Lieferungen - 64231-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 029-064231

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 309, 10-719 Olsztyn
Telefon: +48 895235239
E-Mail: anna.opalach@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233472
NUTS-Code: PL622

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uwm.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/umw/edu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie,,Opis

Przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Zamówienia i realizacja dostaw następować będzie częściami (sukcesywnie) w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych dostaw określone będą każdorazowo poprzez złożenie zamówienia faksem lub e-mailem przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić otrzymane zamówienie faksem lub e-mailem, bez odrębnego wezwania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Jednostki organizacyjne UW-M.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Zamówienia i realizacja dostaw następować będzie częściami (sukcesywnie) w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych dostaw określone będą każdorazowo poprzez złożenie zamówienia faksem lub e-mailem przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić otrzymane zamówienie faksem lub e-mailem, bez odrębnego wezwania

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający będzie ubiegał się o wyrażenie zgody MNiSW na zastosowanie 0 % VAT. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych są objęte stawką podatku VAT w wysokości 0 % - zgodnie z ustawą z dn. 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z dn. 5.4.2004 r., poz. 535), art. 83, ust. 1, pkt. 26a.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz przesłanki fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp. 1.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp. oraz odniesienie skazania za wykroczenie za karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw-nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu US lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór załącznik nr 4 do SIWZ; 1.6.Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór załącznik nr 4 do SIWZ; 1.7. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; wzór za-łącznik nr 4 do SIWZ; 1.8. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; wzór załącznika nr 4 do SIWZ; 1.9.Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); wzór załącznika nr 4 do SIWZ;1.10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom technicznym i jakościowym dokumenty: Głośność jednostki centralnej, Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta, Karta produktu; Wydruk ze strony z certyfikowanymi zasilaczami 80 Plus

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Na podstawie przesłanek wskazanych w art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy dotyczące:

a) zmiany modelu oferowanego sprzętu spowodowanej niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia, - na inny sprzęt posiadający co najmniej takie paramenty jak urządzenie niedostępne na rynku;

b) zmiany modelu oferowanego sprzętu spowodowanej wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi jak urządzenie wskazane w ofercie.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej w pkt. 3 a) i b) strony ustalają nowy przedmiot umowy o parametrach technicznych i innych właściwościach nie gorszych od wskazanego w ofercie. Zmiana w umowie nie będzie prowadzić do zwiększeni

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/03/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/03/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Oczapowskiego 2 pok. 305, 10-719 Olsztyn, POLSKA.

Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.

1.1. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. Wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

3.2. Oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.3. Dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.4. Dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.5. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

4. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem z opisem „Sprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nr postępowania: 49/2019/PN/DZP” na konto: Banku Handlowego w Warszawie S.A. nr 39 1030 1218 0000 0000 9113 2648. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

8. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem https:// platformazakupowa.pl/pn/umw.edu w zakładce postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019