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Persoanele juridice / fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile I - XX la finalizarea evaluării ofertelor. Toate documentele vor fi in limba romana. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locurile I - XX, la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareOperatorul economic va preciza proportia de sub contractare. Documente justificative: document din care sa reiasa partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Raspuns in DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 20
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/11/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/11/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

În situaţia în care, două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament. In acest caz reofertarea se va face in SEAP. In situatia in care si la reofertare ofertele vor fi clasate la egalitate, se va relua procesul de reofertare. In situatia in care ofertele raman la egalitate si dupa a doua reofertarea in SEAP, autoritatea contractanta va relua procesul pana cand se oferteaza preturi diferite sau ofertantii comunica faptul ca nu isi mai modifica pretul.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareTermenul pentru procedurile de contestare: Utilizarea cailor de atac -termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.8 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biroul Juridic al Institutului
Postanschrift: str. Constanta nr. 5
Ort: Cluj-Napoca
Postleitzahl: 400158
Land: Rumänien
Fax: +40 264455995
Internet-Adresse: www.irgh.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/10/2022