Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 652677-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Pitești: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2022/S 228-652677

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 197-560671)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: APA CANAL 2000 S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13009001
Postanschrift: Strada: I.C. BRATIANU, nr. 24A
Ort: Pitesti
NUTS-Code: RO311 Argeş
Postleitzahl: 110016
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MONICA COLCER
E-Mail: monica.colcer@apa-canal2000.ro
Telefon: +40 248222445
Fax: +40 0248222445
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apa-canal2000.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL11 Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in comuna Stolnici

Referenznummer der Bekanntmachung: 59217
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

CL11 Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in comuna Stolnici

In cadrul contractului se vor realiza:

• Lungimea aproximativa a conductei de aductiune de la GA Izbasesti la GA Cochinesti este de 4,436 km reprezentand extinderi realizate din PEID, PE 100RC cu diametrul de 125 mm;

• Lungimea aproximativa a conductelor de distributie a apei potabile care vor fi construite este de 3,312 km reprezentand extinderi realizate din PEID, PE 100RC cu diametrul de 110 mm;

• Lungimea aproximativa a conductelor de aductiune (conducte de legatura) care vor fi reabilitate este de 1,164 km realizate din PEID, PE 100RC cu diametrul 110 mm;

• Lungimea aproximativa a conductelor de canalizare care vor fi construite in extinderea retelei existente este de 40,180 km relizate cu tuburi din PP corugata cu diametrul de 250 mm;

• Numarul de camine de vane este de 34 buc. iar numarul de camine de vizitare este de 1.007 buc.;

• Numarul de camine de bransament este de 63 buc. iar numarul de camine de racord este de 1.823 buc. fiind realizate din material plastic, respectiv PP corugata;

• Numarul de statii de pompare ape uzate ce se vor construi este de 11 buc, iar lungimea aproximativa a conductelor de refulare ape uzate este de 4,768 km, realizate din PEID PE 100RC.

• O statie de pompare apa potabila - reabilitare cladire si inlocuire grup de pompare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 197-560671

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Durata in luni:
Anstatt:

14

muss es heißen:

12

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI 3) ALTE INFORMAŢII (după caz)
Anstatt:

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor,formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.- Ofertantii au obligatia sa ia in considerare faptul ca: - lucrarile de alimentare cu apa si de canalizare care sunt propuse a se executa pe strada Coasta Campului vor realizate cu prioritate; - in conformitate cu regulile de eligibilitate, in cazul in care, la momentul inceperii executiei lucrarilor din cadrul contractului de lucrari, se va constata ca regimul juridic al unor strazi va fi privat, ofertantii iau la cunostinta ca lucrarile nu vor mai fi executate, daca regimul juridic nu se schimba in sensul trecerii acestora in domeniul public, acestia neavand nicio pretentie cu privire la costurile prevazute in oferta.- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.- Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta entitatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea datei stabilite, intre ziua urmatoare publicarii anuntului de participare si cel mai tarziu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si entitateacontractanta.- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica.- În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de traducere autorizata a acestora în limba româna.- În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.- Durata contractului de lucrari este de maximum 14 de luni (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor).Durata Perioadei de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) este de 36 de luni, 1095 zile.Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti gasi, dupa autentificarea in sistem, in Sectiunea “Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si pe pagina de internet a ANAP, accesand link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-proceduriledesfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/. Completarile/ raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate direct in SEAP, dupa autentificare, de catre fiecare participant.Informatii privind CLAUZA SUSPENSIVA: ”Având în vedere clauzele din Contractul de Finantare nr. 490 din 12.02.2021 încheiat de către Entitatea Contractantă Societatea APĂ CANAL 2000 SA Pitești cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de AM POIM, în legătură cu Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș (cod SMIS 149090), finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții: “Începerea executarii contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire este condiționată cele prevazute in clauza rezolutorie a contractului de finantare precitat, sub aspectul lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri. Ordinul de începere al contractului va fi emis în termen de maxim 12 luni (termen estimat de Entitatea Contractantă pentru aprobarea Proiectului de către Comisia Europeană) calculat de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba Proiectul fără modificări în termenul de mai sus și în condițiile în care Entitatea Contractantă nu va dispune de alte surse de finanțare din care să suporte cheltuielile declarate ca fiind neeligibile, aceasta își rezervă astfel dreptul de a nu începe activitățile contractului sau a unor părți/ sectoare ale acestuia, iar ofertantii acceptă că Entitatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neînceperii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă s-a notificat producerea unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor de mai sus (suspensivă și/sau rezolutorie), asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.Efectele clauzelor vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul fără modificări sub aspectul lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri sau Entitatea Contractantă va beneficia de alte surse de finanțare a eventualelor cheltuieli neeligibile (surse propria și/sau ale autorităților locale implicate în proiect/contractul de lucrări, credite BERD, BEI etc.), Entitatea Contractantă angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la de la primirea notificării de aprobare sau stabilirea sursei de finanțare, să înștiințeze ofertantul declarant câștigător cu privire la începerea lucrarilor”.DIPONIBILITATI BANESTI, resurse reale neprevazute de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de cel putin 7,978,935 lei. Se completeaza DUAE urmand ca ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea procesului de evaluare, la solicitarea Entitatii Contractante, cf. prev. art 205, alin. (2) din Legea 99/2016 sa demostreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are diponibile resurse reale negrevate de datorii in valoare de cel putin 7,978,935 lei, pentru o perioada de 3 luni.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor 20; Termenul limită până la careEntitatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare 12 zile.Sectiunile III.1.6.a, garantie de participare ; III.1.1.a, Situatia personala a ofertantului; IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare, din fisa de date a achizitiei, se completeaza cu capitolul Instructiuni elaborare.

muss es heißen:

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. Ofertantii au obligatia sa ia in considerare faptul ca in conformitate cu regulile de eligibilitate, in cazul in care, la momentul inceperii executiei lucrarilor din cadrul contractului de lucrari, se va constata ca regimul juridic al unor strazi va fi privat, ofertantii iau la cunostinta ca lucrarile nu vor mai fi executate, daca regimul juridic nu se schimba in sensul trecerii acestora in domeniul public, acestia neavand nicio pretentie cu privire la costurile prevazute in oferta.- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.- Potentialii ofertanti care intentioneaza sa participe la vizitarea amplasamentelor vor anunta entitatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 2 zile lucratoare inaintea datei stabilite, intre ziua urmatoare publicarii anuntului de participare si cel mai tarziu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si entitatea contractanta.- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica.- În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de traducere autorizata a acestora în limba româna.- În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.- Durata contractului de lucrari este de maximum 12 de luni (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor).Durata Perioadei de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) este de 36 de luni, 1095 zile.Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti gasi, dupa autentificarea in sistem, in Sectiunea “Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si pe pagina de internet a ANAP, accesand link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-proceduriledesfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/. Completarile/ raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate direct in SEAP, dupa autentificare, de catre fiecare participant.Informatii privind CLAUZA SUSPENSIVA: ”Având în vedere clauzele din Contractul de Finantare nr. 490 din 12.02.2021 încheiat de către Entitatea Contractantă Societatea APĂ CANAL 2000 SA Pitești cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de AM POIM, în legătură cu Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș (cod SMIS 149090), finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții: “Începerea executarii contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire este condiționată cele prevazute in clauza rezolutorie a contractului de finantare precitat, sub aspectul lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri. Ordinul de începere al contractului va fi emis în termen de maxim 12 luni (termen estimat de Entitatea Contractantă pentru aprobarea Proiectului de către Comisia Europeană) calculat de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba Proiectul fără modificări în termenul de mai sus și în condițiile în care Entitatea Contractantă nu va dispune de alte surse de finanțare din care să suporte cheltuielile declarate ca fiind neeligibile, aceasta își rezervă astfel dreptul de a nu începe activitățile contractului sau a unor părți/ sectoare ale acestuia, iar ofertantii acceptă că Entitatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neînceperii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă s-a notificat producerea unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor de mai sus (suspensivă și/sau rezolutorie), asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.Efectele clauzelor vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul fără modificări sub aspectul lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri sau Entitatea Contractantă va beneficia de alte surse de finanțare a eventualelor cheltuieli neeligibile (surse propria și/sau ale autorităților locale implicate în proiect/contractul de lucrări, credite BERD, BEI etc.), Entitatea Contractantă angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la de la primirea notificării de aprobare sau stabilirea sursei de finanțare, să înștiințeze ofertantul declarant câștigător cu privire la începerea lucrarilor”.DIPONIBILITATI BANESTI, resurse reale neprevazute de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de cel putin 7,978,935 lei. Se completeaza DUAE urmand ca ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea procesului de evaluare, la solicitarea Entitatii Contractante, cf. prev. art 205, alin. (2) din Legea 99/2016 sa demostreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are diponibile resurse reale negrevate de datorii in valoare de cel putin 7,978,935 lei, pentru o perioada de 3 luni.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor 20. Termenul limită până la care Entitatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare 12 zile.Sectiunile III.1.6.a, garantie de participare ; III.1.1.a, Situatia personala a ofertantului; IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare, din fisa de date a achizitiei, se completeaza cu capitolul Instructiuni elaborare.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

-