Lieferungen - 621198-2021

Submission deadline has been amended by:  33637-2022
06/12/2021    S236

Polen-Krakau: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2021/S 236-621198

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński
Nationale Identifikationsnummer: 6750002236
Postanschrift: ul. Gołębia 24
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Poniewierska
E-Mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633916
Fax: +48 126633914
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uj.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.uj.edu.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.uj.edu.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Dział Zamówień Publicznych
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Straszewskiego 25/3 i 4
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-113
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Poniewierska
E-Mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633916
Fax: +48 126633914
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uj.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.uj.edu.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań procesów biomolekularnych oraz systemu do amplifikacji nukleinowych z detekcją real time PCR

Referenznummer der Bekanntmachung: 80.272.264.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci stanowiska do badań procesów biomolekularnych z wykorzystaniem techniki opartej na technologii zmiany fluorescencji indukowanej temperaturą i mikroskalowej termoforezy (MST) oraz zaawansowanej różnicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF) oraz systemu do amplifikacji nukleinowych z detekcją real time PCR, dla Wydziału Chemii UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 2, w podziale na dwie części: 1.1 CZĘŚĆ I – Stanowisko do badania procesów biomolekularnych z wykorzystaniem techniki opartej na technologii zmiany fluorescencji indukowanej temperaturą i mikroskalowej termoforezy (MST) oraz zaawansowanej różnicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF); 1.2 CZĘŚĆ II – System do amplifikacji kwasów nukleinowych z detekcją real time PCR. Przedmiot zamówienia w obu CZĘŚCIACH obejmuje również szkolenie stanowiskowe pracowników zamawiającego w niezbędnym zakresie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stanowisko do badania procesów biomolekularnych - zgodnie z opisem zawartym w treści SWZ

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Polska. Kraków. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stanowisko do badania procesów biomolekularnych z wykorzystaniem techniki opartej na technologii zmiany fluorescencji indukowanej temperaturą i mikroskalowej termoforezy (MST) oraz zaawansowanej różnicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF), złożone z dwóch aparatów: 1./System przeznaczony do wysokoprzepustowego badania oddziaływań i procesów molekularnych (m. in. tworzenie niekowalencyjnych kompleksów białko-ligand, agregacja, denaturacja, zmiany konformacji, reakcje enzymatyczne, równowagi kwasowo-zasadowe), metodą opartą na technologii zmiany fluorescencji indukowanej temperaturą oraz termoforezy cząstek jako funkcji stężenia niefluorescencyjnego ligandu oraz 2./System do kompleksowej charakteryzacji parametrów biofizycznych białka (stabilności, agregacji, wielkości) oparty na metodzie różnicowej fluorymetrii skaningowej - oba o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych opisanych w treści SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto za przedmiot zamówienia / Gewichtung: 95
Kostenkriterium - Name: Zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia / Gewichtung: 2
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 3
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1./ Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w przypadkach, o których mowa w par. 9 wzoru umowy. 2./Nie przewiduje się wadium. 3./Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System do amplifikacji kwasów nukleinowych z detekcją real time PCR - zgodnie z opisem zawartym w SWZ

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Polska. Kraków. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

System do amplifikacji kwasów nukleinowych z detekcją real time PCR o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych opisanych w treści SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena brutto za przedmiot zamówienia / Gewichtung: 95
Kostenkriterium - Name: Zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia / Gewichtung: 2
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 3
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1./ Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w przypadkach, o których mowa w par. 9 wzoru umowy. 2./Nie przewiduje się wadium. 3./Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Rozdział VI SWZ:

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Rozdział VI SWZ:

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Rozdział VI SWZ:

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

4. Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji udzielanego zamówienia zwarto w treści wzoru umowy (istotnych postanowień umowy), stanowiącego załącznik do publikowanej SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/01/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/01/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi ww. dniu, o wskazanej godzinie, za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie” udostępnionej zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

NIe dotyczy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2.; 2. Stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);2.7 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1 – 2.4, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, z ust. 2.2 powyżej, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:1) JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty;2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;4)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych przez zamawiającego:5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;6) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG (o ile dotyczy);7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Rozdział XIX SWZ:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której́ zamawiający był obowiązany̨ na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się, do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2021