Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 653566-2022

25/11/2022    S228

Polen-Rzeszów: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 228-653566

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 211-606418)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Podkarpackie
Nationale Identifikationsnummer: 690581324
Postanschrift: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Krzyżanowski
E-Mail: p.krzyzanowski@podkarpackie.pl
Telefon: +48 177433097
Fax: +48 178501761
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.podkarpackie.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja PSIM

Referenznummer der Bekanntmachung: OR-IV.272.2.32.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej lub dostawa nowej platformy.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę Infrastruktury sprzętowej i Infrastruktury sieciowej.

2) dostawę Oprogramowania pozwalającego na uruchomienie e-Usług

3) dostawę Oprogramowania pozwalającego na Integracje RCIM z Systemami Informatycznymi Jednostek i Systemem Centralnym.

4) wdrożenie Oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania e-Usług.

5) wdrożenie i uruchomienie e-Usług.

6) migrację wskazanych danych z obecnie używanego systemu informatycznego do RCIM

7) integrację RCIM z Systemami informatycznymi jednostek i Systemem Centralnym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr Z1do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-606418

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

W sekcji VI.3) Informacje dodatkowe po pkt. 2 dodaje się pkt 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9,10 oraz 11 o treści:

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda również oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U . z 2022 r. poz. 835)

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców o których mowa art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U . z 2022 r. poz. 835)

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (art. 139)

9. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SWZ.

10. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

11. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy:

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert: tak.

Uprzednia ocena ofert: zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

muss es heißen:

W sekcji VI.3) Informacje dodatkowe po pkt. 2 dodaje się pkt 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9 oraz 10 o treści:

3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda również oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U . z 2022 r. poz. 835)

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców o których mowa art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U . z 2022 r. poz. 835)

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (art. 139)

8. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku form, o których mowa w SWZ.

9. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

10. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy:

Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert: tak.

Uprzednia ocena ofert: zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 05/12/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 06/12/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 05/12/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 06/12/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: