Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 599376-2021

24/11/2021    S228

Croatie-Gospić: Travaux de construction de locaux commerciaux

2021/S 228-599376

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Javna ustanova Park prirode Velebit
Numéro national d'identification: 65211368646
Adresse postale: Kaniža 4b
Ville: Gospić
Code NUTS: HR03 Jadranska Hrvatska
Code postal: 53000
Pays: Croatie
Point(s) de contact: Marta Hordov
Courriel: marta.hordov@zadarska-zupanija.hr
Téléphone: +385 23350342
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pp-velebit.hr

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

IZGRADNJA JEDINSTVENE FUNKCIONALNO-TEHNIČKE CJELINE U SKLOPU PROJEKTA CENTAR IZVRSNOSTI CEROVAČKE ŠPILJE - Posjetiteljski centar, pristupna površina, vanjske šetnice i uređenje špilja

Numéro de référence: NABAVA 2.1
II.1.2)Code CPV principal
45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

IZGRADNJA JEDINSTVENE FUNKCIONALNO-TEHNIČKE CJELINE U SKLOPU PROJEKTA CENTAR IZVRSNOSTI CEROVAČKE ŠPILJE - Posjetiteljski centar, pristupna površina, vanjske šetnice i uređenje špilja

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HR03 Jadranska Hrvatska
Lieu principal d'exécution:

Mj. izvođenja radova je kontaktno područje uz Cerovačke špilje-Gračac. Točna lok. izvršenja ugovora navedena je u opisu zone obuhvata (sa navodom k.č.br) svakog el. projekta i u Projektno teh. Dok.

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Jedinstvena funkcionalno tehničke cjeline sastoji se od više međuovisnih elemenata projekta "Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem":I) Izgradnja i opremanje Centra za prihvat i informiranje posjetitelja s pješačkom kolnom površinom (EP 1)- Navedeni element projekta u smislu ove nabave obuhvaća izgradnju građevine Prihvatnog centra (SP 1.1) i uređenja dijela okoliša (zona obuhvata k.č.br. 1588/2,1612/4, 1589/2, 1580/4, sve k.o. Grab) , te Izgradnju zgrade Odmorišta i pješačko kolne površine (SP 1.2) (zona obuhvata dio k.č. br. 3295 k.o. Grab), a sve sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji i Troškovniku koju su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.II) Uređenje vanjskih šetnica od Prihvatnog centra prema Gornjoj i Donjoj Cerovačkoj špilji (EP.2)- Navedeni element projekta u smislu ove nabave obuhvaća rekonstrukciju postojećih šetnica od zone obuhvata izgradnje Prihvatnog centra i Odmorišta s pješačko kolnom površinom pa do Donje i Gornje Cerovačke špilje (SP 2.1) (zona obuhvata dio k.č.br. 1588/1, 3113/1 i 3113/3 sve k.o. Grab), a sve sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji i Troškovniku koju su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.III) Uređenje Cerovačkih špilja za turističko posjećivanje- Navedeni element projekta u smislu ove nabave obuhvaća radove izgradnje na Uređenju šetnica unutar Gornje i Donje Cerovačke špilje (SP 4.1) (zona obuhvata dio k.č. 3113/3 i 3113/2, k.o. Grab)i radove na Rekonstrukciji sustava rasvjete za Gornju i Donju Cerovačku špilju (SP 4.2) (zona obuhvata dio k.č. 3113/3 i 3113/2, k.o. Grab), a sve sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji i Troškovniku koju su sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.IV) Implementacija elemenata interpretacije i edukacije u novoizgrađenoj i obnovljenoj posjetiteljskoj infrastrukturi (EP 5.1)EP 5 Implementacija elemenata interpretacije i edukacije u novoizgrađenoj i obnovljenoj posjetiteljskoj infrastrukturi : SP 5.1Implementacija novostvorenih sustava interpretacije /edukacije - dio I.a RADOVIDetaljan opis predmeta nabave naveden je u tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i projektno tehničkoj dokumentaciji. Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelji su obvezni nuditi cjelokupan predmet nabave. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega usluga odnosno predmeta nabave neće se razmatrati.Obrazloženje: Naručitelj ovaj predmet nabave, na temelju objektivnih kriterija za podjelu predmeta nabave na grupe iz članka 204. stavka 2. ZJN 2016 (primjerice: vrsta, svojstva, namjena, mjesto ili vrijeme ispunjenja), nije u mogućnosti podijeliti na grupe jer isti predstavlja jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu za Naručitelja. Predmet nabave je međuovisan i složen, te je za Naručitelja jedino rješenje da sklopi ugovor za cjeloviti predmet nabave. Naime, sklapanje više ugovora za više grupa za Naručitelja bilo komplicirano, teško provedivo i rizično te bi iziskivalo značajne dodatne troškove – simultano upravljanje s više ugovora koji bi se istovremeno odvijali, opasnost da se ugovori koji se trebaju realizirati ne sklope pravovremeno, koordinacija više ugovaratelja/izvođača, teškoće pri utvrđivanju odgovornosti pojedinog ugovaratelja/izvođača u izvršenju ugovora i mogućnost prebacivanja odgovornosti između pojedinih ugovaratelja/izvođača i slično, kašnjenja u izvršenju pojedinog ugovora.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 660
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Projekt "Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem" oznaka: KK.06.1.2.01.0011

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 046-107869

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: Klasa: UP/I 406-01/19-01/01 Urbroj: 2125/17-01-19-
Lot nº: 1
Intitulé:

IZGRADNJA JEDINSTVENE FUNKCIONALNO-TEHNIČKE CJELINE U SKLOPU PROJEKTA CENTAR IZVRSNOSTI CEROVAČKE ŠPILJE - Posjetiteljski centar, pristupna površina, vanjske šetnice i uređenje špilja

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
03/12/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: ING-GRAD D.O.O.
Numéro national d'identification: 93245284305
Adresse postale: KALINOVICA 3/IV
Ville: ZAGREB
Code NUTS: HR Hrvatska
Code postal: 10000
Pays: Croatie
Courriel: patrik.klaric@ing-grad.hr
Téléphone: +385 13033000
Fax: +385 13835600
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 43 574 632.58 HRK

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresse postale: Koturaška cesta 43/IV
Ville: Zagreb
Code postal: 10000
Pays: Croatie
Courriel: dkom@dkom.hr
Téléphone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Adresse internet: www.dkom.hr
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U svim ostalim slučajevima koji nisu navedeni, rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ZJN 2016 trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo žalitelja (članak 414 ZJN 2016).

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu..

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u čl. 420. ZJN.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave RH
Adresse postale: Koturaška cesta 43/IV,
Ville: Zagreb
Code postal: 10000
Pays: Croatie
Courriel: dkom@dkom.hr
Téléphone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Adresse internet: www.dkom.hr
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45213100 Travaux de construction de locaux commerciaux
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HR Hrvatska
Lieu principal d'exécution:

Nije primjenjivo

VII.1.4)Description des prestations:

Vantroškovnički radovi koji se odnose na specijalističke radove osiguranja stabilnosti južnog i zapadnog pokosa uz Prihvatni Centar, a nastavno na upozorenja stručnog nadzora, voditelja projekta i izvođača da je nužno pristupiti kvalitetnoj sanaciji pokosa radi sigurnosti ljudi i imovine prilikom korištenja građevine.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 724
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 570 500.00 HRK
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: ING-GRAD D.O.O.
Numéro national d'identification: 93245284305
Adresse postale: KALINOVICA 3/IV
Ville: ZAGREB
Code NUTS: HR Hrvatska
Code postal: 10000
Pays: Croatie
Courriel: patrik.klaric@ing-grad.hr
Téléphone: +385 13033000
Fax: +385 13835600
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

1. NARUČITELJ i IZVOĐAČ su dana 18.3.2020.g. u pisanom obliku sklopili Dodatak br. 1 Ugovora o javnoj nabavi Klasa: 402-01/15-01/01, Urbroj: 2125/17-01-20-463, kojim je uveden podugovaratelj BAU GRADNJA d.o.o.;

2. NARUČITELJ i IZVOĐAČ dana 26.2.2021.g. u pisanom obliku sklopili Dodatak br. 2 Ugovora o javnoj nabavi Klasa: UP/I 406-01/19-01/01, Urbroj: 2125/17-01-21-63, sve temeljem članka 320. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16) te članka 48. Ugovora, a kojim je vrijednost radova povećana za 2,28% vrijednosti radova iz osnovnog Ugovora, te je produljen rok za izvođenje radova.

3. NARUČITELJ i IZVOĐAČ su dana 10. kolovoza 2021.g. temeljem članka 317. ZJN 2016 sklopili Dodatak br. 3 Ugovora Klasa: UP/I 406-01/19-01/01, Urbroj: 2125/17-01-21-75. Vrijednost dodatnih radova koji su predmet Dodatka br. 3 iznosi 1,31% inicijalno ugovorene vrijednosti radova, a predmetni radovi koji su predmet Dodatka br. 3 su nužni radi zaštite sigurnosti ljudi i imovine pri korištenju građevine, a iste nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme izrade inicijalnog projektantskog troškovnika te u vrijeme provođenja postupka javne nabave. Naime, u navedenom trenutku nije bio moguć pristup stijeni koja je bila djelomično ukopana i zaklonjena postojećim objektom i visokim raslinjem, a prije završetka radova iskopa nije bilo moguće predvidjeti broj i vrstu potrebnih sidrenih elemenata niti način sidrenja. Naknadno, nakon što su se osigurali uvjeti za pristup i detaljan pregled stjenske mase radi zaštite sigurnosti ljudi i imovine izrađen je projektantski troškovnik i projekt kvalitetne sanacije pokosa od strane KREŠO GEO d.o.o., Jablanska 54, Zagreb.

Temeljem svih gore navedenih Dodataka 1., 2. i 3., izmijenjena je vrijednost izvođenja radova, na način da ista iznosi 45.137.503,80 HRK bez PDV-a, odnosno, 56.421.879,75 HRK s PDV-om.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Predmetni radovi su nužni radi zaštite sigurnosti ljudi i imovine pri korištenju građevine, a iste nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme izrade inicijalnog projektantskog troškovnika te u vrijeme provođenja postupka javne nabave. Naime, u navedenom trenutku nije bio moguć pristup stijeni koja je bila djelomično ukopana i zaklonjena postojećim objektom i visokim raslinjem, a prije završetka radova iskopa nije bilo moguće predvidjeti broj i vrstu potrebnih sidrenih elemenata niti način sidrenja. Naknadno, nakon što su se osigurali uvjeti za pristup i detaljan pregled stjenske mase radi zaštite sigurnosti ljudi i imovine izrađen je projektantski troškovnik i projekt kvalitetne sanacije pokosa od strane KREŠO GEO d.o.o., Jablanska 54, Zagreb.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 44 567 003.80 HRK
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 45 137 503.80 HRK