Lieferungen - 649986-2022

23/11/2022    S226

България-София: Различни видове резервни части

2022/S 226-649986

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: ж.к. ПАВЛОВО, бул. ЦАР БОРИС ТРЕТИ №136
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Славейков Илков
Електронна поща: k.ilkov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://eea.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14892
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/255551
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/255551
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АНАЛИЗАТОРИ SHIMADZU ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ ВЪГЛЕРОД, ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД И АЗОТ

II.1.2)Основен CPV код
34913000 Различни видове резервни части
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си сервизно обслужване и периодична профилактика на наличните елементни анализатори, диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на системата, почистване, настройки и тестване на основните възли на системите, ремонт и подмяна на резервни части и консумативи, поддържане в непрекъсната техническа изправност на апаратурата, доставка на резервни части и консумативи, монтаж на резервни части и консумативи (при необходимост) за следните апарати:

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Бургас: гр. Бургас 8001, ул. „Перущица“ № 67

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Варна: гр. Варна 9010, ул. „Ян Палах“ № 4

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

1. Регионална лаборатория – Бургас, 8001 гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67

2. Регионална лаборатория – Варна, 9010 гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си сервизно обслужване и периодична профилактика на наличните елементни анализатори, диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на системата, почистване, настройки и тестване на основните възли на системите, ремонт и подмяна на резервни части и консумативи, поддържане в непрекъсната техническа изправност на апаратурата, доставка на резервни части и консумативи, монтаж на резервни части и консумативи (при необходимост) за следните апарати:

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Бургас: гр. Бургас 8001, ул. „Перущица“ № 67

Shimadzu-TOC-V;TN/SSM5000A – 1 бр., находящ се в РЛ Варна: гр. Варна 9010, ул. „Ян Палах“ № 4

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма изисквания

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма изисквания

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата най-малко 1 (една) дейност, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.

Под „сходни с предмета на обществената поръчка“ да се разбира доставки на резервни части и консумативи, и сервизно обслужване на анализатори за определяне на общ азот и общ органичен въглерод.

2. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база, в която да има възможност да осъществява сервизната дейност.

3. Участникът да разполага за времето на изпълнение на поръчката с минимум един специалист (сервизен инженер), които до имат минимум 2 години опит в сервизното обслужване и да са преминали обучение за инсталиране и/или сервизно обслужване на апаратура, идентична или сходна с тази, която е обект на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За доказване на съответствието с посочения критерий, при подаване на оферта участникът попълва поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерий за подбор на еЕЕДОП. Описват се дейностите с посочване на стойностите, датите и получателите.

2. За доказване на съответствието с посочения критерий, при подаване на оферта участникът попълва поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерий за подбор на еЕЕДОП - описват се сервизните бази с адрес, тилифон, имейл и т.н.

3. За доказване на съответствието с посочения критерий, при подаване на оферта участникът попълва поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерий за подбор на еЕЕДОП. Посочват се имената, образованието, професионалната квалификация и опит, както и документи от преминати курсове за обучения, квалификации и др. еквивалентни.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/12/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/12/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е налице някое от основаниията по чл. 54, ал. 1 или чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

Участникът, определен за изпълнител по всяка от обособените позиции представя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя по избор на участника в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/11/2022