Lieferungen - 605157-2022

31/10/2022    S210

die Slowakei-Košice: Werkstattausrüstung

2022/S 210-605157

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nationale Identifikationsnummer: 31701914
Postanschrift: Bardejovská 6
Ort: Košice-Západ
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04329
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
E-Mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefon: +421 903400529
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dpmk.sk
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa -Technológie

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/1/DPMK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43800000 Werkstattausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej

základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu,

technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a

technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu

zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z koľajovej časti je nutné

vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby. K tomu je nutné zrealizovať prislúchajúcu infraštruktúru

(trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oznamovacie zariadenia

Los-Nr.: 1.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35121000 Sicherheitsausrüstung
35121700 Alarmsysteme
35125300 Sicherheitskameras
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oznamovacia kábelizácia je navrhovaná v rozsahu miestnych káblov pre telefónne linky, ochranných rúrok s

mikrorúrkami pre optickú kabelizáciu a samotnej optická kabelizácia so singlmodovými vláknami. Pre vedenie

oznamovacej kabelizácie bude zväčša využívaná budovaná spoločná káblová trasa z I. etapy, cez vybudovaný

kabelovod. Navrhovaná oznamovacia kabelizácia prepojí objekty existujúcich administratívnych budov A, B a objekty

vrchného vedenia Trakcie, rekonštruované objekty Sociálno prevádzkovej budovy, Halu pre umývač električiek a Halu

ťažkej údržby.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Los-Nr.: 2.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Diagnostické zariadenie bude inštalované v montážnej jame vytvorenej v opravárenskom kanáli.

Celé zariadenie sa skladá z nasledovných hlavných častí: meracie senzory, el. rozvádzač, vjazdový semafor, senzor

prítomnosti vozidla na pracovisku

Meranie sa vykonáva vlastným diagnostickým zariadením, ktoré je inštalované medzi pojazdovými koľajnicami.

Diagnostiku kolies bude zabezpečovať laserový a kamerový diagnostický systém.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Skúšobňa elektromotorov

Los-Nr.: 3.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51514000 Installation von diversen Maschinen für allgemeine Zwecke
43800000 Werkstattausrüstung
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45315100 Elektrotechnikinstallation
45300000 Bauinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Technologické zariadenie skúšobne je umiestnené v troch priestoroch - v skúšobni, strojovni a vo velíne. Vlastné skúšky

sa realizujú v skúšobni a to v úspornom zapojení dvoch strojov umiestnených na zdvíhacích stoloch. V tomto priestore

sa tiež uskutočňujú skúšky vinutí prostredníctvom VN zdroja. Riadenie skúšok, ovládanie zdrojov potrebných na skúšky

sa realizuje z velína, kde sú umiestnené ovládacie pulty a rozvádzače, ktoré sú dodávkou technológie. Napájacie zdroje

sú umiestnené v strojovni, ktorá sa nachádza v strojovni pod velínom a skúšobňou. Skúšky, ktoré sa majú vykonávať na

točivých elektrických strojoch definujú príslušné STN.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dielenský nábytok

Los-Nr.: 4.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
39151200 Werkbänke
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zariadenie dielní, prevádzkových a kancelárskych priestorov v rámci novej haly

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Náradie

Los-Nr.: 5.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43800000 Werkstattausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Náradie potrebné pre zabezpečenie výrobných činností údržby, opravy a servisu električiek v novej hale električiek.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stĺpové zdviháky

Los-Nr.: 6.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42413000 Wagenheber und Hebevorrichtungen für Fahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stĺpové zdviháky budú využívané pre zabezpečenie manipulácie s vozidlami na koľajiskách v novej hale

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pojazdná plošina

Los-Nr.: 7.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416300 Hebezeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pojazdná plošina na vykonávanie karosársky prác pri údržbe, oprave a servise vozidiel

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kovoobrábacie stroje

Los-Nr.: 8.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42620000 Drehmaschinen, Bohr- und Fräswerkzeugmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budú slúžiť na opravu/úpravu jednotlivých dielov podvozkov, príp. iných dielov električiek

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Los-Nr.: 9.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42636000 Pressen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lis na lisovanie železničných súkolesí slúži na a zlisovanie a nalisovanie kolies z podvozkovej osi dvojkolesia podvozku

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zariadenie kováčskej vyhne

Los-Nr.: 10.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43800000 Werkstattausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Slúži na tvarovanie oceľových súčiastok potrebných pre výrobu, údržbu, alebo opravy električiek. Dielňa bude vybavená

kováčskou vyhňou s nákovou. Odvod dymových plynov od vyhne je cez dýmnik vyhne, vrchným napojením na komín,

ktorý je vyvedený 1 m nad hrebeň strechy. V dielni bude inštalovaná aj rovnacia oceľová doska, ktorá bude slúžiť na

vyrovnávanie rôznych oceľových súčiastok. Ďalej bude v dielni navrhnutá popúšťacia pec, v ktorej bude možné

zohrievať rôzne kovové diely až na teplotu + 650°C. Pri peci je navrhnuté kaliace pracovisko, ktoré sa skladá z kaliaceho

stola, kaliacich nádob na vodu a olej a ventilátorom pre kalenie súčiastok na vzduchu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka nebola zadaná

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 150-430545
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Oznamovacie zariadenia

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Skúšobňa elektromotorov

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dielenský nábytok

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Náradie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Stĺpové zdviháky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Pojazdná plošina

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Kovoobrábacie stroje

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Zariadenie kováčskej vyhne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/10/2022