Lieferungen - 653214-2022

25/11/2022    S228

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2022/S 228-653214

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Национален регистрационен номер: 000670602
Пощенски адрес: ж.к. СТ.ГРАД бул. 8-МИ ДЕКЕМВРИ
Град: гр.София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1700
Държава: България
Лице за контакт: Цветанка Любенова Торбова
Електронна поща: torbova@unwe.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://unwe.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1276
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/253396
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/253396
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване на 1 брой лиценз CorelDraw Graphics Suite SU за 1 потребител за 1 година за нуждите на УНСС

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Закупуване на 1 брой лиценз  CorelDraw Graphics Suite SU за 1 потребител за 1 година за нуждите на УНСС

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 687.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Закупуване на 1 брой лиценз CorelDraw Graphics Suite SU за 1 потребител за 1 година за нуждите на УНСС

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 687.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в

размер на 5%(пет на сто) от стойността на договорa без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична

сума, банкова гаранция или застраховка. Срока на валидност на предоставената гаранция следва да бъде за

целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят освобождава гаранцията за

изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора и писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако

липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/01/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/01/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

Специфични национални основания за отстраняване – 1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а –

217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62,

ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 3. нарушения по чл. 13, ал.

1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 4.

наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура

(чл. 107, т. 4 от ЗОП); 5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях

лица и техните действителни собственици; 6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 7. обстоятелства по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на

Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на

действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Участниците декларират обстоятелствата относно

наличието или липсата на специфичните национални основания за отстраняване чрез попълване на ЕЕДОП част III,

раздел Г „Други основания………“

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/11/2022