Bauleistung - 653241-2022

25/11/2022    S228

Polen-Ułęż: Bauarbeiten

2022/S 228-653241

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ułęż
Postanschrift: Ułęż 168
Ort: Ułęż
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 08-504
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Gagoś
E-Mail: gmina@gminaulez.eu
Telefon: +48 818667028
Fax: +48 818667028
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ugulez.bip.lubelskie.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ugulez.bip-e.pl/gu/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ugulez.bip-e.pl/gu/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ułęż

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ułęż.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ułęż

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111300 Abbauarbeiten
45261210 Dachdeckarbeiten
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45442100 Anstricharbeiten
45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Ułęż.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ułęż:

1) budynku strażnicy OSP w Sobieszynie,

2) budynku strażnicy OSP w Białkach Dolnych,

3) budynku strażnicy OSP w Sarnach,

4) budynku strażnicy OSP w Ułężu,

5) budynku strażnicy OSP w Lendzie Ruskim.

Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową (w tym wydanymi warunkami przez zarządców sieci) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 1a do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i niniejszej umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodu strażackiego średniej klasy dla KSRG OSP Ułęż

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
42122110 Pumpen für die Brandbekämpfung
44611500 Wassertanks
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Ułęż.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest dostawa samochodu strażackiego średniej klasy dla KSRG OSP Ułęż, o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia i być zgodny z obowiązującymi normami,

2) być fabrycznie nowy (rok produkcji 2022),nieużytkowany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

3) posiadać komplet dokumentacji technicznej.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje minimum 4 – godzinne przeszkolenie dla minimalnie 3 osób będących przedstawicielami zmawiającego, w zakresie eksploatacji i obsługi pojazdu wraz z urządzeniami i sprzętem ratowniczym, stanowiącym jego wyposażenie, które zostanie potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa samochodu strażackiego średniej klasy dla OSP Sobieszyn

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144210 Feuerwehrfahrzeuge
42122110 Pumpen für die Brandbekämpfung
44611500 Wassertanks
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Ułęż.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest dostawa samochodu strażackiego średniej klasy dla OSP Sobieszyn, o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

4) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia i być zgodny z obowiązującymi normami,

5) być fabrycznie nowy (rok produkcji 2022),nieużytkowany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,

6) posiadać komplet dokumentacji technicznej.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje minimum 4 – godzinne przeszkolenie dla minimalnie 3 osób będących przedstawicielami zmawiającego, w zakresie eksploatacji i obsługi pojazdu wraz z urządzeniami i sprzętem ratowniczym, stanowiącym jego wyposażenie, które zostanie potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa ww. warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem nr 8 do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/12/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/12/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu platformy: https://ugulez.bip-e.pl/gu/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowego środka dowodowego w postaci oświadczenia o spełnianiu wymagań minimalnych zgodnego z załącznikiem 1a i 1b do SWZ, dotyczy części nr 2 i części nr 3 postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) tj.:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 tj.

„Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sposób składania odwołań opisany został w rozdziale XXII SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022