Dienstleistungen - 62436-2022

Submission deadline has been amended by:  457325-2022
04/02/2022    S25

Polen-Bielsko-Biała: Bauaufsicht

2022/S 025-062436

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: ul. Michała Grażyńskiego 10
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Matejko i Jacek Janeczko – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Telefon: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mzd.bielsko.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

Referenznummer der Bekanntmachung: 34-22/IZ/5/U/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139.

2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia, przy następujących założeniach:

Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w październiku 2022 r.

W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 31.10.2024 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności nadzorowanie robót Wykonawcy KONTRAKTU

(tj. umowy z Wykonawcą robót budowlanych o realizację ww. rozbudowy) i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz KONTRAKTEM na wszystkich robotach nimi objętych, w tym w szczególności:

• robotach mostowych;

• robotach drogowych;

• robotach wodno-kanalizacyjnych;

• robotach kolejowych;

• robotach gazowych;

• robotach energetycznych i elektrycznych;

• robotach teletechnicznych;

• robotach innych (wg potrzeb),

a także weryfikację dokumentacji projektowej i koordynowanie robót z gestorami sieci.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziałach III – V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również „SWZ”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Analiza ryzyka / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Organizacja pracy Inżyniera / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie potencjału kadrowego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 078 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu

o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone

w sekcji III.1.3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej również „ustawą Pzp” (przesłanki obligatoryjne);

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) lub 10) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne);

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp;

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą):

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.4. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego poniżej pod lit. B)

2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego:

2.1. Wykaz usług - Doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunku, o których mowa poniżej pod lit. A);

3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3.2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3), 4), 5) i 6) ustawy Pzp;

3.3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3.4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

4. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ

A) Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził (zakończył) nadzór nad realizacją, co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

c) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Uwagi:

1. Pojęcia „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

2. Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

3. Roboty wskazane pod lit. a) – c) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień;

4. w przypadku, gdy roboty, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 2.1. tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

5. za przeprowadzenie (zakończenie) nadzoru nad realizacją robót budowlanych Zamawiający uzna zakończenie wykonania usługi nadzoru po wykonaniu robót budowlanych, przejęciu ich przez inwestora (gdy wystawiony zostanie protokół zakończenia i odbioru robót lub świadectwo przejęcia robót).

W powyższy okres nie będzie wliczona usługa pełnienia funkcji nadzoru w okresie zgłaszania wad lub w okresie gwarancyjnym.

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. Funkcja: Inżynier Rezydent;

Doświadczenie: kierowanie zespołem nadzoru w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Roboty wskazane pod lit. a) – b) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień.

2. Funkcja: Inspektor nadzoru robót mostowych i inżynierskich;

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót mostowych w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną.

Robota wskazana pod lit. a) mogła być zrealizowana w ramach jednego zamówienia, łącznie

z którąkolwiek z robót wskazanych pod lit. b).

3. Funkcja: Inspektor nadzoru robót drogowych:

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji co najmniej

2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-bitumicznej, o długości minimum 200 m.

UWAGI:

a) Pojęcia: „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

b) Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

i ich usytuowanie;

c) Kandydaci na stanowiska wymienione powyżej winni posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do pełnionych funkcji;

d) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji (wskazania jednej osoby do pełnienia kilku z nich);

e) Informacje o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 1.4.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale V SWZ – Wzorze umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/03/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/03/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ).

1.1. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania (załącznik nr 1 do Rozdziału II SWZ).

1.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także

w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej urzędu.

1.3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć ogólne oświadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w części IV JEDZ punktu α (alfa). Nie należy wypełniać pozostałych punktów części IV.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa

się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji

z Zamawiającym korzystali z poczty elektronicznej (przetargi@mzd.bielsko.pl).

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”

4. Szczegółowe informacje nt. sposobu składania ofert, porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści

SWZ wskazano w Instrukcji dla Wykonawców, regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 – 256 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie KONTRAKTU nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań których wartość jest równa lub większa niż progi unijne, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2022