Lieferungen - 64737-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Opole: Herzklappen

2019/S 029-064737

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 011-020969)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26
Opole
45-401
Polen
Kontaktstelle(n): Bernard Pancerz
Telefon: +48 4520114
E-Mail: zamowienia@wcm.opole.pl
Fax: +48 4520121
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wcm.opole.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przezskórnej.

Referenznummer der Bekanntmachung: TLZP/2-23/233/03/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33182220
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przezskórnej. Zadanie 1 - Zastawki serca do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia świńskiego. Zadanie 2 - Zastawki serca do implantacji przezkoniuszkowej lub przeznaczyniowej z osierdzia wołowego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 011-020969

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:
muss es heißen:

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w następującej wysokości:

Zadanie Wadium PLN

Zadanie 1 – Zastawki aortalne do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia świńskiego 3 000 PLN

Zadanie 2 – Zastawki aortalne do implantacji przezkoniuszkowej lub przeznaczyniowej z osierdzia wołowego 3 000 PLN

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c) gwarancjach bankowych

(treść gwarancji musi jednoznacznie wskazywać, że Gwarant zobowiązuje się do bezwarunkowego wypłacenia w terminie związania z ofertą i na każde żądanie Zamawiającego kwoty wadium)

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się osobno dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, w formie przelewu na następujący rachunek bankowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu:

Nr rachunku bankowego: BGK 43 1130 1219 0026 3000 9620 0006

W tytule przelewu należy wpisać: Znak sprawy TLZP/2-23/233/03/2019

Zamawiający zastosuje procedurę art. 24aa Pzp.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: