Lieferungen - 623767-2020

Submission deadline has been amended by:  157155-2021
23/12/2020    S250

Polen-Warschau: Informationssysteme und Server

2020/S 250-623767

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
E-Mail: przemyslaw.pawlowski@bgk.pl
Telefon: +48 225998048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bgk.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bgk.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bgk.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi bankowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, wdrożenie, serwis i integracja Systemu Host2Host dla klientów Banku Gospodarstwa Krajowego

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZK/155/DBT/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48800000 Informationssysteme und Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy, wdrożenia, serwisu i integracji systemu Host2Host (systemu H2H).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48820000 Server
71243000 Planentwürfe (Systeme und Integration)
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
72265000 Software-Konfiguration
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
72416000 Anbieter von Anwendungen
72611000 Technische Computerunterstützung
72268000 Bereitstellung von Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy, wdrożenia, serwisu i integracji Systemu Host2Host (Systemu H2H), w zakresie:

1) Zaprojektowanie, sprzedaż, dostarczenie, integracja z systemami Zamawiającego i wdrożenie rozwiązania informatycznego pozwalającego na bezpośrednią komunikację Systemów FK/ERP Klientów z systemami Zamawiającego z wykorzystaniem usług sieciowych Web Services i transmisji danych zabezpieczonej metodami kryptograficznymi (System H2H) realizującego funkcjonalności określone w OPZ;

2) Przeniesienie praw autorskich lub udzielenie wszelkich niezbędnych bezterminowych licencji na korzystanie z Systemu H2H i/lub innego niezbędnego do jego działania oprogramowania (z wyjątkiem wykorzystania elementów infrastruktury dostarczanej przez Zamawiającego) oraz Dokumentacji.

3) Wdrożenie obejmujące instalację i konfigurację niezbędnej infrastruktury informatycznej i oprogramowania narzędziowego i systemowego dla podstawowego i zapasowego ośrodka przetwarzania danych, niezbędne do prawidłowej instalacji oraz uruchomienia i funkcjonowania SystemuH2H w wymaganych środowiskach: produkcyjnym, przedprodukcyjnym, testowym, integracyjnym/rozwojowym, testowym udostępnianym na zewnątrz sieci Zamawiającego jak środowisko produkcyjne dla prac testowych/integracyjnych Klientów;

4) Wyeliminowania zgłoszonych błędów

5) Przeprowadzenia warsztatowego przekazania wiedzy dla Pracowników Zamawiającego;

6) Dostarczenia Dokumentacji;

7) Serwisu oprogramowania w okresie 36 miesięcy.

2. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest:

1) Sprzedaż, dostarczenie, instalacja i konfiguracja niezbędnej infrastruktury informatycznej (Infrastruktury IT) dla określonych w OPZ środowisk Systemu H2H;

2) Udostępnienie opcji zakupu dodatkowych konsultacji i rozwoju Systemu w postaci uzgodnionej liczby dni roboczych (MD) pracowników Wykonawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU), które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium „P” – dodatkowy parametr oferty / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Kryterium „F” – zaoferowanie funkcjonalności dodatkowych / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest:

1) Sprzedaż, dostarczenie, instalacja i konfiguracja niezbędnej infrastruktury informatycznej (Infrastruktury IT) dla określonych w OPZ środowisk Systemu H2H;

2) Udostępnienie opcji zakupu dodatkowych konsultacji i rozwoju Systemu w postaci uzgodnionej liczby dni roboczych (MD) pracowników Wykonawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia: do 48 miesięcy od daty podpisania Umowy (szczegóły: rozdział III SIWZ).

2. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy Pzp może skorzystać z procedury odwróconej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Warunek dotyczący doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego przedmiotem było wdrożenie i świadczenie usług serwisowych Systemu Host2Host.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała wymogi określone przez Zamawiającego w warunku.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunek opisany wyżej musi co najmniej spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 7.3 ust.1 pkt.1) SIWZ.

2. Warunek dotyczący potencjału kadrowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 2 (dwoma) specjalistami, posiadającymi znajomość oraz kwalifikacje niezbędne do wdrożenia i serwisu zaoferowanego rozwiązania, w tym doświadczenie we wdrożeniu produkcyjnym co najmniej jednego Systemu Host2Host.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez którąś ze wskazanych przez Wykonawcę osób, Wykonawca będzie mógł zmienić personel delegowany do wykonywania zamówienia. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaże osobę o takich samym lub większych kwalifikacjach, jak określone w ppkt. 2 powyżej. Zmiana osoby w trakcie realizacji zamówienia, wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego i jego akceptacji, zgodnie z zapisami IPU.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 7.3 ust.1 pkt.2) SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą zamieszczone są w IPU – załącznik nr 2 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/01/2021
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/01/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o stawienie się pod ww. adresem w Recepcji na parterze budynku, w terminie przewidzianym na otwarcie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wraz z ofertą, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp.

2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (jeżeli dotyczy).

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty (szczegóły: rozdział VII SIWZ):

1) wykaz wykonanych zamówień (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ-Wykaz zamówień);

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ-wykaz osób);

3) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę;

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ).

4. Kryteria oceny ofert (szczegóły: rozdział XII SIWZ) - Przy wyborze oferty, Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

1) Kryterium „C” – cena oferty – waga 80 %

2) Kryterium „F” – zaoferowanie funkcjonalności dodatkowych – waga 10 %

3) Kryterium „P” – dodatkowy parametr oferty – waga 10 %.

5. Wadium - szczegóły: rozdział XVIII SIWZ: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 PLN.

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1 b ustawy Pzp) określone w pkt 6.2. SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/12/2020