Bauleistung - 612996-2022

07/11/2022    S214

Rumänien-Șimian: Bau von Gasversorgungsleitungen

2022/S 214-612996

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA SIMIAN
Nationale Identifikationsnummer: 4550988
Postanschrift: Strada: DE 70, nr. 64
Ort: simian
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Postleitzahl: 227445
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Constantin Trusca
E-Mail: clsimianmh@gmail.com
Telefon: +40 0740819895
Fax: +40 252338693
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.simian-mh.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159185
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale - comuna Simian judetul Mehedinti - Satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua (etapa 1) -cod proiect 140617

Referenznummer der Bekanntmachung: 4550988_2021_PAAPD1312677
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231221 Bau von Gasversorgungsleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În cadrul apelului de finanţare POIM/859/8/2/ Cresterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, a fost depus proiectul cu codul SMIS: 140617. In vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale, precum si a consumatorilor economici din satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua cu perspectiva de dezvoltare mentionata, sunt necesare urmatoarele lucrari : alimentarea cu gaze naturale a sistemului inteligent de distributie gaze naturale propus se va realiza din conducta de înalta presiune 20" Filiasi – Drobeta Turnu Severin PN 25 bar, printr-o instalatie de racordare la SNT prin intermediul unui racord Dn 200 mm PN25 si o statie de reglare – masurare – predare (SRMP), retea de distributie din conducte PEHD100 SDR11 si conducte din otel, precum si instalatii de racordare. Proiectul tehnic de executie este pus la dispozitie in SICAP.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 10 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 49 197 501.50 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO413 Mehedinţi
Hauptort der Ausführung:

Judetul Mehedinti, Comuna Simian, Satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul de achizitie publica are ca obiect: executia lucrarilor de constructii, procurarea si montajul echipamentelor, utilajelor tehnologice si dotarilor necesare functionarii obiectivului de investitii, cheltuielile executantului pentru darea in exploatare a obiectivului de investitii, prevazute in cap. 6 din Devizul general. Informatii privind structura cheltuielilor supuse licitatiei publice se regasesc in Caietul de sarcini transmis in SICAP.

In vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale, precum si a consumatorilor economici din satele Simian, Cerneti si Dedovita Noua, sunt necesare urmatoarele lucrari : 1. Alimentarea cu gaze naturale a sistemului inteligent de distributie gaze naturale propus se va realiza din conducta de înalta presiune Filiasi – Drobeta Turnu Severin, printr-o instalatie de racordare la SNT, prin intermediul unui racord Dn 200 mm PN25 in lungime de cca. 0,015 km si o statie de reglare – masurare – predare (SRMP). Instalatia de racordare se va amplasa la limita administrativ teritoriala a localitatii Cerneti; 2. Sistem inteligent de distributie gaze naturale cu functionare in regim medie presiune, realizata din conducte PEHD100 SDR11 si teavi fara sudura din otel OL, in lungime totala de 70,245 km, precum si instalatii de racordare (bransamente si posturi de reglare masurare echipate cu 2791 buc. contoare inteligente) cu lungimea totala de 11,482 km.

1. Realizarea racordului la conducta SNT, este descrisa in documentatia tehnica: VOL I - RACORD;

2. Realizarea SRMP este descrisa in documentatia tehnica: VOL II - INST. MECANICE si VOL. III - ELECTRICE;

3. Realizarea retelei inteligente de distributie, este descrisa in documentatia tehnica: 2. Mapa II - PTh;

Pe traseul retelei de distributie sunt necesare a se executa si urmatoarele categorii de lucrari:

• Subtraversarea drumurilor nationale DN6 si DN56A;

• Subtraversarea drumurilor judetene DJ607A;

• Subtraversarea podetelor pe drumurile judetene DJ607A;

• Traversarea drumurilor comunale DC21 si DC23;

• Subtraversarea caii ferate CF100 Filiasi – Orsova;

• Subtraversarea caii ferate industriale apartinatoare R.A.A.N ;

• Subtraversarea caii ferate industriale apartinatoare ELCFU;

• Traversari de cursuri de apa codificate si necodificate;

• Intersectii cu conducte TRANSGAZ de transport gaze naturale;

• Lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala si lucrari de refacere a sistemului rutier;

pentru care sunt necesare obtinerea avizelor/acordurilor de la unitatile detinatoare (exemplu: TRANSGAZ, CFR, Drumuri nationale, Drumuri judetene etc) .

Pentru indeplinirea cerintelor solicitate ofertantii vor fi autorizati legal pentru executia efectiva a lucrarilor respective.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factor tehnic - T3 / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Factor tehnic - T2 / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Factor tehnic - T1 / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 47
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIM/730/8 Cod - proiect 140313 - Componenta 1 - OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru cresterea capacitatii de transport a energiei electrice si gazelor - Axa Prioritara - Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, ofertantii asociati tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile detaliate aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care din informatiile furnizate in DUAE nu rezulta indeplinirea cerintelor minime solicitate, comisia de evaluare poate solicita in perioada de evaluare a ofertelor, transmiterea in SICAP a documentelor justificative enumerate de ofertant.

2. Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea 98/2016.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Nota: Informatii privind accesarea si completarea DUAE se regasesc pe site-ul ANAP - www.anap.gov.ro, in sectiunea Documente utile - Notificari - Notificare privind utilizarea DUAE integrat SEAP.

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Trusca Constantin - primar, Gioara Vasile - viceprimar, Badanoiu Adriana - secretar, Dinu Cosmin Daniel – administrator public

si consilierii locali: Arnautu Alexandru, Boboruta Sorin C-tin, Bogasieru Marilena, Carindatoiu Marian, Ciolacu Ion, Ciotirla Ion Liviu, Cretescu Dumitru, Croitoru Nicolae, Duroi Danielovici, Grigore Constantin Alisandru, Negrea Mihai, Pescaru Gheorghe, Saracin George, Vasile Carmen Dora, Vilceanu Victor, Zaroniu Relu Adelin.

Persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare DANCOTAV CONSULT SRL si a celor implicati în procedura sunt: Danciu Ovidiu Marcel -administrator - expert cooptat si Danciu Octavian - asociat unic.

Cerinta 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de indeplinire:

Operatorii economici participanti la procedura vor completa si prezenta DUAE cu informatiile detaliate aferente situatiei lor, urmând ca la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative actualizate, respectiv:

• Pentru persoane juridice/fizice române:

Certificat constatator extins emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala care sa contina informatii actuale/reale la data prezentarii acestora privind actionarii si persoanele cu functii de decizie, precum si corespondenta activitatilor principale / secundare din cadrul certificatului constatator cu obiectul prezentei achizitii, respectiv partile care vor fi executate din contract.

• Pentru persoane juridice/fizice straine:

Documente care dovedesc o forma de inregistrare, in conformitate cu legale din tara in care ofertantul este rezident (documente echivalentein tara de rezidenta).

Documentele se vor prezenta in copie in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Nota:

In cazul in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul Certificatului Constatator ORC cu obiectul prezentei achizitii, respectiv parti care vor fi executate integral din contract, se vor prezenta obligatoriu si de catre subcontractant, conform prevederilor art. 174 din Legea nr. 98/2016.

In cazul in care din informatiile furnizate in DUAE nu rezulta indeplinirea cerintelor minime solicitate, comisia de evaluare poate solicita in perioada de evaluare a ofertelor, transmiterea in SICAP a documentelor justificative enumerate de ofertant.

Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Cerinta 2

Prezentarea unei autorizatii eliberate de ANRE destinata executiei sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție inchise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcționează in regim de medie, redusă și joasă presiune tip EDSB, valabila la termenul limita de transmitere a ofertelor.

Cerinta 3

Prezentarea unei autorizatii eliberate de ANRE destinata executiei Sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de înaltă presiune/ Conducte de alimentare din amonte, tip ET, valabila la termenul limita de transmitere a ofertelor.

Modalitatea de îndeplinire valabila pentru cerintele nr. 2 si nr. 3:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă (emitent si titular, tipul/domeniul autorizarii, numarul si perioada de valabilitate a documentului), urmand ca autoritatea contractanta sa solicite doar ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii factorilor de evaluare sa prezinte documentul care sa sustina informatiile declarate initial in documentul DUAE.

In cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, cerința este considerată îndeplinită dacă unul dintre asociați - respectiv subcontractantul, dacă este cazul, deține autorizarea solicitată și numai cu condiția ca acesta să execute integral partea din contract pentru care este solicitată autorizarea respectiva, conform prevederilor art. 174 din Legea nr.98/2016.

In cazul in care din informatiile furnizate in DUAE nu rezulta indeplinirea cerintelor minime solicitate, comisia de evaluare poate solicita in perioada de evaluare a ofertelor, transmiterea in SICAP a documentelor justificative enumerate de ofertant.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie specificaOfertantul trebuie sa aiba o cifra de afaceri medie in domeniul constructii-montaj pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) in cuantum de cel putin 49.000.000 lei, conform art. 175 din Legea 98/2016.

Alte cerinte economice sau financiareOfertantii trebuie să demonstreze prin orice mijloace că, la momentul semnării contractului vor avea acces sau au disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cashflow în valoare de minim 12.000.000 lei pentru o perioada de 4 luni.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE –Partea IV,,Criterii de selectie’’ –Sectiunea B ‘’ Capacitatea economica si financiara’’. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va complete DUAE –Partea IV ‘’Criterii de selectie’’ – Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.Deasemenea , impreuna cu DUAE si cu oferta se va incarca in SEAP Acordul de asociere, semnat cu semnaturile electronice extinse ale reprezentantilor legali, bazate pe certificate calificate, extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si 2021 (bilant, cont de profit si pierdere, balanta de verificare la luna decembrie).In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va complete DUAE – Partea IV ,, Criterii de selectie’’ –Sectiunea b ,,Capacitatea economica si financiara’’.In cazul in care beneficiaza de sustinerea unui tert, ofertantul va prezenta :a. Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator.Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.b. Documente indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte in detaliu modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.Potrivit prevederilor legale, aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate de reprezentantul legal, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.In cazul in care din informatiile furnizate in DUAE nu rezulta indeplinirea cerintelor minime solicitate, comisia de evaluare poate solicita in perioada de evaluare a ofertelor, transmiterea in SICAP a documentelor justificative enumerate de ofertant.

In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va complete in mod detaliat DUAE –Partea IV,,Criterii de selectie’’ – Sectiunea B ‘’ Capacitatea economica si financiara’’ cu informatiile solicitate.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante Extras de cont validat de către banca emitentă/ contract deschidere linie de creditare.In cazul in care din informatiile furnizate in DUAE nu rezulta indeplinirea cerintelor minime solicitate, comisia de evaluare poate solicita in perioada de evaluare a ofertelor, transmiterea in SICAP a documentelor justificative enumerate de ofertant.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor stabilita prin anuntul de participare:a) a executat si dus la bun sfarsit lucrari similare de aceeasi natura si complexitate, conform art. 3 alin. (1), lit. m) din Legea 98/2016, de construire si/sau extindere si/sau modernizare retele de distributie gaze, cu o lungime minima cumulata de 70 km de conducte distributie, la nivelul a maxim 3 contracte;b) a realizat in cadrul unuia dintre cele 3 contracte, montajul si punerea in functiune a minim 2500 buc. contoare smart cu teletransmisie, capabile sa fie introduse intr-o platforma software pentru administrare, monitorizare si control parametri tehnico-functionali ai infrastructurii de distributie gaz;

Permiterea controalelorOfertantul va permitere autorităţii contractante să efectueze controale la sediile sale pe timpul evaluarii ofertelor

Proportia de subcontractareOfertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contract.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiPrezentarea certificatului ISO 9001:2008 Certificat de atestare ISO-9001 privind managementul calitatii pentru activitatile care fac obiectul prezentului contract, valabil la termenul limita de depunere al ofertelor. Pentru ofertantii nerezidenti se vor accepta si certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus. Se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea/ recertificarea.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantii vor prezenta in DUAE informatii detaliate privind certificarea sistemului de management al mediului conform stadardului SR EN ISO14001:2005, pentru activitatile care fac obiectul prezentului contract, valabil la termenul limita de depunere al ofertelor. Pentru ofertantii nerezidenti se vor accepta si certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus. Se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea/ recertificarea.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Avand in vedere faptul ca sistemul electronic SEAP permite un numar restrans de caractere, limita totala fiind de 10000 caractere, modalitatea de indeplinire a cerintei este detaliata in documentul in format electronic transmis in SICAP, intitulat "Caiet de sarcini SIMIAN_executie"

Autoritatea contractantă va nominaliza dintre membrii comisiei de evaluare un reprezentant caruia i se vor pune la dispoziţie orice date pe care le solicită comisia de evaluare în legătură cu procedura de atribuire a contractului.

In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.În situaţia în care Subcontractantul si-a exprimat opţiunea de a fi plătit direct de către Beneficiar, Acordurile de subcontractare si Contractele de Subcontractare vor include în mod obligatoriu o anexă în care Ofertantul desemnat câştigător si Subcontractantul: -vor consemna opţiunea privind plata directă a Subcontractantului; -vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct plăţile; -vor indica in Formularul de Propunere Financiară, suma aferentă părţii de Lucrări pentru care este desemnat Subcontractantul.

Prezentarea certificatului ISO 9001:2008 Certificat de atestare ISO-9001 privind managementul calitatii, valabil la data limita a depunerii ofertei sau Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene. Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii NOTA: • Nu se admit ofertantii in curs de certificare, cu exceptia acelora care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. • Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda obiectului prezentei proceduri. In cazul unei asocieri acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat in parte.In cazul in care din informatiile furnizate in DUAE nu rezulta indeplinirea cerintelor minime solicitate, comisia de evaluare poate solicita in perioada de evaluare a ofertelor, transmiterea in SICAP a documentelor justificative enumerate de ofertant.

Prezentarea certificatului ISO14001 Certificat ISO 14001, valabil la data limita a depunerii ofertei, sau Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene. Se vor accepta orice probe sau dovezi in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului NOTA: • Nu se admit ofertantii in curs de certificare, cu exceptia acelora care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea. • Domeniul de certificare al ofertantului trebuie sa corespunda obiectului prezentei proceduri. In cazul unei asocieri acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat in parte.In cazul in care din informatiile furnizate in DUAE nu rezulta indeplinirea cerintelor minime solicitate, comisia de evaluare poate solicita in perioada de evaluare a ofertelor, transmiterea in SICAP a documentelor justificative enumerate de ofertant.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/12/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/12/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Termenul de executie al lucrarilor (calculat de la ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre beneficiar si pana la receptia la terminarea lucrarilor planificate, fara a se lua in calcul in acest termen eventualele perioade de suspendare a lucrarilor din conditii neimputabile executantului sau timpul alocat lucrărilor neprevăzute) este de 11 luni. Durata garanţiei de buna executie acordata lucrărilor va fi de minim 36 luni.

Declararea ofertei castigatoare: Punctajul total final al fiecarei oferte va reprezenta media aritmetica a punctajelor acordate ofertei respective de catre fiecare membru al comisiei de evaluare.

Oferta declarata castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare V, pe baza formulei: Vn = P1n + ΣP2n.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată aceea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor si vor fi soluţionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestaţiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016. Autoritatea contractanta nu va suporta plata cheltuielilor efectuate de catre ofertanti pentru solutionarea contestatiilor

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/11/2022