Lieferungen - 613604-2022

07/11/2022    S214

Polska-Sanok: Różne urządzenia i produkty medyczne

2022/S 214-613604

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 687-16-40-438
Adres pocztowy: ul. 800-lecia 26
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Skoczyński
E-mail: zam.pub@zozsanok.pl
Tel.: +48 134656290
Faks: +48 134656290
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozsanok.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zozsanok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

na dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Numer referencyjny: SPZOZ/PN/11/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest :zakup o charakterze sukcesywnym sprzętu medycznego wielokrotnego i jednorazowego użytku – materiały opatrunkowe wraz z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na poszczególne pakiety,Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym załącznik nr 2 do SWZ.Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ znaki towarowe, normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakres rozwiązania równoważne.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności fak VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz niezmienności cen przez okr. obowiązywania umowy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 295 730.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków- specjalistycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków- specjalistycznych w 12 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 112 710.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków biologicznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków biologicznych w 1 pozycji asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 750.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków parafinowych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunków parafinowych, w 2 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 360.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunek hydroaktywny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opatrunek hydroaktywny w 3 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 350.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym opaski gipsowe

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym opaski gipsowe w 5 pozycjach asortymentowej

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 100.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa o charakterze sukcesywnym serwety sterylne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa o charakterze sukcesywnym serwety sterylne w 6 pozycjach asortymentowych

Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 113 460.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań,natomiast z postępowania

wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi okoliczności, o których mowa

w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022 poz. 835

tj:.

1)będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo

a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o

sporcie

d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępne-go pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich

pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego

e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu

popełnienie tego przestępstwa,

f)pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769),

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym

mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.

270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy

z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium RP lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego

2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1

3)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo przed upływem terminu składania ofert do-konał płatności należnych podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w

sprawie spłaty tych należności

4)wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi

Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji

[...]

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza li-kwidator lub sąd,

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

-Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeń-stwa narodowego, z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowa-dzonego na podstawie ustawy Pzp

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

- Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot ma rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

Poleganie na zasobach innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicz-nej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował nie-zbędnymi zasobami tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonaw-ca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształce-nia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu pod-stawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował zamówienie polegające na dostawie sprzętu j/u lub w/u i lub / materiałów opatrunkowych o wartości co najmniej:

pakiet nr 1- 120 000,00 zł brutto

pakiet nr 2- 9 000,00 zł brutto

pakiet nr 3- 10 000,00 zł brutto

pakiet nr 4- 16 000,00 zł brutto

pakiet nr 5 – 37 000,00 zł brutto

pakiet nr 6 – 120 000,00 zł brutto

i potwierdzi ten fakt dowodem tj. Referencją bądź innym dokumentem , ( dokument powinien określać wartość i przedmiot dostaw, podmiot wystawiający dokument, ) lub oświadczeniem wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/03/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26, POLSKA - Budynek Administracji, pok. nr 11.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nie jest publiczne.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zał nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:,

1.1. formularz cenowy – w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę- wzór za-warty jest w załączniku nr 2 do SWZ.

1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Euro-pejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wyko-nawczego Komisji(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednoli-tego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdze-nie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ- ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można zna-leźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

JEDZ- ESPD można wypełnić za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ .

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(ESPD), stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,

1) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ-ów, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III ;

2) w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o zaistnieniu lub o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

3) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dot. oświadczenia wszystkich kryteriów ( sekcja α ) bez wypełniania poszczególnych sekcji A, B, C i D.

4) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

1.3. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana.

1.4. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania

1.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-nosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

1.6 próbki przedmiotu zamówienia- do oceny użytkowej- jakościowej wg. wykazu asortymentowo-ilościowego zawartego w Części XX „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” pkt. 10

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2, składa każdy z wykonawców

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu -JEDZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-nia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówie-nia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 pkt15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowa¬niu o udziele-nie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

4. Termin wnoszenia odwołania:

• Odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przekazania informacji o czynności zama-wiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób

• Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

• Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

• Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie- 30 dni od dnia publikacji w Dzien-niku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu

7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu usta-wy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoław-czej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestni¬kom postępowania odwo-ławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¬woławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2022