Fournitures - 600293-2021

24/11/2021    S228

Pologne-Łódź: Lits, literie et tissus d'ameublement spéciaux

2021/S 228-600293

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 220-576805)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Łódzki
Numéro national d'identification: PL 724-000-32-43
Adresse postale: ul. Narutowicza 68
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 90-136
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Michalak
Courriel: diir@uni.lodz.pl
Téléphone: +48 426354303
Fax: +48 426354305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uni.lodz.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Numéro de référence: 23/DIR/UŁ/2021
II.1.2)Code CPV principal
39143110 Lits, literie et tissus d'ameublement spéciaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia podzielono na cztery części:

Część 1. Meble do pokoi ( łóżka, szafy, bagażniki, biurka, stoliki, krzesła, fotele itp.);

Część 2. Meble do pomieszczeń administracyjnych;

Część 3. Meble do sal konferencyjnych;

Część 4. Meble do sal restauracyjnych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego Wykonawcę na każdą z części zamówienia.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 220-576805

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Lot nº: 1, 2, 3, 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 30/11/2021
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 15/12/2021
Heure locale: 09:30
Numéro de section: IV.2.6
Lot nº: 1, 2, 3, 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 02/03/2022
Lire:
Date: 17/03/2022
Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 1, 2, 3, 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert - data
Au lieu de:
Date: 30/11/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 15/12/2021
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: