Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Marché de travaux - 649281-2022

23/11/2022    S226

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 226-649281

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Numéro national d'identification: 000325825
Adresse postale: Pasteura 3
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-093
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojciech Boguta
Courriel: przetargi@nencki.edu.pl
Téléphone: +48 225892180
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nencki.edu.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Budowa budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych analiz obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych w Mikołajkach wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną

Numéro de référence: AZP-261-17/2021
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Lieu principal d'exécution:

Krajowe Centrum Zaawansowanych analiz obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych w

Mikołajkach

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Przedmiotem zamówienia objętym jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowa budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

w Mikołajkach, obejmującą rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę budynku naukowo-badawczego z parkingami terenowymi, wewnętrznym układem drogowym, zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją fotowoltaiczną oraz rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na techniczno-socjalny na działce nr ewid. 106 miasto Mikołajki.

Zakres prac opisany został w umowie i załącznikach do niej (zgodnie z zapisami SWZ)

Szczegółowy opis zakresu prac zawierają Projekty budowlano wielobranżowe stanowiące załączniki do umowy – Dokumentacja architektoniczno-budowlana.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 14
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Umowa POIR.04.02.00-00-C004/19-00, projekt NEBI-Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w NaukachBiologicznych i Biomedycznych w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 167-436826

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 1
Intitulé:

Budowa budynku naukowo - badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych analiz obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych w Mikołajkach wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: PBO Śląsk Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 6340134688
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 136a
Ville: Sosnowiec
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-208
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 14 904 065.05 PLN

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Terminy składania odwołań:

na czynność Zamawiającego;

- 10 dni -jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni -jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni -na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia,

- 10 dni od dnia, w którym powzięto/ można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1-3,

na zaniechanie czynności;

- 30 dni od publikacji w Dz.Urz-UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia -od nie przesłania wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- 6 m-cy od zawarcia umowy -od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/o wyniku postępowania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/11/2022

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL622 Olsztyński
Lieu principal d'exécution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk - Stacja badawcza w Mikołajkach, ul. Leśna 13, 11-730 Mikołajki

VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowa budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

w Mikołajkach, obejmującą rozbiórkę budynku gospodarczego, budowę budynku naukowo-badawczego z parkingami terenowymi, wewnętrznym układem drogowym, zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją fotowoltaiczną oraz rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na techniczno-socjalny na działce nr ewid. 106 miasto Mikołajki.

Zakres prac opisany został w umowie i załącznikach do niej (zgodnie z zapisami SWZ)

Szczegółowy opis zakresu prac zawierają Projekty budowlano wielobranżowe stanowiące załączniki do umowy – Dokumentacja architektoniczno-budowlana.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 21
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 14 904 065.05 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: PBO Śląsk Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 6340134688
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 136a
Ville: Sosnowiec
Code NUTS: PL22B Sosnowiecki
Code postal: 41-208
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

W dniu 10.11.2022 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy IBD-261-17/2021 na podstawie, którego został wydłużony termin realizacji z 14 miesięcy na 21 miesięcy.

1.Strony w dniu 20.08.2021 r. zawarły umowę nr IBD-261-17/2021.

2.W toku realizacji umowy Wykonawca zgłosił do Zamawiającego wystąpienie następujących okoliczności:

- Wyjątkowo częste i długotrwałe nieobecności chorobowe pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia;

- Wstrzymania, przerwy, znacząco wydłużone terminy dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

- Nagłego zmniejszenia liczby pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, którzy opuścili miejsce pracy w związku z wybuchem konfliktu w Ukrainie;

- Wystąpienie siły wyższej, którą jest konflikt zbrojny na Ukrainie, która wpływa na możliwość realizacji zamówienia poprzez bezpośrednie zaburzenie dostępności towarów, materiałów, surowców i pracowników budowlanych na polskim rynku;

3.Zamawiający w toku realizacji Umowy, potwierdził, że wystąpiły okoliczności wskazane powyżej i są to okoliczności, które Zamawiający i Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mogli przewidzieć, które nie modyfikują ogólnego charakteru umowy, a bezpośrednio wpływają na termin (wydłużenie terminu) realizacji przedmiotu Umowy;

4.Strony zgodnie potwierdzają, że wskazane okoliczności miałby jednakowy wpływ na termin realizacji Umowy przez każdego potencjalnego Wykonawcę, który ubiegał się lub był zainteresowany ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie;

5.Wskazane powyżej okoliczności stanowią spełnienie znamion siły wyższej oraz wyczerpują przesłanki dopuszczalności zmiany Umowy wskazane w art. 15r ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.);

6. Stosownie do §19 ust. 1 Umowy: „Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności” oraz §19 ust. 2 pkt 1Umowy: „Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 1) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były wstanie uniknąć lub przewidzieć”;

Uwzględniając powyższe okoliczności, Strony zgodnie postanowiły zmienić Umowę w następujący sposób:

Na podstawie §19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) Umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)

oraz na podstawie art. 15r ust. 1 pkt 1) i 4) i ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) w związku z art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.),

Strony zgodnie ustalają, że § 2 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie 21 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia 20 maja 2023 roku.”.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

W toku realizacji umowy Wykonawca zgłosił do Zamawiającego okoliczności, które mają wpływ na termin realizacji. Zamawiający potwierdził, że wystąpiły zgłoszone okoliczności i są to okoliczności, które Zamawiający i Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mogli przewidzieć, które nie modyfikują ogólnego charakteru umowy, a bezpośrednio wpływają na termin (wydłużenie terminu) realizacji przedmiotu. Wskazane w aneksie do umowy okoliczności stanowią spełnienie znamion siły wyższej oraz wyczerpują przesłanki dopuszczalności zmiany Umowy wskazane w art. 15r ust. 1 pkt 1) i 4) oraz ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) oraz art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.);

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 14 904 065.05 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 14 904 065.05 PLN