TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 64703-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Antineoplastische und immunmodulierende Mittel

2018/S 030-064703

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
Panónska cesta 2
Bratislava - Petržalka
851 04
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Hosová
Telefon: +421 220824515
E-Mail: jana.hosova@vszp.sk
NUTS-Code: SK0

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vszp.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zdravotné poistenie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lieky ATC skupiny L01XE27

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/2018/JH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33652000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lieky ATC skupiny L01XE27.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 449 727.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 800 balení lieku na obdobie 1 roka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 449 727.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.Ak bude prichádzať do úvahy, verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 152 ods, 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri trestov). Touto novelizáciou zákona o registri trestov sa okrem iného upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti.

— Predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi, alebo,

— Doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle, s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako 3 mesiace.

Predmetné podmienky vyplývajú taxatívne podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom. Uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údajpre všetky podmienky účasti časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Vyjadrením banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má uchádzač vedený účet (vedené účty) nie staršie ako 3 mesiace, ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o tom, že nemá blokované žiadne finančné prostriedky z dôvodu súdnych alebo exekučných rozhodnutí správnych orgánov. Súčasne uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v ďalších, iných bankách nemá vedené účty ani záväzky.

Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť ekonomicky spôsobilého uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok liekov, ktoré uchádzač dodal za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Požiadavku verejný obstarávateľ určil s cieľom overenia skúseností a spoľahlivosti uchádzača primerane k náročnosti predmetu zákazky.

Podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ďalšie požadované doklady (prílohy Rámcovej dohody): Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydaný MZ SR.

Úspešný uchádzač preukáže pred podpisom zmluvy schopnosť dodania obstarávaných liekov, napr. potvrdenie od výrobcu dodávať lieky v súlade s predmetom zákazky počas obdobia platnosti Rámcovej dohody.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elektronická aukcia sa uskutoční cez aukčnú sieň ProeBiz. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2018
Ortszeit: 09:00
Ort:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk sa týka časti ponúk označenej ako "Ostatné" a je neverejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Prístup k súťažným podkladom je elektronicky cez systém EVO Úradu pre verejné obstarávanie www.evo.gov.sk po zaregistrovaní sa v tomto systéme.

Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov, ako aj vysvetľovanie súťažných podkladov a ostatná doplňujúca dokumentácia aj na adrese stránky profilu verejného obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov.

Viazanosť ponuky v sume 30 000,- EUR, slovom: tridsaťtisíc EUR do lehoty na predkladanie ponúk uchádzač zabezpečí: a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača (ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu bankovej záruky pred skončením lehoty viazanosti ponúk, predloží v ponuke originál bankovej záruky voľný, nezviazaný s ponukou a v ponuke jej úradne osvedčenú kópiu zviazanú s ponukou),

b) zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa číslo: SK4781800000007000182424 v Štátnej pokladnici. V prípade zloženia zábezpeky na účet verejného obstarávateľa uchádzač pri jej poukázaní uvedie: Variabilný symbol: IČO svojej spoločnosti, Konštantný symbol: 0558, Informácie pre príjemcu platby: L01XE27. Podmienky vrátenia zábezpeky: Ak bola zábezpeka zložená na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich banka poskytne.

Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do7 dní od uzavretia Rámcovej dohody.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž v prípade, ak bude predložená len 1 ponuka vo verejnej súťaži.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/02/2018