Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 603657-2021

26/11/2021    S230

Pologne-Ciechocinek: Viande

2021/S 230-603657

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku
Ville: Ciechocinek
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Zdunowska
Courriel: d.zdunowska@22wszur.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.22wszur.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

dostawa mięsa i wędlin

Numéro de référence: 7/2021
II.1.2)Code CPV principal
15110000 Viande
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku w asortymencie i ilościach wskazanych w dokumentach zamówienia umieszczonych na stronie prowadzonego postępowania

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 614 488.35 PLN / Offre la plus élevée: 665 101.50 PLN prise en considération
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15131130 Saucisses
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku:

1 Karkówka b/k - 1710 kg

2 Schab b/k mięso - 8000kg

3 Łopatka b/k - 500 kg

5 Szynka wp. bez kości -2200 kg

6 Wołowina b/k pieczeniowa z łopatki 620 kg

7 Wołowina z/k antrykot - 415 kg

8 Cielęcina górka - 15 kg

9 Golonka wp. - 630 kg

10. nogi wp. - 480 kg

11 Żeberka - 1000 kg

12 Ozory wieprzowe 500kg

13 Słonina - 500 kg

14 Smalec kostka - 1000 kg

15 Szynka wieprzowa gotowana- 1600 kg

16 Szynka pieczona - 500 kg

17 Szynka wiejska - 400 kg

18. schab w przyprawach - 400 kg

19. baleron - 600 kg

20.Szynka konserwowa - 1800 kg

21.Polędwica sopocka - 1200 kg

22.Kiełbasa krakowska sucha w naturalnej osłonce - 350kg

23.Kiełbasa żywiecka a naturalnej osłonce - 300kg

24 Kiełbasa szynkowa -1800kg

25 Kiełbasa parówkowa podwędzana -2400kg

26 Kiełbasa biała - 1200kg

27 Kiełbasa biała extra - 300kg

28 Parówki cielęce cienkie - 500kg

29 Ogonówka - 750kg

30 Szynka cygańska - 850kg

31 Kiełbasa podlaska - 2300kg

32 Wędzonka krotoszyńska surowa - 1000kg

33 Kabanosy - 200kg

34 Kiełbasa jałowcowa - 350kg

35 Salceson czarny - 150kg

36 Pasztetowa wędzona - 125kg

37 Kaszanka jęczmienna - 45kg

38 Boczek wędzony surowy 1400kg

39 Boczek surowy 620kg

40 Kości od schabu 3000kg

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W przypadku niewyczerpania w całości środków wynikających z zawartej Umowy, w okresie jej obowiązywania Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania wszystkich środków, nie dłużej jednak niż dwa miesiące od dnia zakończenia jej obowiązywania. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile zamawiający złoży przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym będzie odbywała się w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

W postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na fakt, ze środków finansowych na realizacje tej części zamówienia z poprzedniej umowy wystarczy na około 3 tygodnie. Jest to sytuacja, której wcześniej nie można było przewiedzieć albowiem została zawarta umowa na dostawę mięsa i wędlin z terminem ważności 31.12.2021r. Przy takim założeniu Zamawiający wszczynając postępowanie w miesiącu wrzesień mógłby prowadzić procedurę unijną w normalnym trybie i zawrzeć umowy od 01.01.2022r . Z uwagi na fakt, ze w miedzy czasie zwiększono liczbę kuracjuszy aniżeli zaplanowanych na dzień podpisania obecnej umowy środki finansowe z umowy zostaną wkrótce wyczerpane.

W związku z powyższym zachodzi przesłanka ustawy umożliwiająca skrócenie terminu składania ofert. krótszy termin składania ofert umożliwi jak najszybsze zakończenie postępowania i zawarcie umowy. Nie wpłynie jednocześnie na ograniczenie konkurencji

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 179-465313
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

dostawa mięsa i wędlin

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SUPMIĘS Kalinowski&Kalinowska sp.j
Numéro national d'identification: 6661711830
Ville: Babiak
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 62-620
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 647 482.00 PLN
Offre la plus basse: 614 488.35 PLN / Offre la plus élevée: 665 101.50 PLN prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: KIO
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/11/2021