Fournitures - 600293-2021

24/11/2021    S228

Polska-Łódź: Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

2021/S 228-600293

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 220-576805)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Łódzki
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 724-000-32-43
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 68
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-136
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Michalak
E-mail: diir@uni.lodz.pl
Tel.: +48 426354303
Faks: +48 426354305
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.lodz.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi

Numer referencyjny: 23/DIR/UŁ/2021
II.1.2)Główny kod CPV
39143110 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia meblowego dla Centrum Szkoleniowo Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia podzielono na cztery części:

Część 1. Meble do pokoi ( łóżka, szafy, bagażniki, biurka, stoliki, krzesła, fotele itp.);

Część 2. Meble do pomieszczeń administracyjnych;

Część 3. Meble do sal konferencyjnych;

Część 4. Meble do sal restauracyjnych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego Wykonawcę na każdą z części zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 220-576805

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/03/2022
Powinno być:
Data: 17/03/2022
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert - data
Zamiast:
Data: 30/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: