TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 64760-2018

13/02/2018    S30    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Białystok: Medizinische Geräte

2018/S 030-064760

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Harackiewicz, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Telefon: +48 858318388
E-Mail: zamowienia@poczta-usk.pl
Fax: +48 858318691
NUTS-Code: PL841

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://usk.onestepcloud.pl/

Adresse des Beschafferprofils: www.usk.bialystok.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.usk.bialystok.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa platformy elektrochirurgicznej hybrydowej

Referenznummer der Bekanntmachung: 11/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej platformy elektrochirurgicznej hybrydowej do Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0035/16-00/3/2017/1017 Projektu „Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK w Białymstoku” nr POIS.09.02.00-00-0035/16, w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,oraz współfinansowany przez Ministra Zdrowia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841
Hauptort der Ausführung:

USK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Platforma elektrochirurgiczna hybrydowa - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, asortyment, parametry) zawierają Załączniki nr 1 oraz 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna/jakość / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Aspekty ekologiczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/04/2018
Ende: 29/05/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.09.02.00-00-0035/16
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad. II.2.7): Realizacja przedmiotu zamówienia, nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 29.5.2018. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia (data zawarcia umowy) jest datą orientacyjną, wyliczoną na podstawie przewidywalnych terminów procedowania postępowania przetargowego i może ulec zmianie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia wymagań, oraz nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań, oraz nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w szczególności posiadają zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe do zrealizowania zamówienia co wykażą poprzez zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 dostawy sprzętu medycznego wielorazowego użytku, odpowiadającego zakresem przedmiotowi zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:

— wykaz wykonanych dostaw (w Załączniku nr 3 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane,

— załączy dowody czy, że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę sprzętu medycznego wielorazowego użytku odpowiadającego zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum 100 000,00 PLN.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Należność za przedmiot zamówienia zostanie uregulowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem bankowym po zrealizowaniu przedmiotu umowy, podpisaniu protokołów, po wpłynięciu ostatniego wymaganego dokumentu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, w terminie do 30 dni licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy uwidoczniony na fakturze, zgodny z określonym w umowie. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i protokołu szkolenia nie są jednakowe, termin płatności liczony jest od daty późniejszej.Jeżeli data wpływu faktury jest późniejsza niż data podpisania protokołów termin płatności liczony jest od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do Magazynów USK w Białymstoku.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2018
Ortszeit: 12:00
Ort:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,Administracja,pokój Zamówień Publicznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 300,00 PLN, szczegóły – Rozdz X SIWZ. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

II. Dokładny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie,że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

1. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 6a do SIWZ.

4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – Załącznik nr 6b do SIWZ.

2. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp:

1) Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 poz. 876 ze zm.).

2) Opisy techniczne, prospekty producentów, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych oraz wymaganych do oceny kryterium jakościowego (ocena techniczna), określonych w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr: 1.1

3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wraz z oferta wykonawcy winni złożyć ponadto:

— wypełniony i podpisany formularz cenowy,

— wypełnione i podpisane Arkusze Parametrów Granicznych,

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

— dowód wniesienia wadium,

— oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w rozdziale IX ust. 1 SIWZ,

— w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo określające umocowania pełnomocnika do reprezentacji.

IV. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/02/2018