Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 633622-2022

Submission deadline has been amended by:  505769-2023
15/11/2022    S220

Rumänien-Copăceni: Abholung von Siedlungsabfällen

2022/S 220-633622

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Copaceni
Nationale Identifikationsnummer: 17512943
Postanschrift: Strada: PRINCIPALA, nr. 128
Ort: Copaceni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077006
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Madalina Slavu
E-Mail: madaslavu76@gmail.com
Telefon: +4 0727835717
Fax: +40 214687174
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariacopeceniilfov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100159620
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de Delegare a Serviciului de Salubritate Menajara (activitatea de colectare si transport deseuri colectate in mod separat)

Referenznummer der Bekanntmachung: 1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului este reprezentat de prestarea serviciului public de salubrizare menajera pe raza Comunei - Copaceni, pentru o durata de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii. In acest sens operatorul desemnat va presta activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice/persoane juridice), provenind inclusiv din activități comeriale/industriale/de interes public desfășurate de operatorii economici/instituțiile publice cu sediul pe raza Comunei Copaceni, inclusiv fracţiile colectate separat (fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori incluzand dupa caz si deseurile rezultate din activitati de constructie si demolari).

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor20

Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 993 020.94 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Comuna Copaceni

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contract de delegare priveste atribuire serviciului de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale pentru toate categoriile de utilizatori (persoane fizice/persoane juridice), provenind inclusiv din activități comeriale/industriale/de interes public desfășurate de operatorii economici/instituțiile publice cu sediul pe raza Comunei Copaceni, inclusiv fracţiile colectate separat (fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori incluzand dupa caz si deseurile rezultate din activitati de constructie si demolari);

Salubrizare menajera in Comuna Copaceni valoare contractului:

Valoarea anuala:

577,687.23 lei fara TVA – salubritate menajera

Valoarea maxima totala fara TVA:

1,993,020.94 lei (valoare maxima indexata pentru toata durata contractului)

Cantitatea estimata aferenta contractului este de 1123,78 tone deseuri municipale/anual.

Ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei financiare tarife de prestatie asumate pentru fiecare dintre anii contractuali, autoritatea contractanta urmand a aproba odata cu semnarea contractului planul tarifar agreat pentru o perioada de 3 ani (pentru fiecare an contractual in parte).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Protectia Mediului / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Contravalorea tarifelor de prestatie va fi achitata de catre generatorul de deseuri

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164,165,167 din Legea nr. 98/2016. Referitor la situatia de neincadrare in art. 60 se va atasa in sistem formularul aferent si se va solicita prezentarea acestuia de catre toti operatorii odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul principal (valabile la momentul prezentarii, iar pentru sediile/punctele de lucru secundare se va prezenta o declaratie pe propria raspundere; 2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193-195 din Legea 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie sunt urmatoarele:

Podaru Petre - Viceprimar

Slavu Madalina - Sef Serviciu taxe si impozite

Ilie Iulian - Consilier Superior

Radu Zarian Simtion - expert cooptat

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata sau copie lizibila certificata”conform cu originalul”semnata si stampilata) din care sa rezulte informatii reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Certificatul ONRC/documentele echivalente emise in tara de rezidenta, trebuie sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc in clasament; . din certificatul/certificatele prezentate trebuie sa rezulte date reale si valabile la momentul prezentarii

Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Codul CAEN pentru care ofertantul este abilitat sa presteze activitati trebuie sa fie in corelare cu obiectul Contractului ce urmeaza a fi incheiat.

Ofertantul va face dovada ca dispune de utilajele necesare realizarii prevederilor contractuale. Numarul si tipul/capacitatea acestora se va stabili de ofertant conform prevederilor legale cat si celor cuprinse in cadrul caietului de sarcini;

Utilajele folosite trebuie sa fie dotate cu GPS si sa corespunda normei de poluare minim EURO 4. Ofertantii trebuie sa prezinte documente din care sa reiasa modul de ''dispunere'' a utilajelor(de ex.: contracte de inchiriere, facturi, contracte de comodat,taloane, cartea vehiculului, etc.). In cazul autospecialelor noi acestea trebuie sa fie disponibile in termen de 30 de zile.

Documentele justificative se vor depune in cadrul ofertei tehnice.

Declaratie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. Angajament de sustinere tert - daca este cazul Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016;

Angajamentul de sustinere se ve prezenta odata cu depunerea ofertei de catre toti operatorii economici; documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului eclarat cstigatorr, la solicitarea autoritatii contractante;

Declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru îndeplinirea contractului

Informatii privind subcontractarea - daca este cazul acordul/acordurile de subcontractare si completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului / subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate o declaratie de sustinere distincta.

Lista cu principalele servicii prestate se va calcula tinad cont de data limita a depunerii ofertelor.

Experienta similara: servicii prestate trebuie sa priveasca servicii similare celor prevazute in caietul de sarcini. Serviciile similare prestate trebuie sa insumeze valoarea de cel putin lei 577,687.23 lei fara TVA la nivelul unuia/mai multor contract/contracte.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generalaCifra anuala de afaceri medie globala a ultimului an, sa fie de minim: 577,687.23 lei sau echivalent euro/alta valuta. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual al euro/ alta valuta comunicat de BNR.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimul an, în cadrul unuia sau a maximum 3 contracte, servicii de salubrizare a localitatilor cu o valoare individuala sau cumulata de minimum 577,687.23 lei si care au presupus cel putin efectuarea urmatoarelor activitati:- colectarea si transportul deseurilor municipale si a deseurilor provenite din locuinte;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita bilantul contabil din anul precedent vizat si înregistrat de organele competente la data de 31.12.2021/alt document justificativ din care sa reiasa cele solicitate de autoritatea contractanta. Daca nu s-a depus bilantul pentru anul 2021 se vor prezenta orice alte documente justificative echivalente

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatExperienta similara: servicii prestate trebuie sa priveasca servicii similare celor prevazute in caietul de sarcini. Serviciile similare prestate trebuie sa insumeze valoarea de cel putin lei 577,687.23 lei fara TVA la nivelul unuia/mai multor contract/contracte.Ofertantul va face dovada ca dispune de utilajele necesare realizarii prevederilor contractuale. Numarul si tipul/capacitatea acestora se va stabili de ofertant conform prevederilor legale cat si celor cuprinse in cadrul caietului de sarcini; Utilajele folosite trebuie sa fie dotate cu GPS si sa corespunda normei de poluare minim EURO 4. Ofertantii trebuie sa prezinte documente din care sa reiasa modul de ''dispunere'' a utilajelor(de ex.: contracte de inchiriere, facturi, contracte de comodat,taloane, cartea vehiculului, etc.). In cazul autospecialelor noi acestea trebuie sa fie disponibile in termen de 30 de zile.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele justificative se vor depune in cadrul ofertei tehnice.Declaratie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. Angajament de sustinere tert - daca este cazul Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016;Angajamentul de sustinere se ve prezenta odata cu depunerea ofertei de catre toti operatorii economici; documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului eclarat cstigatorr, la solicitarea autoritatii contractante;Declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru îndeplinirea contractuluiInformatii privind subcontractarea - daca este cazul acordul/acordurile de subcontractare si completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Ofertantul are obligatia de a preciza partea / partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului / subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate o declaratie de sustinere distincta.Lista cu principalele servicii prestate se va calcula tinad cont de data limita a depunerii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Podaru Petre - Presedinte

Slavu Madalina - Membru

Ilie Iulian - Membru

Zarian Simtion - Expert Cooptat

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/11/2022