Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 599581-2021

Submission deadline has been amended by:  635329-2021
24/11/2021    S228

Pologne-Dalsze: Machines industrielles

2021/S 228-599581

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: EKO-MYŚL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresse postale: Dalsze 36
Ville: Dalsze
Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Code postal: 74-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Grzywiński
Courriel: sekretariat@eko-mysl.pl
Téléphone: +48 721886889
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eko-mysl.pl/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Activité principale
Autre activité: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Linia sortownicza do doczyszczania odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie złożona z taśmociągów i kabin sortowniczych wraz z instalacją wentylacji i klimatyzacji (6/NFOŚIGW/2021)

II.1.2)Code CPV principal
42000000 Machines industrielles
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest linia sortownicza do doczyszczania odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie złożona z taśmociągów i kabin sortowniczych wraz z instalacją wentylacji i klimatyzacji oraz zapewnienie sprzętu do rozładunku i montażu maszyn posiadanych przez Zamawiającego: rozrywarki worków, separatora elektromagnetycznego nadtaśmowego, separatora balistycznego, separatora optycznego, automatycznej prasy belującej, rozdrabniacza końcowego odpadów.

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego w zakładce: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 5 200 000.00 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Lieu principal d'exécution:

„Eko-Myśl” Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest linia sortownicza do doczyszczania odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie złożona z taśmociągów i kabin sortowniczych wraz z instalacją wentylacji i klimatyzacji oraz zapewnienie sprzętu do rozładunku i montażu maszyn posiadanych przez Zamawiającego: rozrywarki worków, separatora elektromagnetycznego nadtaśmowego, separatora balistycznego, separatora optycznego, automatycznej prasy belującej, rozdrabniacza końcowego odpadów.

2. Wszelkie informacje na temat zamówienia znajują się w dokumencie pn. "Zapytanie ofertowe 6/NFOSIGW/2021) oraz w szczegółowym zakresie zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pn. „Opis przedmiotu zamówienia” ). Dokumenty są do pobrania na stronie Zamawiającego w zakładce: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/

3. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące i 6 500 godzin pracy w zależności co nastąpi wcześniej.

Ofertę należy złożyć w formie:

- papierowej na adres „Eko-Myśl” Sp. z o.o., Dalsze 36, 74-300 Myślibórz lub

- elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@eko-mysl.pl

nie później niż do końca 28.12.2021 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji w miesiącach / Pondération: 10%/10 pkt.
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji w godzinach pracy urządzenia / Pondération: 10%/10 pkt.
Prix - Pondération: 80%/80 pkt.
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 5 200 000.00 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/02/2022
Fin: 27/01/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Projekt pn. „BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ DO DOCZYSZCZANIA ODPADÓW POCHODZENIA KOMUNALNEGO, ZEBRANYCH SELEKTYWNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA CZĘŚCI DZ. NR 2/3, OBRĘB DALSZE, GM. MYŚLIBÓRZ” realizowany w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2„Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami”. Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do odpowiedniego rejestru zawodowego lub handlowego.

- posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

b) Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG –o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych

rejestrach (np. KRS, CEiDG).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

b) Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG –o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

posiadający zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na wykonanie zamówienia.

W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

b) Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG –o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wykonanie wszystkich prac i dostaw objętych zapytaniem – nie później niż do 27.01.2023 r.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/12/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/12/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:

Eko-Myśl” Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

ZAKAZ POWIĄZAŃ

1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy

a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:

1.1. Terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy.

2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

2.1. wprowadzenia zmian do umowy mających bezpośredni wpływ na termin zakończenia robót;

2.2. wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, któremu nie można było zapobiec nawet przez dołożenie należytej staranności;

2.3. zmiany zakresu robót;

2.4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa;

2.5. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

2.6. wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty na realizację zamówienia każdy Oferent dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji prac. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z Zamawiającym.

2. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów oferty objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednakże należy zawrzeć taką informację w składanej ofercie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania złożenia od Oferentów dodatkowych wyjaśnień związanych z ofertą.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na każdym jego etapie i niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

WYKAZ DOKUMENTÓW:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaparafowane:

2.1. rysunki dokumentacji budowlanej,

2.2. rysunek pn. „zamaszynowienie hali schemat sortowania”,

2.3. rysunek pn. „separator optyczny schemat separacji materiału,

stanowiące załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

3. Projekt linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie sporządzony przez Wykonawcę.

4. Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG –o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CeiDG).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021