Services - 605137-2021

26/11/2021    S230

Danemark-Sorø: Services de télévision interactive

2021/S 230-605137

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Sjælland
Numéro national d'identification: 29190658
Adresse postale: Alleen 15
Ville: Sorø
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4180
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Kristina Johansson
Courriel: krjoh@regionsjaelland.dk
Téléphone: +45 93576819
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317179&B=RS
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317179&B=RS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Underholdningsløsning

Numéro de référence: EMN-2021-08264
II.1.2)Code CPV principal
92225000 Services de télévision interactive
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af Underholdningsløsning til Region Sjælland. Underholdningsløsningen består af 2 delaftaler. Delaftale 1: TV-pakker. Delaftale 2: Interaktiv Løsning i form af patientenhed med tilhørende software, monteringsarm og – beslag. Produkterne vil blive tilbudt via en 4-årig rammeaftale.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 70 000 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Delaftale 1, TV-pakker

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32324600 Décodeurs de télévision numérique
45232320 Lignes de télédistribution par câble
48200000 Logiciels de réseau d'internet et d'intranet
48214000 Logiciels de système d'exploitation de réseau
64228000 Retransmission de programmes de télévision et de radio
64228100 Retransmission de programmes de télévision
92224000 Services de télévision numérique
92225100 Services de télédiffusion de films à la demande
92230000 Services de radio et de télévision par câble
92232000 Services de télévision par câble
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Description des prestations:

Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter:

Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer.

Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60%
Prix - Pondération: 40%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 4
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Nedenstående minimumskrav til egnethed finder anvendelse for begge delkontrakter.

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen for at blive erklæret egnet til prækvalifikation for den enkelte delkontrakt:

Økonomisk og finansiel formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Ansøger gennemsnitligt har haft en årsomsætning på minimum 7.000.000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen for den enkelte delkontrakt:

• Tilbudsgiver skal anføre to (2) forskellige leverancer som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før tilbudsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

o Referencerne bedes indeholde:

 Angivelse af Kunden

 Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder produkter, service- og supportaftale, vedligeholdelse samt tjenesteydelser.

 Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt)

 Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

 Årlig kontraktværdi

• For rammeaftaler angives estimerede årlige kontraktværdi

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum to (2) sammenlignelige leverancer

o En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

 Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

 Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 4 ansøgere per delaftale, dvs. 8 ansøgere samlet set, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret, såfremt minimumskrav til egnethed er overholdt.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers tekniske/faglige formåen.

Ansøgernes referencer vil blive vurderet ud fra nedenstående evalueringspunkter.

1. I hvor høj grad ansøgeren har varetaget levering af den relevante opgave for den delaftale der søges prækvalifikation på, herunder mængden og omfang af ydelserne. Mere indhold vægtes positivt.

2. I hvor høj grad den udførte opgave afspejler indgående kendskab til leverancer til sammenlignelige kunder. Større organisationer som kan sammenlignes med kunden vægtes positivt.

3. I hvor høj grad referencerne angår et længerevarende samarbejde med referencen. Med længerevarende menes samarbejde i mere end 12 måneder. Det vægter positivt jo længere samarbejdet har varet.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Delaftale 2, Interaktiv Løsning

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32324600 Décodeurs de télévision numérique
45232320 Lignes de télédistribution par câble
48200000 Logiciels de réseau d'internet et d'intranet
48214000 Logiciels de système d'exploitation de réseau
64228000 Retransmission de programmes de télévision et de radio
64228100 Retransmission de programmes de télévision
92224000 Services de télévision numérique
92225100 Services de télédiffusion de films à la demande
92230000 Services de radio et de télévision par câble
92232000 Services de télévision par câble
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK02 Sjælland
II.2.4)Description des prestations:

Region Sjælland går i udbud med Underholdningsløsning på en 4 årig rammeaftale med 2 delkontrakter:

Delaftale 1: TV-pakker, dækker over adgang til kanaler/kanalpakker, sansekanaler, som kan distribueres igennem en IP TV løsning og antenne signal, samt understøtte vores nuværende installationer.

Delaftale 2: Interaktiv løsning, dækker over adgang og formidling af applikationer, som f.eks. streamingtjenester, MinSP, træningsmuligheder, infovideoer mm. Der indgår patientenhed, software til patientenhed, monteringsarm og -beslag i denne delaftale og Regionen ønsker tilbud på en samlet løsning for ovenstående.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60%
Prix - Pondération: 40%
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 4
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Nedenstående minimumskrav til egnethed finder anvendelse for begge delkontrakter.

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen for at blive erklæret egnet til prækvalifikation for den enkelte delkontrakt:

Økonomisk og finansiel formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Ansøger gennemsnitligt har haft en årsomsætning på minimum 7.000.000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen for den enkelte delkontrakt:

• Tilbudsgiver skal anføre to (2) forskellige leverancer som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før tilbudsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

o Referencerne bedes indeholde:

 Angivelse af Kunden

 Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder produkter, service- og supportaftale, vedligeholdelse samt tjenesteydelser.

 Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt)

 Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

 Årlig kontraktværdi

• For rammeaftaler angives estimerede årlige kontraktværdi

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum to (2) sammenlignelige leverancer

o En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

 Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

 Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 4 ansøgere per delaftale, dvs. 8 ansøgere samlet set, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret, såfremt minimumskrav til egnethed er overholdt.

Såfremt antallet af ansøgere, der opfylder de i pkt. 6 angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers tekniske/faglige formåen.

Ansøgernes referencer vil blive vurderet ud fra nedenstående evalueringspunkter.

1. I hvor høj grad ansøgeren har varetaget levering af den relevante opgave for den delaftale der søges prækvalifikation på, herunder mængden og omfang af ydelserne. Mere indhold vægtes positivt.

2. I hvor høj grad den udførte opgave afspejler indgående kendskab til leverancer til sammenlignelige kunder. Større organisationer som kan sammenlignes med kunden vægtes positivt.

3. I hvor høj grad referencerne angår et længerevarende samarbejde med referencen. Med længerevarende menes samarbejde i mere end 12 måneder. Det vægter positivt jo længere samarbejdet har varet.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Økonomisk og finansiel formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Tilbudsgiver skal oplyse den samlede gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Ansøger gennemsnitligt har haft en årsomsætning på minimum 7.000.000 DKK baseret på de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen

For at blive erklæret egnet, skal Ansøger opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen for den enkelte delkontrakt:

• Tilbudsgiver skal anføre to (2) forskellige leverancer som er (eller har været) igangværende indenfor de seneste tre (3) år før tilbudsfristen – der skal have været realitet på levering i henhold til leverancen.

o Referencerne bedes indeholde:

 Angivelse af Kunden

 Beskrivelse af indholdet af opgaven, herunder produkter, service- og supportaftale,vedligeholdelse samt tjenesteydelser.

 Beskrivelse af kompleksiteten i mængden af produkter som er blevet leveret, driftsstatus (igangværende/ophørt)

 Kontraktens varighed (dato for ikrafttræden og slutdato)

 Årlig kontraktværdi

• For rammeaftaler angives estimerede årlige kontraktværdi

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Minimumskrav til det niveau der kræves:

• Tilbudsgiver skal have minimum to (2) sammenlignelige leverancer

o En reference anses for sammenlignelig når den har lighed med den udbudte kontrakt og kunde.

 Med lighed med kontrakten forstås opgaver, som i indhold af kontrakten og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte kontrakt.

 Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier
IV.1.5)Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 191-495904
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 23/12/2021
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 05/01/2022
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

01.09.2025

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291095
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/11/2021