Lieferungen - 634647-2022

15/11/2022    S220

Polska-Poznań: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2022/S 220-634647

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 2090002942
Adres pocztowy: ul. Matejki 57
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-770
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Tel.: +48 614158800
Faks: +48 614158805
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 4 części”

Numer referencyjny: ZP.200.29.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 4 części:

Część I - Zadanie 1 - komputery stacjonarne z monitorami, laptopy, monitory,

Część II - Zadanie 2 - oprogramowanie biurowe do komputerów,

Część III - Zadanie 3 - sprzęt serwerowy oraz macierze,

Część IV - Zadanie 4 - sprzęt sieciowy.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej zwanych PPU), stanowiących załącznik nr 9 do SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 - komputery stacjonarne z monitorami, laptopy, monitory

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania 1 - komputery stacjonarne z monitorami, laptopy, monitory:

- Zestaw nr 1 – komputer wraz z monitorem typ 1 - 25 sztuk,

- Zestaw nr 2 – komputer przenośny typ 2 - 3 sztuki,

- Zestaw nr 3 – komputer przenośny typ 3 - 2 sztuki,

- Zestaw nr 4 – komputer wraz z monitorem - 8 sztuk,

- Zestaw nr 5 – Monitor LCD 24” - 30 sztuk,

- Zestaw nr 6 – Akcesoria do komputerów - 30 sztuk.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej zwanych PPU), stanowiących załącznik nr 9 do SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na oferowany sprzęt / Waga: 20%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - oprogramowanie biurowe do komputerów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach Zadanie 2 - oprogramowanie biurowe do komputerów:

- Zestaw nr 1 - MS Office 2022 - 38 sztuk,

- Zestaw nr 2 - Microsoft Visual Studio Professional 2022 + biblioteki jQWidgets - 1 sztuka.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej zwanych PPU), stanowiących załącznik nr 9 do SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 - sprzęt serwerowy oraz macierze

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach Zadanie 3 - sprzęt serwerowy oraz macierze:

- Zestaw nr 1 - Macierz dyskowa typ1 - 2 sztuki,

- Zestaw nr 2 - Macierz dyskowa typ2 - 1 sztuka,

- Zestaw nr 3 - serwer wraz z oprogramowaniem - 1 sztuka,

- Zestaw nr 4 - biblioteka taśmowa - 1 sztuka.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej zwanych PPU), stanowiących załącznik nr 9 do SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na oferowany sprzęt / Waga: 20%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 - sprzęt sieciowy.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach Zadanie 4 - sprzęt sieciowy:

- Zestaw nr 1 - Przełączniki sieciowe typ 1 - 2 sztuki,

- Zestaw nr 2 - punkty dostępowe - 10 sztuk,

- Zestaw nr 3 - serwer plików - 1 sztuka.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej zwanych PPU), stanowiących załącznik nr 9 do SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na oferowany sprzęt / Waga: 20%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w PPU, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, w odniesieniu do każdego zadania na które składa ofertę, że zrealizował (zakończył), jako strona umowy, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę, której przedmiot odpowiada przedmiotowi zamówienia dla zadania, na które wykonawca składa ofertę, o wartości nie mniejszej niż:

• W zakresie cz. I: dla zadania 1 - sprzęt komputerowy - sprzęt mobilny - 100.000,00 zł brutto,

• W zakresie cz. II: dla zadania 2 - oprogramowanie licencyjne - 40.000,00 zł brutto,

• W zakresie cz. III: dla zadania 3 - sprzęt serwerowy - 200.000,00 zł brutto,

• W zakresie cz. IV: dla zadania 4 - sprzęt sieciowy - 85.000,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu osobno w odniesieniu do każdej części zamówienia (tj. każdego z zadań) na które składa ofertę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia (doświadczenie nie podlega sumowaniu).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w PPU, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/03/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie. W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 513 oraz w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust 1 i 2 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji wskazanych powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2022