Dienstleistungen - 614020-2021

Submission deadline has been amended by:  672584-2021
01/12/2021    S233

die Slowakei-Prešov: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2021/S 233-614020

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Prešovský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37870475
Postanschrift: Námestie mieru 2
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 08001
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Erika Petránová
E-Mail: erika.petranova@vucpo.sk
Telefon: +421 517081335
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.po-kraj.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430482
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/78
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: samospráva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Softvérové nástroje pre projekt SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

Časť 1: Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Časť 2: Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK

Bližšie informácie o predmete zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 317 089.87 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48810000 Informationssysteme
48461000 Analyse- oder Wissenschaftssoftwarepaket
72261000 Software-Unterstützung
72262000 Software-Entwicklung
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
48482000 Business-Intelligence-Softwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence vrátane služieb implementácie, školenia a podpory. Jedná sa o aplikačný softvér pre analýzu rozsiahlej sady vstupných dát z rôznych typov informačných zdrojov, ich následné spracovanie pre potreby formátovaného výstupu (matematické operácie, agregácie, predikcie a pod.) a následnú prezentáciu a publikáciu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 223 498.21 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

ITMS2014+: 314011ABS8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Požaduje sa zábezpeka vo výške: 2500,- EUR.

Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48810000 Informationssysteme
48461000 Analyse- oder Wissenschaftssoftwarepaket
72261000 Software-Unterstützung
72262000 Software-Entwicklung
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
48510000 Kommunikationssoftwarepaket
30233100 Computerspeichereinheiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Hauptort der Ausführung:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prešovský samosprávny kraj požaduje nástroj na zdieľanie informácií, dokumentácie, zdrojov a prislúchajúcej komunikácie na jednom mieste. Má sa jednať o koncepčne moderne poňatý softvérový nastroj, ktorý umožní vytvárať prehľady, prístup v prípade potreby aj cez webový prehliadač, zahŕňa súčasne desktopovú, mobilnú aj webovú aplikáciu dostupnú naprieč platformami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 93 591.67 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

ITMS2014+: 314011ABS8

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO

-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,

alebo

-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.

Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO návrh čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je prílohou SP.

Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO.

Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie PÚ osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.

Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ predložením dokumentu Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED).

-Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou SP. ÚVO uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu.

-Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.

Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa odporúča uchádzačom postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Požadovaná forma dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie PÚ:

-doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v listinnej forme sa predkladajú prevedené (napr. skenovaním) z originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu alebo dokumentu do elektronickej formy vo formáte PDF, -doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa predkladajú v pôvodnej elektronickej forme,-textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte PDF.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie PÚ stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Viď návrh obchodných a dodacích podmienok v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/12/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/12/2021
Ortszeit: 09:30
Ort:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, č. dv. 516.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3.1) Zadávanie nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, bez elektronickej aukcie, sa realizuje prostredníctvom informačného systému Eranet (ďalej len Eranet"), ktorý je dostupný na adrese https://psk.eranet.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.2) Zoznam skratiek

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie;

VO Verejné obstarávanie;

DPH Daň z pridanej hodnoty;

EÚ Európska únia;

PHZ Predpokladaná hodnota zákazky;

SR Slovenská republika;

OR SR Obchodný register Slovenskej republiky;

ŽR SR Živnostenský register Slovenskej republiky;

PÚ Podmienky účasti;

JED Jednotný európsky dokument;

SP Súťažné podklady.

VI.3.3) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.

VI.3.4) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenders v lehote podľa bodu IV.2.2. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku, a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.

VI.3.5) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):

Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.

VI.3.6) Verejný obstarávateľ pri časti 1.:Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence, požaduje zábezpeku vo výške 2 500,00 Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.7) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

VI.3.8) Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom Eranetu ako naskenované doklady.

VI.3.9) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

VI.3.10) Predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním a nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/11/2021