Lieferungen - 629887-2022

14/11/2022    S219

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai

2022/S 219-629887

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10824346244
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Balázs
E-mail: balazs.dezso@volanbusz.hu
Telefon: +36 709358067
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001687172022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001687172022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Credo autóbusz alkatrészek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001687172022
II.1.2)Fő CPV-kód
34300000 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbuszokhoz szükséges új alkatrészek beszerzése 4 részben, konszignációs raktárba történő szállítással adásvételi keretszerződés keretében, az alábbiak szerint:

1. rész: Elővárosi, városközi, távolsági Credo MIDI autóbuszok alkatrészei összesen nettó 92 450 000,- Ft keretösszegig,

2. rész: Alacsony belépésű szóló és csuklós Credo autóbuszok (kivéve Econell) alkatrészei összesen nettó 122 500 000,- Ft keretösszegig,

3. rész: Elővárosi, városközi szóló és csuklós Credo autóbuszok alkatrészei összesen nettó 285 000 000,- Ft keretösszegig,

4. rész: Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok alkatrészei összesen nettó 600 000 000,- Ft keretösszegig.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elővárosi, városközi, táv. Credo MIDI alkatrészek

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34300000 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátozásra tekintettel a rész elnevezése rövidítve került feltüntetésre. A rész teljes elnevezése: Elővárosi, városközi, távolsági Credo MIDI autóbuszok alkatrészei.

Ajánlatkérő elővárosi, városközi, távolsági Credo MIDI autóbuszok új alkatrészeinek beszerzésére kíván szerződni a nyertes Ajánlattevővel, konszignációs raktárba történő szállítással adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 92 450 000,- Ft keretösszegig.

A tervezett mennyiség 5965 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő a keretösszeg 90%-ára lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 10%-ának konszignációs raktárba történő kihelyezését. További információk részletesen a szerződéstervezetben.

Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre, kivéve a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-al jelölt termékeket - a használatba vételének (Ajánlatkérőnek történő kiadásának) napjától - km korlátozás nélkül minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, kivéve ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő. A tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő számára valamennyi rész tekintetében járműgyártói vagy gyári első beépítésű vagy a gyári eredeti helyett használhatónak elismert alkatrészek beszerzése és szállítása, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelő minőségben.

További információk részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő - amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor- jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó összes ajánlati ár (HUF)" értékelési szempontot érti. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékek egységárát felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek összesítését a „Nettó összes ajánlati ár HUF” összegét kell megadnia.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmet, hogy a jótállás, valamint a minőségi értékelési szempont a „Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap)” a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében nem alkalmazandó, azon termékekre a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szóló és csuklós Credo autóbusz (kivéve Econell)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34300000 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátozásra tekintettel a rész elnevezése rövidítve került feltüntetésre. A rész teljes elnevezése: Alacsony belépésű szóló és csuklós Credo autóbuszok (kivéve Econell) alkatrészei.

Ajánlatkérő alacsony belépésű szóló és csuklós Credo autóbuszok (kivéve Econell) új alkatrészeinek beszerzésére kíván szerződni a nyertes Ajánlattevővel, konszignációs raktárba történő szállítással adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 122 500 000,- Ft keretösszegig.

A tervezett mennyiség 3853 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő a keretösszeg 90%-ára lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 10%-ának konszignációs raktárba történő kihelyezését. További információk részletesen a szerződéstervezetben.

Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre, kivéve a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-al jelölt termékeket - a használatba vételének (Ajánlatkérőnek történő kiadásának) napjától - km korlátozás nélkül minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, kivéve ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő. A tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő számára valamennyi rész tekintetében járműgyártói vagy gyári első beépítésű vagy a gyári eredeti helyett használhatónak elismert alkatrészek beszerzése és szállítása, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelő minőségben.

További információk részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő - amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor- jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó összes ajánlati ár (HUF)" értékelési szempontot érti. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékek egységárát felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek összesítését a „Nettó összes ajánlati ár HUF” összegét kell megadnia.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmet, hogy a jótállás, valamint a minőségi értékelési szempont a „Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap)” a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében nem alkalmazandó, azon termékekre a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elővárosi, városközi szóló és csuklós Credo autób.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34300000 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátozásra tekintettel a rész elnevezése rövidítve került feltüntetésre. A rész teljes elnevezése: Elővárosi, városközi szóló és csuklós Credo autóbuszok alkatrészei.

Ajánlatkérő elővárosi, városközi szóló és csuklós Credo autóbuszok új alkatrészeinek beszerzésére kíván szerződni a nyertes Ajánlattevővel, konszignációs raktárba történő szállítással adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 285 000 000,- Ft keretösszegig.

A tervezett mennyiség 9580 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő keretösszeg 90%-ára lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 10%-ának konszignációs raktárba történő kihelyezését. További információk részletesen a szerződéstervezetben.

Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre, kivéve a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-al jelölt termékeket - a használatba vételének (Ajánlatkérőnek történő kiadásának) napjától - km korlátozás nélkül minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, kivéve ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő. A tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő számára valamennyi rész tekintetében járműgyártói vagy gyári első beépítésű vagy a gyári eredeti helyett használhatónak elismert alkatrészek beszerzése és szállítása, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelő minőségben.

További információk részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő - amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor- jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó összes ajánlati ár (HUF)" értékelési szempontot érti. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékek egységárát felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek összesítését a „Nettó összes ajánlati ár HUF” összegét kell megadnia.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmet, hogy a jótállás, valamint a minőségi értékelési szempont a „Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap)” a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében nem alkalmazandó, azon termékekre a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34300000 Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A felhívás II.2.1) pontjában a karakterkorlátozásra tekintettel a rész elnevezése rövidítve került feltüntetésre. A rész teljes elnevezése: Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok alkatrészei.

Ajánlatkérő Credo Econell, Inovell, Optinell típusú autóbuszok új alkatrészeinek beszerzésére kíván szerződni a nyertes Ajánlattevővel, konszignációs raktárba történő szállítással adásvételi keretszerződés keretében összesen nettó 600 000 000,- Ft keretösszegig.

A tervezett mennyiség 19 750 db. Ajánlatkérő a tételes ártáblázatban megadott várható, tervezett mennyiségre nem vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő a keretösszeg 90%-ára lehívási kötelezettséget vállal. Ajánlatkérő előírja a keretösszeg legalább 10%-ának konszignációs raktárba történő kihelyezését. További információk részletesen a szerződéstervezetben.

Ajánlattevőnek az általa szállított valamennyi termékre, kivéve a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-al jelölt termékeket - a használatba vételének (Ajánlatkérőnek történő kiadásának) napjától - km korlátozás nélkül minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia, kivéve ha jogszabályi kötelező rendelkezése ennél hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő. A tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A tárgyi közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő számára valamennyi rész tekintetében járműgyártói vagy gyári első beépítésű vagy a gyári eredeti helyett használhatónak elismert alkatrészek beszerzése és szállítása, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelő minőségben.

További információk részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő - amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor- jogosult egyoldalú nyilatkozattal a szerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kiegészítés II.2.5 ponthoz: Ajánlatkérő ár kritérium alatt "Nettó összes ajánlati ár (HUF)" értékelési szempontot érti. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a KD részét képező Tételes ártáblázatban szereplő termékek egységárát felszorozva a tervezett mennyiséggel, és ezen tételek szerinti nettó értékek összesítését a „Nettó összes ajánlati ár HUF” összegét kell megadnia.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmet, hogy a jótállás, valamint a minőségi értékelési szempont a „Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap)” a tételes ártáblázat anyag megnevezésében *-gal jelölt termékei esetében nem alkalmazandó, azon termékekre a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll).

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Utólagos igazolás valamennyi rész vonatkozásában:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1. Igazolási mód valamennyi rész esetében:

Az ajánlattevőnek be kell mutatnia, a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (K.r.) 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításait.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap);

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely/lakcíme);

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail);

- a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat, szállítási tárgyában szereplő alkatrészek újonnan gyártott, bontatlan csomagolású alkatrészeknek minősülnek (igen / nem);

- a teljesített szállítás nettó (ÁFA nélkül számított) ellenszolgáltatás összege (HUF) (érték, pénznem);

-nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

- továbbá, ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben mekkora ellenértékkel vett részt.

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglaltak.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évben (azaz 36 hónap) szerződésszerűen teljesített autóbuszokhoz szükséges új alkatrészek szállítására vonatkozó referenciával az alábbi értékekben:

1. ajánlati részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább nettó 58 000 000,- Ft értékben,

2. ajánlati részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább nettó 77 000 000,- Ft értékben,

3. ajánlati részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább nettó 179 000 000,- Ft értékben,

4. ajánlati részre történő ajánlattétel esetén összesen legalább nettó 378 000 000,- Ft értékben.

Ajánlatkérő új alkatrész alatt az újonnan gyártott, bontatlan csomagolású alkatrészt érti.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot a minimumkövetelmények nem adódnak össze, ajánlattevőnek elegendő a legmagasabb minimumkövetelményt igazolnia.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ugyanazon referenciaigazolás/nyilatkozat több részben is felhasználható.

A referenciakövetelmény részenként több (maximum 5 db) szerződés bemutatásával is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M1. pontban előírt alk. köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk. köv.nek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdésére.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Nyertes AT Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési (meghiúsulási) kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után a Kötbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Kötbéralap 15 %-a.

Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén nyertes AT nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 25 %-a.

Nyertes AT nem szerződésszerű teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 15 %-a.

A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés nettó szerződéses összértéke. Keretszerződés meghiúsulása esetére 25% meghiúsulási kötbér, melynek alapja a keretösszeg még ki nem merített nettó összege;

Továbbiak részletesen a szerződéstervezetben.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a fizetés pénzneme a magyar forint (HUF). AK a konszignációs raktárból a tárgyhónapban történt felhasználásról havonta 1 alkalommal számol el a nyertes AT-vel. AK az elszámolási időszakban történt felhasználásról konszignációs jelentést készít, melynek tartalmával azonos számlát állíthat ki AT. AK az ellenértéket banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 27/A. § a Kbt. 135.§ (1), (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint.

Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az ÁFA törvény 175. §-ában, valamint a Kbt. 27/A.§-ában foglaltaknak. AK előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad nyertes ajánlattevő részére és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/12/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/12/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

3. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

4. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Dezső Balázs (Lajstromszám: 01186).

5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi eset kört nem alkalmazza.

6. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)

8. Ajánlattevőnek be kell nyújtani a beárazott Tételes ártáblázatot valamennyi rész vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint. AK felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok köre a KD-ban és műszaki leírásban kerülnek ismertetésre.

9. Az ajánlatok értékelésiszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész vonatkozásában: 0-10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek: 1.-4. részek: Ár értékelési szempont: Nettó összes ajánlati ár HUF - fordított arányosítás, 1.-4. részek, Minőségi értékelési szempont: Vállalt többletjótállás időtartama (hónapban; minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) - Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójában szereplő képlettel kerül kiszámításra. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

10. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.

11. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § (6) szerint. AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha az Ajánlattevő az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére.

12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződés teljesítése Ajánlatkérő országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatói tevékenységének nyújtásához szükséges, amennyiben Ajánlatkérő közszolgáltatás nyújtási kötelezettsége - részben vagy egészben - megszűnik, Ajánlatkérő jogosult hivatkozott szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni.

Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel Ajánlatkérővel szemben. Ajánlatkérőnek a keretösszegre irányadó lehívási kötelezettsége felmondás esetén a felmondásig terjedő szerződéses időtartam arányában áll fenn.

13. AK az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (GDPR) rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a következő linken érhető el: http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem

14. Ajánlatkérő a 63/2022. (II.28.) Korm. rend. alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le a Kbt. 28. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint, az előzetes piaci konzultáció az alábbi hivatkozási számon elérhető az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben: EKR001416262022

15. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a szerződés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, szállító, alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, aki az Európai Unió Tanácsa által 2022. április 8. napján elfogadott Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletben foglalt tilalom személyi hatálya alá tartozik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2022