Lieferungen - 654192-2022

25/11/2022    S228

Polska-Poznań: Różny sprzęt komputerowy

2022/S 228-654192

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 215-616544)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 000293855
Adres pocztowy: ul. Marcelińska 44
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-354
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Janiak Biskup
E-mail: karolina.biskup@rckik.poznan.pl
Tel.: +48 618863332
Faks: +48 618672521
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.poznan.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: 33/2022
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:

Pakiet Nr 1 - Komputery stacjonarne typu AIO,

Pakiet Nr 2 - Notebooki

Pakiet Nr 3 - Oprogramowanie biurowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa XI REACT-EU,

Tytuł projektu: „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach Działania 11.3 - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 215-616544

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 09/12/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert

Termin związania ofertą: 8/3/2023