Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 596025-2021

22/11/2021    S226

Roumanie-Sibiu: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 226-596025

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: APA CANAL SIBIU SA
Numéro national d'identification: RO 2684940
Adresse postale: Strada: Eschile, nr. 6
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550096
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: ALEXANDRU AVRAM
Courriel: achizitii@apacansb.ro
Téléphone: +40 269222916
Fax: +40 269223468
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.apacansb.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100131743
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

CP - UTILAJE TEHNOLOGICE SI DE TRANSPORT

Numéro de référence: CP
II.1.2)Code CPV principal
34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare contoare de apa rece si accesorii ( emitatoare - receptoare, aparat portabil de emisie-receptie), conform caiet de sarcini nr.17278/25.06.2021

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 11 193 793.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 2 Excavator pe pneuri

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
43262000 Machines excavatrices
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Sibiu strada Eschile nr. 6 , Județul Sibiu, România

II.2.4)Description des prestations:

Excavator pe pneuri masa minimmă 19 tone - 1 bucată

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Se va acorda punctaj pentru garanția suplimentară oferită echipamentelor livrate peste cei doi ani de garanție minimi prevăzuți prin caietul de sarcini / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 170 559.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PERIOADA 2014-2020 ” cod SMIS 146332

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 1 Utilaje de Întreținere , spălare și inspecție și rețele de apă și canalizare și transport nămol

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique
34131000 Camionnettes à espace ouvert à l'arrière (pick-up)
34134000 Camions à carrosserie ouverte et à plate-forme
34144410 Camions de vidange
35123500 Systèmes vidéo d'identification
42997100 Machines d'inspection de la surface intérieure de pipelines
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Sibiu strada Eschile nr. 6 , Județul Sibiu, România

II.2.4)Description des prestations:

Autolaborator detectare pierderi MTMA max 3,5 t - 3 bucăți

Masini transport namol skiploader - 2 bucăți

Masina transport basculanta 6+1 locuri MTMA min. 5t - 1 bucată

Autospeciala vidanja capacitate rezervor 6 mc namol - 2 bucăți

Autoutilitara vidanja 9 mc - 1 bucată

Autoutilitara curatitor combinat autocuratitor - vidanja cu perete deplasabil - 1 bucată

Autolaborator CCTV MTMA max 3,5 t - 1 bucată

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Se va acorda punctaj pentru garanția suplimentară oferită echipamentelor livrate peste cei doi ani de garanție minimi prevăzuți prin caietul de sarcini / Pondération: 20
Prix - Pondération: 80
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 10 023 234.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 15
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRASOV, ÎN PERIOADA 2014-2020 ” cod SMIS 146332

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerinta nr.1

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se vor prezenta:

- cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezenatre, de decizie sau de control in cadrul acestiuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv pentru persoane juridice eliberat de I.G.P.R. în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”

- certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii; Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiior la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic beneficiaza de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.

Nota: Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016 entitatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Document Unic de Achizitiei European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara. Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor entitati va preciza la nivelul propriului sau DUAE informatii cu privire la terti sustinatori/subcontractanti. De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat, care sa cuprinda informatiile solicitate pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului/asociatiei. Este obligatorie depunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator), sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 143 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 394/2016.

Cerinta nr.2

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.73 din Legea 99/2016.

a. Persoanele care detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt: Maier Bondrea Vasile-Director General, Mitea Dan Valeriu-Director Economic, Andreea Simona Damian- Sef, Birou Juridic, , Avram Alexandru-Sef Serviciu Achzitii Publice-Aprov., Medar Corina – economist CFPP, S, Negrila Andrada–șef birou achiziții , Tatu Mairean - Drector tehnic ; Banciu Mihai - Șef UIP.

b.Se solicita a se prezenta “Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea 99/2016”, de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati /subcontractanti/sau terti sustinatori, daca este cazul).

Modalitatea de îndeplinire:

Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea 99/2016 urmeaza sa fie prezentata de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

Certificat constatator emis de ONRC, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” din care sa reiasa ca operatorul economic are înscris ca domeniu de activitate, furnizarea de produse de tipul celor incluse in prezenta procedura de atribuire.

Modalitate de indeplinire: Operatorii economici ce depun oferta (ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care va fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarrea DUAE, respectiv CERTIFICAT CONSTATATOR emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru persoanele juridice romane:

Se va completa si depune odata cu oferta, DUAE conform cerintelor din instructiunile catre ofertanti /Fisa de date (la nivelul DUAE - Capacitatea de a corespunde cerintelor, trebuie precizate informatii din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale)

Document justificativ: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde informatii reale/actualizate la data prezentarii documentului, si din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa în certificatul ONRC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificatul constatator din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Pentru persoanele juridice straine:

Se va completa si depune odata cu oferta, DUAE conform cerintelor din instructiunile catre ofertanti / Fisa de date (la nivelul DUAE - Capacitatea de a corespunde cerintelor, trebuie precizate informatii din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale) .

Documente justificative: Ofertantii/asociatii/ subcontractantii/tertii sustinator straini vor prezenta documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi au sediile. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele suport prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati /subcontractanti/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Specificati cifra de afaceri medie anualaPentru Lotul 1 Cifra medie de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sa fie de minim 20.000.0000 lei. Pentru Lotul 2Cifra medie de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sa fie de minim 2000.000 lei.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Pentru ambele loturi Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt : - bilanturile contabile pentru anii 2018, 2019 și 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri . Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii In cazul in care un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci indeplinirea indicatorului "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, conform art. 196 din Legea nr.99/2016), respectiv Formularul nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici legalizat; Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareOfertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru Lotul 1 Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune produse similare, relevante in raport cu obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puțin 10.000.000 lei (incluzând prețul produselor și valoarea serviciilor auxiliare aferente instalării/montajului, punerii în funcțiune și testării acestora), la nivelul a maxim 3 contracte.Pentru Lotul 2Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune produse similare, relevante in raport cu obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puțin 1.000.000 lei (incluzând prețul produselor și valoarea serviciilor auxiliare aferente instalării/montajului, punerii în funcțiune și testării acestora), la nivelul a maxim 3 contracte.*Nota: prin sintagma „produse similare” înţelegându-se:Pentru Lotul 1 echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare, similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice Lotul 1.Pentru lotul 2echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare, similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.1.4 Descrierea achizitiei publice Lotul 2.

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent .

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuImplementarea unui sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO14001 sau echivalent .

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se va completa DUAE de catre ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor Nota 1: Entitatea contractantă nu a stabilit criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de ofertant/candidat în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, prin care ofertanții asociați răspund solidar de îndeplinirea contractului (Formularul nr. 4). Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intocmit dupa evaluarea ofertelor In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor de forma cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire Entitatea contractanta solicitata aceasta cerinta in conformitate cu prevederile Art 199 alin(1) din Legea 99/2016, completarea documentelor solicitate, reflecta o imagine generală privind intenţia ofertantului de a proceda la executia contractului cat si luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului de operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire Entitatea contractanta a solicitat completarea DUAE in conformitate cu prevederile Art 202 alin(1) din Legea 99/2016, si documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform Art 205 alin(1), si Art 88 din Legea 99/2016. I...

Se va completa DUAE de catre operatorii ofertant/candidat, asociat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi descrierea lucrarilor executate din care sa reiasa valoarea și produsele similare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - extrase relevante ale contractului/ si documente/ certificate emise sau contra-semnate de către Beneficiarul achiziției (ex.procesul-verbal de recepție certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul produsele au fost livrate în conformitate cu normele legale în domeniu și că livrările au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, valoarea, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul furnizării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și . Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al livrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Mentionam ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut în anunțul de participarepublicat initial. Daca se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, SE VA EXTINDE CORESPUNZATOR (cu zilele de decalare) SI PERIOADA AFERENTĂ EXPERIENTEI SIMILARE. Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.

Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Se vor prezenta certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent un sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea ce face obiectul contractului sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. / In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Se va prezenta certificat valabil emis de organisme de certificare acreditate care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent un sistem de management de mediu pentru activitati in domeniul în care se încadrează activitatea ce face obiectul contractului sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management de mediu trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Cuantumul garantiei de participare: 27 700 lei. Pentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat lei se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (12 LUNI de la data depunerii ofertelor). Forma de constituire: printr-un instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurari sau prin virament bancar în contul entitatii contractante RO76RNCB0227017921860001 deschis la BCR Sibiu. Garantia de participare se va depune in SICAP, în format electronic, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform anuntului de participare. Comisia de evaluare va solicita ofertantilor participanti in original orice document reprezentand garantia de participare in cazul in care valabilitatea acestuia este conditionata de prezentarea in aceasta forma.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici din cadrul asocierii. Garantia de participare se restituie in conformitate cu prev. art. 44 din HG 394/2016. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prev. la art. 43 din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului încheiat. Gar... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/01/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 17/01/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/01/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

membrii comisiei de evaluare, personal ANAP desemnat pentru procedură (dacă este cazul)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate:

Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in copie “conforma cu originalul” în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite exclusiv prin SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa.Entitatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la clarificari printr-o singura clarificare conform legii. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitarile de clarificari transmise in termenul stabilit in aceste instructiuni la punctul I.3.-Comunicare si doar daca sunt transmise prin intermediul SEAP. ENTITATEA CONTRACTANTA NU VA RASPUNDE LA NICI O SOLICITARE DE CLARIFICARI TRANSMISA PRIN ALTA MODALITATE DECAT SEAP SAU DUPA DATA LIMITA STABILITA.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

CLAUZA SUSPENSIVĂ

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Furnizare este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM). Acest Proiect este finanțat prin Contractul de Finanațare nr. 445 / 06.01.2021, încheiat între APĂ CANAL SIBIU SA (beneficiara finanțării) și Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Proiect din care derivă direct necesitatea echipamentelor ce fac obiectul prezentului Contract, dar aplicația de finanțare încă nu a fost aprobată de Comisia Europeană.

Semnarea contractului se va face în termen de maxim 8 luni (termen estimat de APĂ CANAL SIBIU SA pentru obținerea finanțarii) de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de APĂ CANAL SIBIU SA sau părți componente ale acestuia ce fac trimitere la obiectul prezentului contract, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar Furnizorul întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de Furnizare, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Furnizorul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul, Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la aprobarea proiectului de către Comisia Europeană, să înștiințeze Furnizorul cu privire la semnarea contractului.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/11/2021