Lieferungen - 616674-2019

24/12/2019    S248

Polen-Katowice: Messgeräte und Steuer- und Überwachungsanlagen

2019/S 248-616674

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 242-595801)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-Mail: ko.wycislik@pgg.pl
Telefon: +48 327161466

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903630
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31682210 Messgeräte und Steuer- und Überwachungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/12/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 242-595801

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

dla zadania nr 30 — 261 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 186 000,00 PLN.

muss es heißen:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

dla zadania nr 30 — 261 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 186 000,00 PLN.

muss es heißen:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

Abschnitt Nummer: III.1.6
Anstatt:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 88 000,00 PLN.

(...)

nr 30 – 7 000,00 PLN.

Dla zadań 18, 28, 29 odstępuje się od żądania wadium. W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

muss es heißen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 85 000,00 PLN.

(...)

nr 30.3 – 1 000,00 PLN,

nr 30.22 – 1 000,00 PLN,

nr 30.23 – 2 000,00 PLN.

Dla zadań 18, 28, 29; 30 w zakresie pozycji 1; 2; 4–21; 24–35 Wykonawca odstępuje się od żądania wadium. W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 09:45
muss es heißen:
Tag: 10/01/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/01/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 10/01/2020
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: