Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 654192-2022

25/11/2022    S228

Polska-Poznań: Różny sprzęt komputerowy

2022/S 228-654192

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 215-616544)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 000293855
Adres pocztowy: ul. Marcelińska 44
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-354
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Janiak Biskup
E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
Tel.: +48 618863332
Faks: +48 618672521
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: 33/2022
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

Pakiet Nr 1 - Komputery stacjonarne typu AIO,

Pakiet Nr 2 - Notebooki

Pakiet Nr 3 - Oprogramowanie biurowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa XI REACT-EU,

Tytuł projektu: „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach Działania 11.3 - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 215-616544

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert

Termin związania ofertą: 8/3/2023