Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 599592-2021

24/11/2021    S228

Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques

2021/S 228-599592

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Amgros I/S
Numéro national d'identification: 14479880
Adresse postale: Dampfærgevej 22
Ville: København Ø
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 2100
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Flemming Sonne
Courriel: udbud@amgros.dk
Téléphone: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amgros.dk
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://levportal.amgros.dk
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://levportal.amgros.dk
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Amgros 2022-1.563.a.

II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftalerne indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 25 400 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Udbudsnr.: 1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK0 Danmark
Lieu principal d'exécution:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (Amgros' lager, sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Description des prestations:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: L01EB01,

Generisk navn: Gefitinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 250 mg,

Enhedsværdi: 250 mg,

Mængde i enheder: 2 340.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale og udbydes uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. En leverandør kan således vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" ovenfor er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. De udbudte lægemidler er endvidere omfattet af en behandlingsvejledning fra Medicinrådet, og forbruget af de forskellige lægemidler kan i væsentligt omfang blive påvirket heraf. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsbetingelserne og rammeaftalen.

Den ovenfor under punkt II.1.5 anslåede samlede værdi gange 0,8 er lig med delaftalens maksimale værdi.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 050 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/05/2022
Fin: 30/04/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hver enkelt delaftale på uændrede vilkår med op til 6 mdr, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2023, 1.7.2023

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Rammeaftalen indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Udbudsnr.: 2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK0 Danmark
Lieu principal d'exécution:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (Amgros' lager, sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Description des prestations:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L01EB02,

Generisk navn: Erlotinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 25 mg,

Enhedsværdi: 150 mg,

Mængde i enheder: 1 790.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L01EB02,

Generisk navn: Erlotinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 100 mg,

Enhedsværdi: 150 mg,

Mængde i enheder: 2 420.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: L01EB02,

Generisk navn: Erlotinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 150 mg,

Enhedsværdi: 150 mg,

Mængde i enheder: 2 970.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale og udbydes uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. En leverandør kan således vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" ovenfor er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. De udbudte lægemidler er endvidere omfattet af en behandlingsvejledning fra Medicinrådet, og forbruget af de forskellige lægemidler kan i væsentligt omfang blive påvirket heraf. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsbetingelserne og rammeaftalen.

Den ovenfor under punkt II.1.5 anslåede samlede værdi gange 0,8 er lig med delaftalens maksimale værdi.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 6 940 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/05/2022
Fin: 30/04/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hver enkelt delaftale på uændrede vilkår med op til 6 mdr, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2023, 1.7.2023

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Rammeaftalen indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Udbudsnr.: 3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK0 Danmark
Lieu principal d'exécution:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (Amgros' lager, sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Description des prestations:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 3,

ATC Kode: L01EB03,

Generisk navn: Afatinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 20 mg,

Enhedsværdi: 50 mg,

Mængde i enheder: 126.

Udbudsnr: 3,

ATC Kode: L01EB03,

Generisk navn: Afatinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 30 mg,

Enhedsværdi: 50 mg,

Mængde i enheder: 441.

Udbudsnr: 3,

ATC Kode: L01EB03,

Generisk navn: Afatinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 40 mg,

Enhedsværdi: 50 mg,

Mængde i enheder: 140.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale og udbydes uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. En leverandør kan således vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" ovenfor er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. De udbudte lægemidler er endvidere omfattet af en behandlingsvejledning fra Medicinrådet, og forbruget af de forskellige lægemidler kan i væsentligt omfang blive påvirket heraf. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsbetingelserne og rammeaftalen.

Den ovenfor under punkt II.1.5 anslåede samlede værdi gange 0,8 er lig med delaftalens maksimale værdi.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 080 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/05/2022
Fin: 30/04/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hver enkelt delaftale på uændrede vilkår med op til 6 mdr, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2023, 1.7.2023

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Rammeaftalen indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Udbudsnr.: 4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK0 Danmark
Lieu principal d'exécution:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (Amgros' lager, sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Description des prestations:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 4,

ATC Kode: L01ED01,

Generisk navn: Crizotinib,

Dispenseringsform: Kapsler,

Styrke: 200 mg,

Enhedsværdi: 500 mg,

Mængde i enheder: 912.

Udbudsnr: 4,

ATC Kode: L01ED01,

Generisk navn: Crizotinib,

Dispenseringsform: Kapsler,

Styrke: 250 mg,

Enhedsværdi: 500 mg,

Mængde i enheder: 5 850.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale og udbydes uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. En leverandør kan således vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" ovenfor er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. De udbudte lægemidler er endvidere omfattet af en behandlingsvejledning fra Medicinrådet, og forbruget af de forskellige lægemidler kan i væsentligt omfang blive påvirket heraf. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsbetingelserne og rammeaftalen.

Den ovenfor under punkt II.1.5 anslåede samlede værdi gange 0,8 er lig med delaftalens maksimale værdi.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 15 500 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/05/2022
Fin: 30/04/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hver enkelt delaftale på uændrede vilkår med op til 6 mdr, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2023, 1.7.2023

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Rammeaftalen indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Udbudsnr.: 5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK0 Danmark
Lieu principal d'exécution:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (Amgros' lager, sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Description des prestations:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 5,

ATC Kode: L01ED02,

Generisk navn: Ceritinib,

Dispenseringsform: Tabletter,

Styrke: 150 mg,

Enhedsværdi: 750 mg,

Mængde i enheder: 448.

Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale og udbydes uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. En leverandør kan således vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre.

Under betegnelsen "mængde i enheder" ovenfor er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. De udbudte lægemidler er endvidere omfattet af en behandlingsvejledning fra Medicinrådet, og forbruget af de forskellige lægemidler kan i væsentligt omfang blive påvirket heraf. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsbetingelserne og rammeaftalen.

Den ovenfor under punkt II.1.5 anslåede samlede værdi gange 0,8 er lig med delaftalens maksimale værdi.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 728 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/05/2022
Fin: 30/04/2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hver enkelt delaftale på uændrede vilkår med op til 6 mdr, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2023, 1.7.2023

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Rammeaftalen indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Leverandører skal ved afgivelsen tilbud anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) i udbudssystemet til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i Udbudsloven (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide "ESPD - det fælles europæiske udbudsdokument". Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152 - 153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at gennemføre en sådan "self-cleaning" proces, såfremt det måtte være relevant.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Ingen oplysninger kræves.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Ingen oplysninger kræves.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Varerne skal fremgå af Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk senest den 07.03.2022. Varerne skal fra denne dato og indtil Amgros' lager af varerne er opbrugt have markedsføringstilladelse gældende for Danmark og fremgå af Medicinpriser.dk, dog maksimalt 9 måneder efter rammeaftalens ophør.

Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS. Tilladelsen skal være gældende, indtil alle leverede varers restholdbarhed er udløbet, uanset om dette tidspunkt ligger efter aftalens ophør.

Der henvises i øvrigt til rammeaftalen.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/01/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois, norvégien, suédois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/03/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/01/2022
Heure locale: 12:00
Lieu:

Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

I relation til pkt. II.2.3 bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk. Oversigten opdateres løbende, såfremt der måtte ske ændringer.

I relation til pkt. II.2.4 bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende rammeaftale- og lægemiddelhåndtering.

I relation til pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5 er summen af den anslåede værdi for hvert udbudsnummer (delaftale) jf. pkt. II.2.6 i rammeaftalens varighed inkl. mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7. Den maksimale værdi for den enkelte delaftale fremgår af pkt. II.2.4.

Det bemærkes endvidere, at den maksimale værdi er udregnet på baggrund af AIP (listepris) for de konkrete pakninger, der danner baggrund for den oplyste ”mængde i enheder” i pkt. II.2.4, og at den faktiske mængde derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. udbudsbetingelserne og rammeaftalen.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser herom.

Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.

I relation til pkt. IV.2.4 bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk. Der henvises til udbudsbetingelserne herom.

I relation til pkt. VI.2 bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2, juni 2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021