Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 611380-2022

04/11/2022    S213

Polen-Sobótka: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 213-611380

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 930242631
Postanschrift: ul. Warszawska 4
Ort: Sobótka
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 55-050
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Zasępa
E-Mail: hadlux@data.pl
Telefon: +48 713162335
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://hadlux.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w 2023 roku

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/10/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. Przekazywane odpady obejmują odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie. Zagospodarowanie realizowane jest w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Zamówienie jest podzielone na 3 części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sobótka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w okresie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dniu podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sobótka, przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. następujących frakcji:

1) Pakiet I:

a)Zmieszane komunalne - kod odpadu: 20 03 01

b) Biodegradowalne - kod odpadu: 20 02 01

c) Zużyte meble - kod odpadu: 20 03 07

d) Odpady budowlane - kod odpadu: 17 01 07

Szacowane ilość odpadów w (Mg) w okresie 12 miesięcy

a) 2970

b) 1135

c) 177

d) 85

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierty jest w SWZ oraz wzorze umowy i jego załącznikach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów na poziomie 20 % w stosunku do ilości wskazanych w pkt 2. powyżej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości wynikającej z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r, aktów wykonawczych oraz pozostałych regulacji prawnych z zakresu wyznaczania poziomu recyklingu w danym roku.

6. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) kod określający przedmiot główny zamówienia:

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

2) kody uzupełniające:

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000 PLN dla Pakietu nr 1

b) 2 000 PLN dla Pakietu nr 2

c) 1 000 PLN dla Pakietu nr 3 - w przypadku składania oferty na kilka części wartości należy odpowiednio zsumować

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust.7 PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sobótka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w okresie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dniu podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sobótka, przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. następujących frakcji:

1) Pakiet nr 2 - odpady zmieszane opakowaniowe - kod odpadu 150106 - szacowana ilość odpadów w okresie 12 miesięcy w (Mg) 402

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz wzorze umowy i jego załącznikach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów na poziomie 20 % w stosunku do ilości wskazanych w pkt 2. powyżej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości wynikającej z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r, aktów wykonawczych oraz pozostałych regulacji prawnych z zakresu wyznaczania poziomu recyklingu w danym roku.

6. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) kod określający przedmiot główny zamówienia:

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

2) kody uzupełniające:

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000 PLN dla Pakietu nr 1

b) 2 000 PLN dla Pakietu nr 2

c) 1 000 PLN dla Pakietu nr 3 - w przypadku składania oferty na kilka części wartości należy odpowiednio zsumować

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust.7 PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sobótka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w okresie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dniu podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sobótka, przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. następujących frakcji:

Pakiet nr 3

Zużyte opony - kod odpadu 16 01 03 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 17

Gruz - kod odpadu - 17 01 01 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 183

Odzież i tekstylia - kod odpadu - 20 01 11 - - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 5

Zużyte leki - kod odpadu - 20 01 32 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 0,2

Farby tusze - kod odpadu - 20 01 28 - - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 0,7

Zużyte baterie i akumulatory - kod odpadu - 20 01 34 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 0,1

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz wzorze umowy i jego załącznikach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów na poziomie 20 % w stosunku do ilości wskazanych w pkt 2. powyżej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości wynikającej z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r, aktów wykonawczych oraz pozostałych regulacji prawnych z zakresu wyznaczania poziomu recyklingu w danym roku.

6. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) kod określający przedmiot główny zamówienia:

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

2) kody uzupełniające:

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000 PLN dla Pakietu nr 1

b) 2 000 PLN dla Pakietu nr 2

c) 1 000 PLN dla Pakietu nr 3 - w przypadku składania oferty na kilka części wartości należy odpowiednio zsumować

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust.7 PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

siedziba Zamawiającego, ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. , ul. Warszawska 4; 55-050 Sobótka

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: hadlux@data.pl ;

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w SWZ w rozdziale „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/10/2022