Dienstleistungen - 64829-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Reinigungsdienste

2019/S 029-064829

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 76
Lublin
20-950
Polen
Kontaktstelle(n): Michał Poleszak, Iwona Winiarczyk, Polska, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76, Zamówienia Publiczne
Telefon: +48 814781616
E-Mail: zam.pub@lublin-zachod.sr.gov.pl
Fax: +48 814781625
NUTS-Code: PL814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.lublin-zachod.sr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sąd
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wymiar sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świdczenie usług sprzątania

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-2401-1/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Zadanie pierwsze – lokalizacja: ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78 w Lublinie.

Zadanie drugie – lokalizacja: ul. ul. Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie.

Zadanie trzecie – lokalizacja: ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio do zadania w załącznikach do SIWZ nr: 1a, 1b, 1c.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie pierwsze - Świadczenie usług sprzątania - ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78 w Lublinie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200
77314100
90914000
90620000
77342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 i 78

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie pierwsze obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Krakowskie Przemieście 76 i 78 w Lublinie.

Powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi: 6 229 m2, teren wokół budynków: 3 792 m2.

Kompleksowe usługi sprzątania obejmują m.in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, holi, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i innych powierzchni (lamperie, ściany wyłożone glazurą), czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych (w tym dywanów) oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) świadczenia usług sprzątania minimum w każdy dzień pracujący dla Zamawiającego,

2) zapewnienia środków i sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia, w tym mechanicznego urządzenia do czyszczenia posadzek - minimum po jednym urządzeniu, w każdym z obiektów,

3) zapewnienia dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, piachu oraz chlorku magnezu/chlorku wapnia,

4) zapewnienia środków i sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia.

Oprócz niezbędnego asortymentu, w który należy wyposażyć każdą osobę świadczącą usługi utrzymania czystości, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia każdej osobie świadczącej usługi sprzątania pomieszczeń indywidualnych środków do: czyszczenia mebli, dezynfekcji oraz czyszczenia monitorów LCD.

Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz Zamawiającego (sprzątające, a także sprawujące bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa /przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują jako osoby skazane w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Co najmniej 7 osób sprzątających musi posiadać minimum 6-cio miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług sprzątania.

Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), jak również przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 419).

Osoby, którymi będzie posługiwał się Wykonawca, przed przystąpieniem do świadczenia usług muszą zostać przeszkolone w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt.

Powierzchnia zewnętrzna obejmuje również chodniki miejskie sąsiadujące z terenem, na którym zlokalizowany jest Sąd.

Pomieszczenia i teren zewnętrzny podlegające sprzątaniu muszą być utrzymane w bieżącej czystości.

Wykonawca zapewni środki i sprzęt niezbędny do realizacji usługi. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji zamówienia usługi sprzątania codziennego. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Powtórzenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego dla tej części zamówienia (zadania) i w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia podstawowego dla tej części zamówienia (zadania)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie zł: osiem tysięcy).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie drugie - Świadczenie usług sprzątania - ul. Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200
77314100
90914000
90620000
77342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, 20-950 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 13

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie drugie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie.

Powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania: 2 382 m2, teren wokół budynku: 1 426 m2.

Kompleksowe usługi sprzątania obejmują m.in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, holi, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i innych powierzchni (lamperie, ściany wyłożone glazurą), czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) świadczenia usług sprzątania minimum w każdy dzień pracujący dla Zamawiającego,

2) zapewnienia środków i sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia, w tym mechanicznego urządzenia do czyszczenia posadzek,

3) zapewnienia dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, piachu oraz chlorku magnezu/chlorku wapnia,

4) zapewnienia środków i sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia.

Oprócz niezbędnego asortymentu, w który należy wyposażyć każdą osobę świadczącą usługi utrzymania czystości, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia każdej osobie świadczącej usługi sprzątania pomieszczeń indywidualnych środków do: czyszczenia mebli, dezynfekcji oraz czyszczenia monitorów LCD.

Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz Zamawiającego (sprzątające, a także sprawujące bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa /przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują jako osoby skazane w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Co najmniej 3 osoby sprzątające muszą posiadać minimum 6-cio miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług sprzątania.

Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), jak również przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 419).

Osoby, którymi będzie posługiwał się Wykonawca, przed przystąpieniem do świadczenia usług muszą zostać przeszkolone w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt.

Powierzchnia zewnętrzna obejmuje również chodniki miejskie sąsiadujące z terenem, na którym zlokalizowany jest Sąd.

Pomieszczenia i teren zewnętrzny podlegające sprzątaniu muszą być utrzymane w bieżącej czystości.

Wykonawca zapewni środki i sprzęt niezbędny do realizacji usługi. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji zamówienia usługi sprzątania codziennego. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Powtórzenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego dla tej części zamówienia (zadania) i w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia podstawowego dla tej części zamówienia (zadania)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie zł: trzy tysiące).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie trzecie - Świadczenie usług sprzątania - ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200
77314100
90914000
90620000
77342000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, 20-950 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4d

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie trzecie obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utrzymanie terenów zielonych Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4d w Lublinie.

Powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania: 7 704 m2, teren wokół budynku: 883 m2.

Kompleksowe usługi sprzątania obejmują m.in.: sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, holi, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, schodów, pomieszczeń WC, łazienek, mycie okien i innych powierzchni (lamperie, ściany wyłożone glazurą), czyszczenie mebli, wykładanie koszy workami foliowymi, wynoszenie śmieci we wskazane miejsce, czyszczenie wycieraczek do obuwia, pranie i odkurzanie wykładzin podłogowych oraz zmywanie, pastowanie i froterowanie podłóg.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) świadczenia usług sprzątania minimum w każdy dzień pracujący dla Zamawiającego,

2) zapewnienia środków i sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia, w tym mechanicznego urządzenia do czyszczenia posadzek,

3) zapewnienia dostaw mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, piachu oraz chlorku magnezu/chlorku wapnia,

4) zapewnienia środków i sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia.

Oprócz niezbędnego asortymentu, w który należy wyposażyć każdą osobę świadczącą usługi utrzymania czystości, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia każdej osobie świadczącej usługi sprzątania pomieszczeń indywidualnych środków do: czyszczenia mebli, dezynfekcji oraz czyszczenia monitorów LCD.

Osoby, które będą wykonywały bezpośrednio usługi na rzecz Zamawiającego (sprzątające, a także sprawujące bezpośredni nadzór) nie mogą być skazane za popełnienie przestępstwa /przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być dopuszczone osoby, które figurują jako osoby skazane w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Co najmniej 7 osób sprzątających musi posiadać minimum 6-cio miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług sprzątania.

Osoby sprzątające, a także sprawujące nadzór, zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412), przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), jak również przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 419).

Osoby, którymi będzie posługiwał się Wykonawca, przed przystąpieniem do świadczenia usług muszą zostać przeszkolone w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych. Szkolenia Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt.

Powierzchnia zewnętrzna obejmuje również chodniki miejskie sąsiadujące z terenem, na którym zlokalizowany jest Sąd.

Pomieszczenia i teren zewnętrzny podlegające sprzątaniu muszą być utrzymane w bieżącej czystości.

Wykonawca zapewni środki i sprzęt niezbędny do realizacji usługi. Stosowane przez Wykonawcę środki myjąco-czyszczące muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku polskim lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie rozwiązań równoważnych.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji zamówienia usługi sprzątania codziennego. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (-om).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób bezrobotnych / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Powtórzenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego dla tej części zamówienia (zadania) i w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia podstawowego dla tej części zamówienia (zadania)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie zł: siedem tysięcy).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Szczegóły podane zostały w sekcji III.1.3) ogłoszenia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia jest następujący:

A) Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

2. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - jeśli dotyczy,

3. JEDZ Podwykonawców - jeśli dotyczy,

4. zobowiązanie podmiotów udostępniających swoje zasoby, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- jeśli dotyczy.

B) po otwarciu ofert:

1. oświadczenie dot. grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

C) Na wezwanie Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126):

1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5. oświadczenia Wykonawcy:

a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

c) o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716).

6. wykaz wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany zostanie do złożenia wykazu wykonanych usług a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— w zakresie zadanie pierwszego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi rozumiane jako dwa zamówienia/dwie umowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie usługi sprzątania. Zamawiający uwzględni usługę (zamówienie/umowę) zrealizowaną tj. zakończoną przed upływem terminu składania ofert, a także usługę (zamówienie/umowę) trwającą nadal, pod warunkiem, że obejmowała sprzątanie obiektu/obiektów użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 6 000 m2 i zrealizowana została na wartość co najmniej 260 000,00 PLN (brutto);

— w zakresie zadanie drugiego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi rozumiane jako dwa zamówienia/dwie umowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie usługi sprzątania. Zamawiający uwzględni usługę (zamówienie/umowę) zrealizowaną tj. zakończoną przed upływem terminu składania ofert, a także usługę (zamówienie/umowę) trwającą nadal, pod warunkiem, że obejmowała sprzątanie obiektu/obiektów użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 2 000 m2 i zrealizowana została na wartość co najmniej 100 000,00 PLN (brutto);

— w zakresie zadanie trzeciego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi rozumiane jako dwa zamówienia/dwie umowy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Przez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć świadczenie usługi sprzątania. Zamawiający uwzględni usługę (zamówienie/umowę) zrealizowaną tj. zakończoną przed upływem terminu składania ofert, a także usługę (zamówienie/umowę) trwającą nadal, pod warunkiem, że obejmowała sprzątanie obiektu/obiektów użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 7 000 m2 i zrealizowana została na wartość co najmniej 260 000,00 PLN (brutto).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za okresy miesięczne.

2. Ceny netto mogą ulec zmianie tylko w przypadkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/03/2019
Ortszeit: 13:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego: 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76, pokój nr 131, POLSKA.

W wyżej skazanym terminie odbędzie się publiczna sesja podczas, której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem Systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (https://ezamowienia.ms.gov.pl)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną co najmniej: nazwa (firma), oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, liczba osób bezrobotnych, która zostanie zatrudniona przy realizacji zamówienia (sprzątaniu codziennym)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Styczeń 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych MS, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. procedurę odwróconą, tj. procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie (JEDZ), a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp;

3. Zmiany umowy przewidziane zostały w załączniku nr 5 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio:

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 4 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 5 stosuje się odpowiednio.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019