Marché de travaux - 600547-2020

14/12/2020    S243

Slovaquie-Bratislava: Travaux de construction de salle de conférences

2020/S 243-600547

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Numéro national d'identification: 00397687
Adresse postale: Vazovova 5
Ville: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Code postal: 812 43
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Róbert Janík
Courriel: tender@p-m.sk
Téléphone: +421 254653904
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.stuba.sk
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429428
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429428
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Revitalizácia interiérových častí FEI STU

Numéro de référence: PM/138/FEI
II.1.2)Code CPV principal
45212340 Travaux de construction de salle de conférences
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Predmetom zákazky je revitalizácia objektov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (ďalej aj ako FEI STU). Revitalizácia sa týka interiérov budovy FEI STU najmä komplexu prednáškových miestností na prízemí +0,000 v posluchárňach A-B, B-C, C-D a na -3,600 m v posluchárni D-E a komunikačných spojovacích koridorov na prízemí +0,000 v blokoch A,B,C,D,E a na -3,600 m a -6,900 m na bloku E. Tieto priestory sú morálne zastarané a nevyhovujú súčasným požiadavkám na nadčasový vzhľad a štandard energetickej efektívnosti. Revitalizácia sa týka aj dátového centra na bloku D umiestnenom na prízemí +0,000. Stavebné práce budú vykonávané za prevádzky (spojovacie koridory v letných mesiacoch).

V rámci revitalizácie objektov budú vykonané nasledovné práce: rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky, tieniacej techniky, prezentačnej a didaktickej techniky interiérov budovy FEI STU. Jednotlivé logické celky budú prepojené nadradeným inteligentným riadiacim systémom, ktorý zabezpečí integráciu jednotlivých prvkov do komplexného navzájom optimalizovaného inteligentného celku v rámci ktorého sa jednotlivé časti systému navzájom ovplyvňujú na základe vzájomnej interakcie aj vonkajších vplyvov. Verejný obstarávateľ v rámci plnenia predmetu zákazky požaduje kompletnú rekonštrukciu priestorov vrátane ich prvého vybavenia tak, aby odovzdaním bol konkrétny zrekonštruovaný priestor schopný okamžitého užívania.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 6 863 963.79 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45214000 Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche
45310000 Travaux d'équipement électrique
45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
45314300 Installation d'infrastructures de câblage
45314310 Installation de câblage
45314320 Installation de câblage informatique
45315000 Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
51100000 Services d'installation de matériel électrique et mécanique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Lieu principal d'exécution:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

II.2.4)Description des prestations:

Je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 6 863 963.79 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti využitia opcie na realizáciu 2. etapy diela uvedeného v článku III. bod 3.2 Zmluvy o Dielo kedykoľvek počas realizácie Diela alebo do 48 mesiacov po ukončení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo. Podrobnosti o opcii sú uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Článku XIV. Zmluvy o Dielo (Zväzok 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov).

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.

1.6 Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Všeobecné informácie:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

K bodu 2.1:

2.1 Uchádzač predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť vo výške 20 000 000,00 EUR.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

Bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

Bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Všeobecné informácie:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia v Úradnom vestníku EÚ.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Vzhľadom na obmedzený počet znakov minimálna požadovaná úroveň je uvedená v časti 1.4 Podmienky účasti súťažných podkladov.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/01/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/01/2021
Heure locale: 11:00
Lieu:

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, blok A, stretnutie na vrátnici

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v zmysle bodov 28.4 a 28.5 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť otvárania ponúk on-line formou v zmysle bodu 28.8 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie,

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) (link: https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viaco-is-evo/prirucky-5f7.html) a Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/Videonavody-5f9.html). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude uskutočňovať prostredníctvom systému IS EVO.

Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 150 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

6. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) správne znie: Zmluva o dielo bude uzatvorená na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. (Trvanie zmluvy v dĺžke 12 mesiacov sa vzťahuje na 1. etapu predmetu zákazky. V prípade uplatnenia si opcie, dĺžka trvania predmetu zákazky, týkajúci sa opcie je šesť mesiacov.)

7. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode II.1.5 a II.2.6 je vrátane opcie. Výška opcie je 489 212,69 EUR bez DPH.

8. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Adresse postale: Vazovova 5
Ville: Bratislava
Code postal: 812 43
Pays: Slovaquie
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ville: Bratislava
Code postal: 820 05
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/12/2020