Lieferungen - 64747-2019

11/02/2019    S29    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen

2019/S 029-064747

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 004-004717)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polen
Kontaktstelle(n): Kinga Czernik
E-Mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności

Referenznummer der Bekanntmachung: D/02/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34115200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia małej ładowności w ilości 168 sztuk, w tym ilość zamówienia gwarantowanego: 66 sztuk, zamówienia opcjonalnego 102 sztuki.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 004-004717

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.2) niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt. 1.1 SIWZ.

3. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały szczegółowo określone w Rozdziale VII i VIII SIWZ.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.1- 2.4.8 SIWZ (zgodnie z §5 pkt. 1- 6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

5. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.8 SIWZ tj. Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII w pkt. 2.4.1.-2.4.7. SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XIV SIWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art.144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XVIII SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

11. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

12. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp, zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający wymaga złożenia:

1)Kompletnego Certyfikatu ISO 9001:2015 dla Wykonawcy, potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością lub innej publikacji równoważnej.

2) Odpisu, kopii lub wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzający wielkość zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w zakresie oferowanego pojazdu.

13. Podczas przekazywania pojazdów, wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z wytypowanymi przez użytkownika osobami (1 osoba na pojazd)

W zakresie podstaw ich użytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia został opisany z godnie z rozdziałem XIV pkt. 6 WET (załącznikiem nr 1 do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia).

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.2) niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt. 1.1 SIWZ.

3. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały szczegółowo określone w Rozdziale VII i VIII SIWZ.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.1-2.4.8 SIWZ (zgodnie z §5 pkt. 1-6, 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

5. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.8 SIWZ tj. Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII w pkt. 2.4.1.-2.4.7. SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XIV SIWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XVIII SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

11. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

12. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp, zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający wymaga złożenia:

1)Oświadczenia Wykonawcy, że system zarządzania jakością Wykonawcy lub Dostawcy lub Importera lub Producenta spełnia wymagania zawarte w Certyfikacie ISO 9001:2015.

2) Odpisu, kopii lub wyciągu ze świadectwa homologacji potwierdzający wielkość zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w zakresie oferowanego pojazdu.

13. Podczas przekazywania pojazdów, wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z wytypowanymi przez użytkownika osobami (1 osoba na pojazd) w zakresie podstaw ich użytkowania. Termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Zakres szkolenia został opisany z godnie z rozdziałem XIV pkt. 6 WET (załącznikiem nr 1 do SIWZ – opisem przedmiotu zamówienia).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/02/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 22/04/2019
muss es heißen:
Tag: 25/04/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/02/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2019
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: