Lieferungen - 631066-2022

Submission deadline has been amended by:  695480-2022
14/11/2022    S219

Polen-Warschau: Personenkraftwagen

2022/S 219-631066

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Cecylia Kurach
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 220-47-14
Fax: +48 220-48-99
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gitd.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla CAN nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.072.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000 Personenkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD” realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy OPZ został określony w Części III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ w PPU.

3. Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 2.2.11

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 868 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38410000 Zählinstrumente
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego, 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 109A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD” realizowanego w ramach projektu pn. Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szczegółowy OPZ został określony w Części III SWZ OPZ oraz w Część IV SWZ w PPU.

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium w postępowania.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą: 2 % maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

4.1. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) kopia świadectwa zgodności WE pojazdu.

2) oświadczenie Wykonawcy służące potwierdzeniu zgodności oferowanych pojazdów

z wymaganiami Zamawiającego (zgodnego ze wzorem określonym w formularzu DPrz.01);

3) katalogi potwierdzające dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego (zgodnie z pkt 4.7 II „Wymagania” ppkt. 1.10 część III SWZ - OPZ)

4) kopia Zatwierdzenia Typu lub decyzji Prezesa GUM uznająca odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne urządzenia rejestrującego.

5) Dokumentacja techniczna urządzenia rejestrującego lub instrukcja obsługi urządzenia rejestrującego, które zawierają informację w zakresie gwarantowanej skuteczności utrwalenia na zarejestrowanym wykroczeniu czytelnego wizerunku pojazdu wraz

z czytelnym wizerunkiem tablicy rejestracyjnej (zgodnie z Częścią II SWZ B ust. 8.5 - Kryterium Jakość urządzenia rejestrującego).

4.2. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 4.1., ppkt. 2) i 4), zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, za wyjątkiem sytuacji, w której przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania zgodnie z ust. 4 pkt. 4.3.

4.3. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, składanego w celu weryfikacji ofert w ramach kryterium „Wyposażenie”, „Parametry pojazdu” oraz „Jakość urządzenia rejestrującego”, o którym mowa w pkt. 4.1., ppkt 1), 3) i 5), zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przewiduje uprzednią ocenę ofert, o której mowa w art.139 Pzp.

6. Zamawiający nie zastrzega wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie stawia wymogów w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje, że unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 257

9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wyposażenie / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Parametry pojazdu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja urządzenia rejestrującego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Jakość urządzenia rejestrującego / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 868 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.03.01.00-00-0040/18 Projekt pn. "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa GITD tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

2. RODO - Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu.

--------------------------------------------------------

1.Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:

1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przepisów ustawy Pzp:

1.1.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu.

-------------------------------

c.d. z pkt III 1.1)

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.1.2. art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

1.1.3. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.) – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.

z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,

o którym mowa w art. 1 pkt 3.

1.1.4. Art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę z udziałem:

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Części II SWZ;

1.3. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

-------------------------------

c.d. z pkt III 1.1)

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia tzw. JEDZ, o którym mowa szczegółowo w Części II SWZ, zwane dalej „jednolitym dokumentem” oraz Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229). (Formularz DP.5). Oświadczenia stanową dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzający na dzień składania ofert, brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji .

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia tzw. JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229) złożone przez podmiot udostępniający zasoby.(Formularz DP.5).

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

5.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4), ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.4);

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

------------------------------

c.d. z pkt III 1.1) 5.3. oświadczenia Wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ( Formularzu DP.3), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

5.3.1.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

5.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

5.3.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

5.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

5.3.5. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.),

5.3.6. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.)

5.4.odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6.Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 5:

6.1. Pkt 5.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 5.1.;

6.2. Pkt 5.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyk. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Zamawiający żąda od Wyk., który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 5.1, 5.3, 5.4. dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

10.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, postanowienia ust. 6 i i nast. stosuje się odpowiednio.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

----------

c.d. z pkt III 1.1)

11.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w ust. 5 składa każdy z tych Wykonawców.

12.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 12.1.naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 12.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym 12.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a)zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b)zreorganizował personel, c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

----------

pkt. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Zdolności zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: 2 (dwie) dostawy pojazdów każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.

Uwaga !!! Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym jeśli: - Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie.

2. Zdolności technicznej - w zakresie posiadania potencjału kadrowego:

Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w przedmiotowym zakresie w niniejszym postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

1. w zakresie warunku dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia:

wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.2 Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Warunki realizacji Umowy szczegółowo określa Część IV SWZ - PPU, gdzie wskazano również przewidywane zmiany do Umowy.

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

3.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.

3.1.W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców (o ile są znane).

3.2.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/12/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/12/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej dalej: „Platforma” pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod nazwą postępowania: Dostawa 22 przenośnych urządzeń rejestrujących oraz pojazdów do zastosowania przenośnych urządzeń rejestrujących dla CAN nad ruchem drogowym GITD oraz delegatur terenowych GITD realizowanego w ramach projektu pn.Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (znak sprawy: BDG.ZPB.072.7.2022).

2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt 1.

3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w części I ust. 4 SWZ.3.1.Zamaw. jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej również jako „KRI”) o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zamawiający zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: .pdf, .doc, .docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP. 3.2.Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:

1) format PAdES, którym zaleca się podpisywanie dokumentów w formacie „.pdf” – zawiera w sobie podpisany plik i podpis,2) osobno podpisany dokument i oddzielny plik z podpisem, który Wykonawca jest zobowiązany załączyć w przypadku podpisywani dokumentów w formacie innym niż „pdf”. 3.3. Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte są w instrukcjach dla Wykonawcy. Instrukcje dostępne są pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=przetargi-gitd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList. 4.Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem cenowym (OF.1) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ. 5.Oferta i oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) oraz Oświadczenie własne w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229) (Formularz DP.5) muszą być sporządzone, z zachowaniem formy elektronicznej, pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty, zgodnie z częścią I ust. 6.12 SWZ.

7.Zamawiający nie przewiduje:

a) przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami i aukcji elektronicznej

b) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

c) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art.261 ustawy Pzp.

d) wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci kat.elektronicznych lub dołączenia katal. elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi MŚP;

3.Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

4.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5.Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

7.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

8.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Przysługujące ŚOP zależne są od wartości zamówienia, które zostały określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołanie:

1) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu

11.Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

12.KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 528-568 ustawy Pzp.

13.Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

14.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, zgodnie z przepisami Rozdziału 3 D

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/11/2022