Dienstleistungen - 611380-2022

04/11/2022    S213

Polen-Sobótka: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 213-611380

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 930242631
Postanschrift: ul. Warszawska 4
Ort: Sobótka
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 55-050
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Zasępa
E-Mail: hadlux@data.pl
Telefon: +48 713162335
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://hadlux.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w 2023 roku

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/10/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. Przekazywane odpady obejmują odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie. Zagospodarowanie realizowane jest w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Zamówienie jest podzielone na 3 części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sobótka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w okresie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dniu podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sobótka, przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. następujących frakcji:

1) Pakiet I:

a)Zmieszane komunalne - kod odpadu: 20 03 01

b) Biodegradowalne - kod odpadu: 20 02 01

c) Zużyte meble - kod odpadu: 20 03 07

d) Odpady budowlane - kod odpadu: 17 01 07

Szacowane ilość odpadów w (Mg) w okresie 12 miesięcy

a) 2970

b) 1135

c) 177

d) 85

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierty jest w SWZ oraz wzorze umowy i jego załącznikach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów na poziomie 20 % w stosunku do ilości wskazanych w pkt 2. powyżej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości wynikającej z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r, aktów wykonawczych oraz pozostałych regulacji prawnych z zakresu wyznaczania poziomu recyklingu w danym roku.

6. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) kod określający przedmiot główny zamówienia:

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

2) kody uzupełniające:

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000 PLN dla Pakietu nr 1

b) 2 000 PLN dla Pakietu nr 2

c) 1 000 PLN dla Pakietu nr 3 - w przypadku składania oferty na kilka części wartości należy odpowiednio zsumować

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust.7 PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sobótka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w okresie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dniu podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sobótka, przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. następujących frakcji:

1) Pakiet nr 2 - odpady zmieszane opakowaniowe - kod odpadu 150106 - szacowana ilość odpadów w okresie 12 miesięcy w (Mg) 402

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz wzorze umowy i jego załącznikach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów na poziomie 20 % w stosunku do ilości wskazanych w pkt 2. powyżej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości wynikającej z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r, aktów wykonawczych oraz pozostałych regulacji prawnych z zakresu wyznaczania poziomu recyklingu w danym roku.

6. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) kod określający przedmiot główny zamówienia:

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

2) kody uzupełniające:

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000 PLN dla Pakietu nr 1

b) 2 000 PLN dla Pakietu nr 2

c) 1 000 PLN dla Pakietu nr 3 - w przypadku składania oferty na kilka części wartości należy odpowiednio zsumować

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust.7 PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sobótka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobótka w okresie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dniu podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sobótka, przekazanych przez ZUK „HADLUX” sp. z o.o. następujących frakcji:

Pakiet nr 3

Zużyte opony - kod odpadu 16 01 03 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 17

Gruz - kod odpadu - 17 01 01 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 183

Odzież i tekstylia - kod odpadu - 20 01 11 - - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 5

Zużyte leki - kod odpadu - 20 01 32 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 0,2

Farby tusze - kod odpadu - 20 01 28 - - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 0,7

Zużyte baterie i akumulatory - kod odpadu - 20 01 34 - szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy w (Mg) - 0,1

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz wzorze umowy i jego załącznikach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów na poziomie 20 % w stosunku do ilości wskazanych w pkt 2. powyżej.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości wynikającej z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r, aktów wykonawczych oraz pozostałych regulacji prawnych z zakresu wyznaczania poziomu recyklingu w danym roku.

6. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: pracownicy umysłowi uczestniczący w realizacji niniejszego zamówienia (obsługa biura) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

1) kod określający przedmiot główny zamówienia:

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

2) kody uzupełniające:

90.51.00.00-5 usuwanie i obróbka odpadów

90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

a) 20 000 PLN dla Pakietu nr 1

b) 2 000 PLN dla Pakietu nr 2

c) 1 000 PLN dla Pakietu nr 3 - w przypadku składania oferty na kilka części wartości należy odpowiednio zsumować

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust.7 PZP.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/12/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

siedziba Zamawiającego, ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. , ul. Warszawska 4; 55-050 Sobótka

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: hadlux@data.pl ;

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w SWZ w rozdziale „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/10/2022