Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 654994-2022

25/11/2022    S228

Polen-Bytom: Dienstleistungen im Bereich Forschung und experimentelle Entwicklung

2022/S 228-654994

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 6262619005
Postanschrift: ul. Strzelców Bytomskich 207
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-914
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magda Fornicka-Pietraszko
E-Mail: mfornicka@srk.com.pl
Telefon: +48 324321069
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.srk.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.srk.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Górnictwo - likwidacja kopalń

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rozpoznanie stanu termiczno–gazowego zrobów wraz z opracowaniem technologii likwidacji zagrożenia dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, w

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-KCL-0030/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73100000 Dienstleistungen im Bereich Forschung und experimentelle Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Rozpoznanie stanu termiczno–gazowego zrobów wraz z opracowaniem technologii likwidacji zagrożenia dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, w tym:

Etap I – rozpoznanie stanu termiczno–gazowego zrobów na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego,

Etap II – opracowanie technologii likwidacji zagrożenia gazowego wraz

z szacunkiem kosztów”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 995 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
76300000 Bohrungen
79421200 Projektgestaltung, außer Projektgestaltung von Bauarbeiten
71351910 Geologische Untersuchungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacja:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

A. Realizacja Etapu I zamówienia obejmuje:

1) Wykreślenie map lokalizacji płytkich wyrobisk górniczych oraz niewybranych resztek pokładów z uwzględnieniem stref uskokowych, grubości i rodzaju skał nadkładowych,

2) Wytypowanie rejonów stanowiących potencjalne zagrożenie,

3) Wykonanie inwentaryzacji rejonu związanego z przedmiotem zamówienia,

4) Wykonanie projektu robót geologicznych,

5) Wykonanie otworów wiertniczych (rdzeniowanych w profilu karbonu), badań geofizycznych i laboratoryjnych w wytypowanych rejonach potencjalnego zagrożenia (szacunkowa ilość otworów wiertniczych maksymalnie do 35 sztuk, szacowana głębokość maksymalnie do 90 m ppt) z następującym minimalnym zakresem badań:

ciągły monitoring powietrza wypływającego z otworu, pomiar stężenia gazów:

CH4, O2, CO2, CO,

rozkład głębokościowy temperatury górotworu, pomiar wykonywany częściej

niż raz na 5 m ppt,

pobór próbek węgla i oznaczenie m.in. zawartości wilgoci, popiołu, części lotnych,

pierwiastków C i H, siarki całkowitej, wskaźnika samozapalności,

zakres analiz laboratoryjnych powietrza: badanie izotopowe w celu określenia

pochodzenia CH4 i CO2, badanie chromatograficzne celu zbadania składu,

badania geofizyczne.

6) Zabezpieczenie otworów wiertniczych w czasie realizacji zamówienia,

7) Dostosowanie głębokości projektowanych otworów wiertniczych do warunków geologicznych występowania pokładów węgla,

8) Adaptację i zabezpieczenie otworów wiertniczych na potrzeby ewentualnej likwidacji zagrożenia termiczno-gazowego,

9) Likwidację otworów wiertniczych i rekultywację terenu,

10) Rozpoczęcie prac wiertniczych od południowych granic wyznaczonego obszaru,

11) Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami odrębnymi, decyzji i uzgodnień, umożliwiających prawidłową realizację przedsięwzięcia,

12) Przedstawienie wyników robót geologicznych w innej dokumentacji geologicznej spełniającej warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 2449),

13) Możliwość wykonywania robót wiertniczych oraz dokumentowania geologicznego

z podziałem na części zrealizowanych robót geologicznych, w powiązaniu

z właściwością miejscową organów administracji geologicznej,

14) Sporządzenie dokumentacji po każdej wykonanej części prac geologicznych, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

15) Sporządzenie dokumentacji z każdego zakresu przeprowadzonego rozpoznania stanu termiczno-gazowego,

16) Przedstawienie możliwości podjęcia działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania stref zapożarowania zrobów.

B. Realizacja Etapu II zamówienia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym podjęta zostanie wyłącznie warunkowo. Warunkiem niezbędnym do jego realizacji będzie zidentyfikowanie w ramach realizacji Etapu I stref zapożarowania zrobów po dokonanej eksploatacji węgla.

1) Analizę możliwości i sposobów likwidacji zagrożenia gazowego,

2) Opis technologii przeprowadzenia likwidacji zagrożenia gazowego,

3) Przedstawienie dokumentacji projektowej i kosztorysowej uwzględniającej sposób likwidacji zagrożenia gazowego w minimum 2 wariantach,

4) Zestawienie kosztów wykonania robót,

5) Ustalenie kryteriów badania skuteczności likwidacji zagrożenia gazowego,

6) Dokumentację projektową i kosztorysową, która musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

7) Technologię likwidacji zagrożenia gazowego, która musi uwzględniać wszystkie niezbędne czynności wynikające z konieczności realizacji prac oraz innych czynności nie wynikających bezpośrednio z w/w zakresu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

I. Termin realizacji umowy: wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

Etap I: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy,

Etap II: 6 miesięcy od daty odbioru Etapu I.

II. Informacje dot. podwykonawstwa - pkt 10 SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 162-461532
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP-KCL-0030/22
Bezeichnung des Auftrags:

„Rozpoznanie stanu termiczno–gazowego zrobów wraz z opracowaniem technologii likwidacji zagrożenia dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, w

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/11/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Stowarzyszenie Naukowe im. Stnaisława Staszica
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 6772068248
Postanschrift: ul. Garncarska 5/2
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 31-115
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 995 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Wymagania dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 230 000,00 złotych (słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w następujących okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów - art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp ;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady - art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp;

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych - art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp;

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia - art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę w następujących okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

III. Okoliczności zmiany umowy zostały określone w § 22 Załącznika nr 2 do SWZ PROJEKT UMOWY

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

ODWOŁANIE 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Postanschrift: ul. Strzelców Bytomskich 207
Ort: Bytom
Postleitzahl: 41-914
Land: Polen
E-Mail: przetargi@srk.com.pl
Internet-Adresse: www.srk.com.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022