Lieferungen - 635224-2020

Submission deadline has been amended by:  117948-2021
28/12/2020    S252

Polen-Warschau: Personenkraftwagen

2020/S 252-635224

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Grumińska
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 220-46-49
Fax: +48 220-48-99
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gitd.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-gitd/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 11 pojazdów z urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym dla GITD

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.072.10.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000 Personenkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 pojazdów osobowych wyposażonych w urządzenia do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD oraz Delegatur Terenowych GITD realizowanego w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Części III SIWZ oraz w Części IV SIWZ - IPU.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38410000 Zählinstrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i wydanie pojazdów Zamawiającemu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 pojazdów osobowych wyposażonych w urządzenia do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD oraz Delegatur Terenowych GITD realizowanego w ramach projektu pn.: Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

2. Zakup ma na celu uzupełnienie sieci stacjonarnych urządzeń rejestrujących o urządzenia, które zostaną zainstalowane w pojazdach. Zadaniem urządzeń jest zwiększenie elastyczności w zakresie przeprowadzania doraźnych kontroli prędkości w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy.

3.1. Dostawa i wydanie pojazdów Zamawiającemu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Realizacja dostawy nastąpi w dwóch turach: pierwsza część obejmująca 5 pojazdów, druga część obejmująca 6 pojazdów, z tym zastrzeżeniem, że pomiędzy terminem dostawy pierwszej i drugiej części nie może minąć więcej niż dwa dni robocze.

3. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pojazdów na 5 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia inspekcji technicznej potwierdzającej zgodność przedmiotu zamówienia z umową i OPZ, w tym gotowość do odbioru.

3.3. Wraz z każdym pojazdem Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru, dokumenty umożliwiające jego rejestrację, sporządzone w języku polskim w tym w szczególności:

1) wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwo zgodności WE pojazdu, wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności;

2) fakturę dotyczącą sprzedaży pojazdu,

3) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń z z zakresu obsługi poszczególnych elementów urządzeń rejestrujących. Osoby, które z ramienia Wykonawcy będą prowadzić szkolenia muszą być odpowiednio przygotowane i uprawnione do prowadzenia szkoleń, co potwierdzać będzie dokument wydany przez producenta oferowanych urządzeń rejestrujących.

4.1. Zamawiający wymaga przeprowadzenia dwóch rodzajów szkoleń:

1) Szkolenia na poziomie eksploatacyjno-użytkowym z zakresu obsługi urządzeń rejestrujących oraz wszystkich dodatkowych urządzeń współpracujących z urządzeniem rejestrującym (w tym w zakresie integracji urządzeń z Centralnym Systemem).

2) Szkolenia na poziomie trenerskim z zakresu obsługi urządzeń rejestrujących oraz wszystkich dodatkowych urządzeń współpracujących z urządzeniem rejestrującym (w tym w zakresie integracji urządzeń z Centralnym Systemem) z jednoczesnym nadaniem odpowiednich uprawnień trenerskich do wykonywania szkoleń wewnętrznych z przedmiotowego zakresu.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zużycie energii / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Emisja dwutlenku węgla / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Wyposażenie / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Parametry pojazdu / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.03.01.00-00-0040/18 Projekt pn. "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek dotyczący zdolności do prowadzenia działalności zawodowej - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 raz ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

2) spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, określone w III Części SIWZ

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Części II pkt 1 powyżej, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca `może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w Części II pkt 1 warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

2.1 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d) czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz potencjału kadrowego, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wskazane informacje mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej.

2.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

2.4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.5. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Cd. w pkt III.1.2) Ogłoszenia

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

— --------

Cd. z pkt III 1.1.) Ogłoszenia

3. W celu wstępnego potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE.L Nr 3, str. 16).

3.1. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega na podstawie art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego

3.2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ jest Platforma.

3.3. Sposób złożenia dokumentów wskazanych w punkcie 3.1 wskazany jest Części I SIWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 9.3 Części I SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

5.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Cd. poniżej

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

5.4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 (zgodnie z formularzem DP.3);

5.5. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 (zgodnie z formularzem DP.4);

5.6. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (zgodnie z formularzem DP.5).

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5:

6.1. W pkt 5.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

6.2. W pkt. 5.2 – 5.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt. 6.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 – 6.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7 znajduje odpowiednie zastosowanie.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.1 składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7 znajduje odpowiednie zastosowanie.

Cd. w pkt III.1.3) Ogłoszenia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie:

1.1 wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonywał:

a) nie mniej niż dwie dostawy pojazdów bazowych o wartości minimum 800.000,00 zł brutto każda.

Przez pojęcie pojazd bazowy – rozumie się przez to pojazd, na którego bazie jest budowany pojazd specjalny lub używany do celów specjalnych.

Lub

b) nie mniej niż dwie dostawy pojazdów specjalnych lub używanych do celów specjalnych określonych w art. 2 pkt. 36 i 37 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2020, poz.1517 ze zm.), o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda

Minimalny poziom wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1.2 Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.1 „Wykaz wykonanych zamówień”;

1.3 Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd. z pkt III.1.2) Ogłoszenia

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt. 5 składa każdy z tych Wykonawców.

11. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w pkt. 5 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji Umowy szczegółowo określa Część IV SIWZ - IPU (Istotne postanowienia Umowy) wraz z załącznikami

2. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców przy realizacji zamówienia.

2.1 W przypadku udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawcom (o ile są znane).

2.2 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/01/2021
Ortszeit: 13:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, pokój 6.19.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w związku z zaistniałą sytuacją, tj. obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, https://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-publiczne/publiczne-sesje-otwarcia-ofert-on-line/.

Otwarcie ofert jest jawne, wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (formularz numer OF.0) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.

2. Wraz z ofertą powinny być złożone:

a) oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami Części II i III SIWZ, złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy czym Zamawiający wskazuje, że JEDZ w Części IV: ”Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć do wypełnienia sekcji alfa – „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

b) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w części II SIWZ,

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

e) dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ. W przypadku, gdy wymagane wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia podpisany przez wystawcę (gwaranta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

f) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica przedsiębiorstwa, stosownie do zapisów zawartych w punkcie 5.8.1. SIWZ.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp zgodnie z którym może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust 5 ustawy Pzp)

6. Zamawiający nie przewiduje:

a) przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami.

b) przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

c) udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie dopuszcza:

a) złożenia oferty wariantowej.

b) możliwości składania ofert częściowych.

8. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej łącznej ceny brutto, tj. maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Umowy, w formie wynikającej z art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

9. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (formularze) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny. Informacje dotyczące dialogu znajdują się pod adresem: https://bip.gitd.gov.pl/zamowienia-powyzej/news/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-poprzedzajacy-wszczecie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-public/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej (ŚOP) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (PZP).2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.3.ŚOP przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.4.Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP:1)odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawiePZP;2)odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15dni,jeśli została przesłana w inny sposób;3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE),a postanowień SIWZ-w terminie 10dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom–od dnia jej przekazania;4)odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jegowniesienia;5)jeżeli Zamawiający-mimo takiego obowiązku–nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: w terminie 30dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, określać żądanie odwołującego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.7.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art.187 ust.3 i 4 PZP, uiszczono wpis.8.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.10.Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2020