Dienstleistungen - 65163-2019

11/02/2019    S29    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 029-065163

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
5272818355
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Kontaktstelle(n): Beata Bartoszewska
Telefon: +48 426365326
E-Mail: zamowienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi ochrony

Referenznummer der Bekanntmachung: ŁÓD.WOP.260.31.2018.JGU
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowym dozorowaniu i ochronie osób i mienia dla nieruchomości położonej przy ul. Północnej nr 27/29 w Łodzi (działka nr ew. 170/4) wraz z obsługą portierni

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 153 260.76 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

ul. Północna 27/29, Łódź, Siedziba OT KOWR w Łodzi, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Do obowiązków pracowników służby ochronnej należy zabezpieczenie mienia Zamawiającego, znajdującego się na terenie nieruchomości objętej ochroną, przed kradzieżą, włamaniem i uszkodzeniem oraz zapobieganie pożarom, zalaniom pomieszczeń itp. wypadkom losowym, w przypadku możliwości zaobserwowania i stwierdzenia tych zjawisk.

Ochrona oraz monitorowanie nieruchomości przy ul. Północnej 27/29 w Łodzi polegała będzie na pełnieniu służby ochronnej całodobowo, w systemie zmian, we wszystkie dni tygodnia, w tym niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne, tak aby jeden pracownik zapewniał ochronę obiektu przez cały czas.

Usługa powinna być wykonywana w formie obchodu wyznaczonego terenu i pomieszczeń wewnętrznych w budynku biurowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego terenu wokół nieruchomości.

Ochrona elektroniczna obiektu polega na stałym monitoringu sygnałów alarmowych telefonicznych, radiowych i wizualnych oraz podejmowanie interwencji przez grupę patrolową.

Zamawiający przekaże Wykonawcy mienie zabezpieczone pod względem p.poż., odpowiednio oświetlone i monitorowane telewizją przemysłową. W skład nieruchomości podlegającej ochronie wchodzą:

— budynek 4-piętrowy (podpiwniczony) z wejściem głównym i ewakuacyjnym w Łodzi, przy ul. Północnej nr 27/29,

— zamykane podwórze,

— zespół garażowy (łącznie 5 szt.) – na podwórzu.

Wykonawca zobowiązuje się realizować zadanie ochronne, poprzez obsadzenie obiektu swoimi pracownikami w ilości: 1 (jeden) pracownik ochrony w systemie:

Poniedziałek – Poniedziałek, 24 godziny/dobę, siedem dni w tygodniu wraz z dodatkowym wzmocnieniem pracownika dozorującego nieruchomość przy ul. Północnej 27/29, w postaci zapewnienia dojazdu Grupy Patrolowo-Interwencyjnej (GPI) w zakresie określonym w Instrukcji Dozoru oraz ilości niezbędnej do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dozorowanego terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej dbałości o system alarmowy oraz o system telewizji przemysłowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu obowiązków pracowników ochrony Wykonawcy oraz pozostałych warunków realizacji zamówienia, został określony w załączniku nr 4 – wzór umowy wraz z załącznikami „Instrukcja dozoru” i „Wykaz obiektów podlegających ochronie”.

Zamawiający zaleca aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, odbył wizję lokalną chronionej nieruchomości wraz z otoczeniem, w celu zapoznania się ze specyfiką nieruchomości, a także zdobył na własną odpowiedzialność wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługę - osoby pełniące służbę w obiekcie były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu przez cały okres obowiązywania umowy. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dotarcia grupy interwencyjnej / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 245-561162
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi ochrony

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.
REGON: 101419459
ul. Obywatelska 201
Łódź
94-111
Polen
NUTS-Code: PL711
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 137 770.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający żądał spełniania warunków w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem zgodnie z art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432);

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż: 2 000 000,00 PLN – słownie: dwa miliony złotych;

c) zdolności technicznych lub zawodowych - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (polegającej na całodobowej, fizycznej ochronie nieruchomości, osób i mienia) i odpowiadającej wartościom minimum: 200 000,00 PLN brutto (słowne: dwieście tysięcy złotych brutto).

Wszystkie powyższe warunki zostały spełnione

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/02/2019