Lieferungen - 601968-2022

31/10/2022    S210

България-София: Касети с тонер

2022/S 210-601968

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. Г. С. РАКОВСКИ №.102
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Емилия Гюрова
Електронна поща: e.gurova@minfin.bg
Телефон: +359 298592705
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.minfin.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15941
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)” за нуждите на Министерство на финансите

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

На основание чл. 82, ал. 1 от ЗОП и чл. 22 от Рамково споразумение № СПОР-9/ 09.05.2022 г. на Централния орган за покупки, Министерството на финансите кани „РОНОС“ ООД, за сключване на договор с предмет: "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон), за нуждите на Министерство на финансите".

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 530.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. Г. С. Раковски № 102

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерство на финансите, по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-9/09.05.2022 г. на ЦОП. За сключване на договор с посочения предмет, съгласно договорените условия в Рамковото споразумение № СПОР-9/09.05.2022 г., е изпратена Покана до Ронос ООД за представяне на документи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 199-518386
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 61759
Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)” за нуждите на Министерство на финансите

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/10/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: РОНОС ООД
Национален регистрационен номер: 831176328
Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски №.84, Бизнес център Urban Model ет.7 офис 38-39
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: zop@officemarket.bg
Телефон: +358 24893131
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 530.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 530.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В т. V.2.2 системата извежда информация за получена една оферта, доколкото за определяне на изпълнител на услугата е изпратена покана (изх. № 26-00-604/08.08.22 г.) до „РОНОС“ ООД, съгласно условията и реда за сключване на договор по чл. 21, ал. 8 от Рамково споразумение № СПОР-9/09.05.2022 г. Документи за сключване на договор са получени от изпълнителя по РС, посочен в поканата, отчетени от ЦАИС ЕОП като „получена оферта”.

Деловодният номер на сключения договор в МФ е № ДОГ-75/04.10.2022 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/10/2022