Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 648238-2021

Submission deadline has been amended by:  12924-2022
17/12/2021    S245

Pologne-Poznań: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie

2021/S 245-648238

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ENEA Operator sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL
Adresse postale: ul. Strzeszyńska 58
Ville: Poznań
Code NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Code postal: 60-479
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Daria Niemier
Courriel: daria.niemier@operator.enea.pl
Téléphone: +48 618848769
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.operator.enea.pl/
Adresse du profil d’acheteur: http://zamowienia.enea.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicInfo.do?id=75760
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wykonanie dla II grupy przyłączeniowej ekspertyz wpływu na system elektroenergetyczny dla: urządzeń, instalacji i sieci odbiorców, jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej i sieci dystryb

Numéro de référence: RPUZ/P/0787/2021/DR/RP
II.1.2)Code CPV principal
71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zamówienie obejmuje opracowanie dla II grupy przyłączeniowej ekspertyz wpływu na system

elektroenergetyczny dla: urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych, jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej i sieci dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych których sieci nie posiadają połączenia z sieciami przesyłowymi, a które pełnić będą funkcję operatora sieci dystrybucyjnej

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Code NUTS: PL415 Miasto Poznań
Lieu principal d'exécution:

Zamówienie obejmuje opracowanie ekspertyz dotyczących obszaru działania Enea Operator sp. z o.o.

II.2.4)Description des prestations:

Zamówienie obejmuje opracowanie dla II grupy przyłączeniowej ekspertyz wpływu na system

elektroenergetyczny dla: urządzeń, instalacji i sieci odbiorców końcowych, jednostek wytwórczych, magazynów energii elektrycznej i sieci dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych których sieci nie posiadają połączenia z sieciami przesyłowymi, a które pełnić będą funkcję operatora sieci dystrybucyjnej.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,

wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie, równoważnych usług w ilości nie mniejszej niż 10 w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; przez usługę równoważną Zamawiający rozumie wykonanie ekspertyz w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub analiz technicznych sporządzonych dla potrzeb operatorów systemów elektroenergetycznych w zakresie oceny pracy sieci elektroenergetycznych NN lub WN,

2) wykażą uprawnienie do korzystania z narzędzi, wyposażenia zakładu w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga dysponowania dla realizacji zamówienia oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania co najmniej badań symulacyjnych w zakresie obliczeń stanów ustalonych normalnych i poawaryjnych oraz obliczeń zwarciowych stanowiących podstawę do opracowania analiz technicznych w zakresie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

3) wykażą dysponowanie osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania, tj.: co najmniej 3 osobami, które posiadają doświadczenie zawodowe w wykonywaniu równoważnych usług. Poprzez doświadczenie rozumie się wykonanie przez każdą z tych osób niezależnie przynajmniej dwóch ekspertyz odpowiadającym zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu zamówienia lub

analiz technicznych sporządzonych dla potrzeb operatorów systemów elektroenergetycznych w zakresie oceny

pracy sieci elektroenergetycznych NN lub WN.

1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną

nie mniejszą niż: 500.000,00 zł,

2) posiada oceną scoringową na poziomie nie niższym niż 3,75 – w oparciu o dokumenty określone w pkt 6.4.

lit. f) SWZ

Warunek ten dotyczy również przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

(Konsorcjum firm) wówczas warunkiem zakwalifikowania ich do udziału

w powstępowaniu o udzielenie zamówienia, jest uzyskanie przez WSZYSTKICH Wykonawców z osobna, składających ofertę wspólną (Konsorcjum firm) oceny scoringowej na poziomie nie niższym niż 3,75

Warunek ten dotyczy wszystkich części zamówienia łącznie i jego spełnienie nie jest uzależnione od tego, na ile części wykonawca składa ofertę.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na zasadach określonych art. 108 ust.1 ustawy Pzp. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 8–10 ustawy Pzp.

2. Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,

wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Zgodnie SWZ i z wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej

Zamawiającego, wskazanej w sekcji I.3 Komunikacja – ogłoszenia.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców lub przez wszystkich

wykonawców.

4. Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z SWZ.

5. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:

a) dokumenty z pkt 6.6 SWZ – składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Główne warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ,

zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego,

wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 19/01/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 19/04/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 19/01/2022
Heure locale: 12:00
Lieu:

1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu

w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587840
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególności:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/12/2021