Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 652390-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-București: Bauarbeiten für Brücken

2022/S 228-652390

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI
Nationale Identifikationsnummer: 4433872
Postanschrift: Strada: Domniţa Ancuţa, nr. 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010941
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mirela Ionita
E-Mail: office@aspmb.ro
Telefon: +40 213138170
Fax: +40 213138170
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aspmb.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160101
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Pasaj Denivelat Suprateran Pod Grant”

Referenznummer der Bekanntmachung: 12
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45221100 Bauarbeiten für Brücken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În cadrul acestui contract se vor achizitiona servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Pasaj Denivelat Suprateran Pod Grant”.

Expertiza realizată în anul 2021 prin care se stabilește starea tehnică actuală a Podului Grant, relevă lucrările necesare pentru aducerea pasajului într-o stare tehnică bună, conform normelor în vigoare. Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura circulația îîn condiții de siguranță și confort pe pasajul „Pod Grant.”

De asemenea, se va aduce pasajul într-o stare tehnică corespunzătoare cerințelor de rezistență și siguranță cerute de standardele în vigoare. Lucrările de intervenție sunt necesare protejării construcției existente, care în timp pot suferi degradări semnificative determinate de deficiențele constructive constatate, cauzate, în special, de infiltrații prin rosturi și hidroizolații degradate pe structurile consolidate.

NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel : - in cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 17 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 57 820 005.09 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

În cadrul acestui contract se vor achizitiona servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Pasaj Denivelat Suprateran Pod Grant”, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire /caiet de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Organizarea și metodologia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Se va completa DUAE. La momentul finalizarii evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, se vor prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste cerinte sunt:

- Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr 98/2016 pentru ofertant/asociat/ tert sustinator/subcontractant.

Se va completa o declaratie pe propria raspundere in sensul neincadrarii ofertantului in situatiile art. 59 și 60, conform formularului anexat. Această declaratie se va depune scanată odată cu oferta în SEAP, atat de ofertant/asociați, cat si de subcontractant/tert sustinator

In scopul evitarii conflictului de interese (Art.60 din Legea 98/2016), persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:

- Director General: Marian Aurelian Bârgău

- Director: Niculae Constantinescu

- Director Ec.: Mirela Ioniță;

- Sef Serv. Juridic Contencios: Claudia Tauzeanu

- Șef S.I.A.P.: Laura Daniela Țane

- Sef Serv. A.P.U.R.L.S.E.P.P: Lionela Constantinescu

Obligatiile fiscale:

Ofertantii au posibilitatea de a declara prin DUAE daca au platite taxele si impozitele catre bugetul general consolidat (buget local, buget de stat.)

ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a următoarelor informații și documente:

-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

-alte documente edificatoare, după caz.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante de ofertantul clasat pe primul loc din clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare ti/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Constituie temei pentru solicitarea de clarificari eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, clasament intermediar, vor prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.(acolo unde este aplicabil).

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Indicator financiar 1. Lichiditatea generală din ultimele trei exercitii financiare incheiate (2019, 2020, 2021) să fie cel puțin egală cu 1,20 sub condiția ca acest indicator sa nu fi fost mai mic de 1,15 în nici unul din cei 3 ani. Lichiditatea generală, calculata conform formulei LG = active curente/datorii curente.

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2019, 2020, 2021) sa fie cel putin egala cu 110.000.000 lei. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare (bilant contabil). Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie"- Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Autoritatea contractanta va respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea, sau se incadreaza printre motivele de excludere.

Alte cerinte economice sau financiare Alte cerinte economice sau financiare Ofertantul clasat pe locul I trebuie sa demonstreze ca la momentul solicitarii documentelor suport DUAE are acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, depozite bancare, linii de credit confirmate de bănci ori alte resurse financiare, în original, suficiente pentru a realiza un cash flow de executie a lucrarii de minim 15.000.000,00 lei fara TVA, suficient pentru desfasurarea activitatilor, suma care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de 6 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic. În cazul unei asocieri, cerinţa poate fi îndeplinită prin cumul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.Ofertantul (Ofertantul individual, fiecare membru al unei Asocieri) trebuie sa prezinte o declarație pe propria răspundere. Declarația pe proprie răspundere este reprezentata de Formularul DUAE. Se va completa și depune în SEAP Formularul DUAE.NOTA:- TOATE INFORMATIILE CU PRIVIRE LA MODALITATEA DE INDEPLINIRE A CERINTEI SE REGASESC LA NIVELUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE INCARCATA IN CADRUL PREZENTEI PROCEDURI, RESPECTIV LA NIVELUL DOCUMENTELOR DENUMITE FISA DE DATE A PROCEDURII SI INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI, DATA FIIND SITUATIA IN CARE LIMITAREA NUMARULUI DE CARACTERE NU PERMITE PRELUAREA TUTUROR INFORMATIILOR NECESARE OPERATORILOR ECONOMICI IN VEDEREA INTOCMIRII CORESPUNZATOARE A OFERTELOR.

Se va completa DUAE de catre toti ofertantii, daca este cazul se va prezenta si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicarii criteriului de atribuire.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat 1. Experienta similara pentru executie Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să facă dovada că a finalizat în ultimii 5 ani execuția unei construcţii similare în cadrul unui contract de lucrări de aceeaşi natură (ce a inclus proiectarea şi execuţia lucrărilor și/sau execuția lucrărilor), sau maxim 2 contracte, rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut capacitatea de a gestiona construcţia unui obiectiv de investiţii similar pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi calitate. Cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a realizat în ultimii 5 ani, in mod corespunzator lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului, lucrari de aceeasi natura si complexitate sau superioare din punctul de vedere al complexitatii si/sau scopului, cu o valoare cumulate de minim 50.000.000 lei fără TVA lei. Lucrări similare: lucrari de proiectare si executie, si/sau executie constând în reabilitarea/ modernizare și/sau lărgire de străzi urbane și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi care să fi inclus cel puțin un pod/pasaj/viaduct. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a instructiunii ANAP nr. 2/2017(art. 13). Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile - lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor. - lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 2. Experienta similara pentru proiectare Pentru contractele de achizitie de servicii : proiectarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să facă dovada că a finalizat în ultimii 3 ani proiectarea unei construcţii similare în cadrul unui contract de aceeaşi natură (ce a inclus proiectarea, proiectarea/execuţia lucrărilor), sau maxim 2 contracte, rezultând astfel că operatorul economic în cauză a avut capacitatea de a presta serviciile pentru un obiectiv de investiţii similar pentru care a fost răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi calitate. Cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită dacă ofertantul va face dovada că a prestat în ultimii 3 ani, in mod corespunzator servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului, cu o valoare cumulate de minim 1.500.000 lei fără TVA lei. Servicii similare: servicii de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire de Studii de fezabilitate și/sau Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și/sau Proiecte tehnice și/sau [Proiecte tehnice și Detalii de execuție] pentru lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau lărgire de străzi urbane și/sau de drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi care să fi inclus cel puțin un pod/pasaj/viaduct . Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a instructiunii ANAP nr. 2/2017(art. 13). Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii

Diplome de studii si calificari profesionale 1. Responsabil SSM – 1 persoana – resposabilul SSM va prezenta certificat / atestat / legitimatie. a. curs conform prevederilor Legii nr.319/2006, sau echivalentul acestuia. b. decizie de numire. 2. Responsabilul cu controlul calității – CQ a. studii superioare. b. decizie de numire; c. declarație de disponibilitate. d. indicarea și probarea experientei acestuia (exprimata prin numărul de șantiere de construcții drumuri în care au ocupat poziții similare) prin prezentarea unor documente contrasemnate de teren, din care sa rezulte denumirea lucrărilor și numele persoanelor care au ocupat funcțiile de responsabil cu controlul calității în șantier (procese-verbale de control al lucrărilor ajunse în faza determinanta contrasemnate de reprezentantul ISC, procese-verbale de control întocmite de reprezentanți ai instituțiilor statului, orice alte documente relevante din care sa rezulte experiența solicitata).

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Echipamente și utilaje Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie /are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executarea contractului de lucrari: a) Statie de asfalt - 1 buc b) Statie de betoane – 1 buc c) Excavatoare – 2 buc d) Autogreder – 1 buc e) Freze de asfalt – 4 buc f) Repartizatoare asfalt – 3 buc g) Compactoare asfalt lis – lis – 4 buc h) Autobasculante – 40 buc i) Autobetoniere – 4 buc j) Perie mecanica – 3 buc k) Gudronatoare – 3 buc l) 1 laborator autorizat, de grad corespunzator lucrarilor m) Compactor asfalt polipneu – 2 buc

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii. Ofertantii trebuie sa faca dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit. Cerința este asociată numai execuției lucrărilor.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii. Ofertantii trebuie sa faca dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit. Cerința este asociată numai execuției lucrărilor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta certificate / documente / recomandări / procese verbale de recepție parțiale / finale (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care se confirmă realizarea serviciilor și lucrărilor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura lucrărilor realizate, perioada în care au fost realizate serviciile și lucrările similare, valoarea lucrărilor similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, alte informații relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerinței de calificare. NOTA: - TOATE INFORMATIILE CU PRIVIRE LA MODALITATEA DE INDEPLINIRE A CERINTEI SE REGASESC LA NIVELUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE INCARCATA IN CADRUL PREZENTEI PROCEDURI, RESPECTIV LA NIVELUL DOCUMENTELOR DENUMITE FISA DE DATE A PROCEDURII SI INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI, DATA FIIND SITUATIA IN CARE LIMITAREA NUMARULUI DE CARACTERE NU PERMITE PRELUAREA TUTUROR INFORMATIILOR NECESARE OPERATORILOR ECONOMICI IN VEDEREA INTOCMIRII CORESPUNZATOARE A OFERTELOR.

Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta certificate / documente / recomandări / procese verbale de recepție parțiale / finale prin care se confirmă realizarea serviciilor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura lucrărilor realizate, perioada în care au fost realizate serviciile și lucrările similare, valoarea lucrărilor similare, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, alte informații relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerinței de calificare. NOTA: - TOATE INFORMATIILE CU PRIVIRE LA MODALITATEA DE INDEPLINIRE A CERINTEI SE REGASESC LA NIVELUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE INCARCATA IN CADRUL PREZENTEI PROCEDURI, RESPECTIV LA NIVELUL DOCUMENTELOR DENUMITE FISA DE DATE A PROCEDURII SI INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI, DATA FIIND SITUATIA IN CARE LIMITAREA NUMARULUI DE CARACTERE NU PERMITE PRELUAREA TUTUROR INFORMATIILOR NECESARE OPERATORILOR ECONOMICI IN VEDEREA INTOCMIRII CORESPUNZATOARE A OFERTELOR.

La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: - nominalizarea fiecărei resurse umane solicitate; - diploma de studii și certificate care atestă calificarea profesională solicitată; - documente din care rezultă experiența profesională specific, respective recomandări emise/contrasemnate de către beneficiarul final sau alte documente similare, emise sau vizate de beneficiarul final din care să reiasă cel puțin următoarele informații: a. denumire contract/proiect; b. beneficiar contract/proiect; c. poziția deținută în cadrul contractului/proiectului; d. activitățile derulate de expert în cadrul contractului/proiectului In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie". La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței privind resursele umane, prin prezentarea de: - Curriculum Vitae actualizat, datat și semnat; - Declarația privind disponibilitatea, semnată de către fiecare membru desemnat în cadrul procedurii; - diplome de studii și certificate care atestă calificarea profesională solicitată; -documente din care rezultă experiența profesională specific, respective recomandări emise/contrasemnate de către beneficiarul final sau alte documente similare, emise sau vizate de beneficiarul final din care să reiasă cel puțin următoarele informații: a. denumire contract/proiect; b. beneficiar contract/proiect; c. poziția deținută în cadrul contractului/proiectului; d. activitățile derulate de expert în cadrul contractului/proiectului; - alte documente relevante Nota: Enumerarea nu este cumulativă. Din documentele prezentate sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie". Nota 4: In conformitate cu Notificarea 256/2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator, (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante.

La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: - tip echipament/utilaj; - numărul de înmatriculare/înregistrare/inventar; - norma de poluare; - titlu de deținere; - numărul cărții de identitate, acolo unde este cazul; - precizarea documentelor din care rezultă caracteristicile tehnice ale echipamentelor/utilajelor prezentate. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE - "Criteriile de selectie". La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerinței privind echipamentele și utilajele, prin prezentarea de: - cartea de identitate a utilajului/autovehiculelor; - documente emise de producător/RAR sau alte autorități abilitate din care să reiasă toate caracteristicile tehnice ale utilajelor și echipamentelor solicitate (data fabricației, norma de poluare, tipul de tracțiune, puterea motorului, masa maximă admisă, sarcina utilă, numărul de locuri etc.); - facturi de achizitie, contracte de vânzare-cumpărare, documente emise de producător/RAR sau fotografii cu plăcuțle de identificare; - contract de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, punere la dispoziție, comodat sau împuternicire notarială, după caz, prin care să facă dovada că deține sau dispune printr-o modalitate de echipamentele și utilajele minime solicitate; - alte documente relevante Nota: Enumerarea nu este cumulativă. Din documentele prezentate sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: Tertul sustinator va completa DUAE - "Criteriile de selectie". Nota 4: In conformitate cu Notificarea 256/2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator, (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/01/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/01/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Procedura de atribuire se desfășoară online, astfel încât corespondența cu potențialii ofertanți va avea loc prin intermediul SEAPului, la anuntul de participare atașându-se atât eventualele solicitări de clarificări, cât și răspunsurile ofertanților.

Având în vedere că autoritatea contractantă va semna contractul cu operatorii economici situați pe locul I, II, după caz, modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel:

În cazul în care există două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților respectivi o nouă propunere financiară sub formă de clarificări de documente în SEAP, care vor conține noi prețuri. În cazul în care vor exista două sau mai multe oferte clasate pe locul doi cu același preț, se va solicita ofertanților respectivi, sub forma de clarificări de documente în SEAP, o nouă propunere financiară, fără a fi afectat ofertantul clasat pe primul loc. Contractul va fi perfectat cu primul ofertant din clasamentul final. Achizitorul se obligă să încheie contractul cu ofertantul situat pe primul loc în clasamentul final. În cazul în care ofertantul situat pe primul loc în clasamentul final comunică incapacitatea de semnare a contractului, pe bază de documente justificative, achizitorul se va adresa ofertantului situat pe locul 2 (doi) în clasamentul final. În cazul în care va fi necesară, modificarea contractului se poate face numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Reguli de comunicare şi transmitere a datelor: Solicitările de clarificări se vor transmite în mod exclusiv în SEAP, la Secțiunea Întrebări din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile vor fi publicate în SEAP la Secțiunea «Documentație şi clarificări» din cadrul anunțului de participare. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguități la clarificările solicitate, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificari în legătura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea Întrebări). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea Întrebări) în format electronic semnate cu semnatură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 82/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic va preciza, motivat, în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire.

Nota 1: Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Nota 2: În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza în mod corespunzator îndeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare.

Autoritatea contractanta atribuie contractul ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta îndeplineste toate criteriile de calificare prevazute în anuntul de participare si/sau în fisa de date a achizitiei.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Contestatie - conform art. 8, alin (1) lit. a) din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022