Lieferungen - 633544-2022

15/11/2022    S220

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2022/S 220-633544

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250008040
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-975
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Dębska-Ozturk
E-mail: mdebs@pgi.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgi.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Geologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerowego i projektorów do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numer referencyjny: EZP.26.202.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerowego i projektorów do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z podziałem na siedem części:

1.część 1: dostawa półki dyskowej do macierzy NetApp FAS2620 – posiadanej przez Zamawiającego;

2.część 2: rozbudowa pamięci RAM o 1TB w serwerze IBM Power 9 – posiadanym przez Zamawiającego;

3.część 3: dostawa monitorów;

4.część 4: dostawa notebooków;

5.część 5: dostawa mobilnych stacji roboczych;

6.część 6: dostawa projektorów;

7.część 7: dostawa notebooka.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa półki dyskowej do macierzy NetApp FAS2620 – posiadanej przez Zamawiającego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Zamawiającego w Krakowie (adres: ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa półki dyskowej do macierzy NetApp FAS2620 – posiadanej przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 15.03.2023.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa pamięci RAM o 1TB w serwerze IBM Power 9 – posiadanym przez Zamawiającego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236110 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekt Zamawiającego w Warszawie (adres: ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa pamięci RAM o 1TB w serwerze IBM Power 9 – posiadanym przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 15.03.2023.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa monitorów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 15.03.2023.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa notebooków

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 15.03.2023.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mobilnych stacji roboczych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnych stacji roboczych.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 15.03.2023.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa projektorów

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100 Projektory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektorów.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 15.03.2023.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa notebooka

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa)

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka.

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:

- załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”;

- załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonanie Umowy nastąpi w terminie do dnia 19.12.2022.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał należycie dostawy o określonych poniżej parametrach.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie następujące dostawy:

w zakresie części 1 – co najmniej jedną (1) dostawę półki dyskowej do macierzy o wartości minimum 80 000,00 zł brutto;

w zakresie części 2 – co najmniej jedną (1) dostawę rozbudowę serwerowej pamięci ram o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;

w zakresie części 3 – co najmniej jedną (1) dostawę monitorów komputerowych o wartości minimum 80 000,00 zł brutto;

w zakresie części 4 – co najmniej jedną (1) dostawę laptopów o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;

w zakresie części 5 – co najmniej jedną (1) dostawę laptopów o wartości minimum 350 000,00 zł brutto;

w zakresie części 6 – nie dotyczy;

w zakresie części 7 – nie dotyczy.

Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem w więcej niż jednej części postępowania, pod warunkiem, że wskazane dostawy spełniają warunki określone dla danej części zamówienia (pkt 7.2.4.1 – 7.2.4.5 SWZ).

W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą, zamieszczone są w projektowanych postanowienia umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W celu skrócenia terminu na składanie ofert, Zamawiający na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1 Ustawy opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w art. 89 ustawy zawierające wszystkie informacje o warunkach zamówienia dostępne w chwili przekazania wstępnego ogłoszenia informacyjnego do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.08.2022 r. pod nr 2022/S 151-431365 i na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/przetargi/profil-nabywcy/dostawy/13784-dostawa-sprzetu-infrastruktury-serwerowej-komputerowego-i-projektorow-do-panstwowego-instytutu-geologicznego-panstwowego-instytutu-badawczego.html

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 151-431365
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ w wysokości:

dla części 1 – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100);

dla części 2 – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100);

dla części 3 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);

dla części 4 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100);

dla części 5 – 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100);

dla części 6 – nie dotyczy;

dla części 7 – nie dotyczy.

Wykonawca wnosi wadium zgodnie z art.97 ust. 7 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony w PKO BP, nr konta: 11 1020 1042 0000 8702 0504 1811 w tytule przelewu: „wadium w oznaczenie sprawy: EZP.26.202.2022 dla części nr ……….”.

Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ww. ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022