Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 655267-2022

25/11/2022    S228

die Slowakei-Banská Bystrica: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 228-655267

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36038351
Postanschrift: Námestie SNP 8
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 97566
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Igor Nemec
E-Mail: igor.nemec@lesy.sk
Telefon: +421 918333822
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.lesy.sk/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.lesy.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452577
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34685/summary
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34685/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Východ na obdobie 2023 - 2026

Referenznummer der Bekanntmachung: 34685
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania

predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,

obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto

základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým

činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a

reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej

činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom

rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť

plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa

zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní

následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 862 109.58 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VC1 Nižná Slaná

Los-Nr.: časť 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LS: Nižná Slaná, pozostávajúci z LO: Gočovo, Stromíš, Kobeliarovo, Henckovce ,Mlynná, Slanská, Čierna Lehota, Turecká

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania

predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,

obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto

základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým

činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a

reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej

činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom

rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť

plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa

zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní

následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 107 298.88 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,

príp. aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, EPFRV a EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2022, prípadne 2023 - 2027.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno (EPFRV, EŠIF pre programové obdobie 2014 -

2022 a 2023 - 2027).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VC 2 Betliar

Los-Nr.: časť 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LS: Betliar, pozostávajúci z LO: Volovec, Tisícka, Pintíkovo, Kalmanová, Krátka dolina, Hnilec, Súľová, Martinkovo, Rozložná, Silická Brezová, Sykavka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania

predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,

obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto

základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým

činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a

reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej

činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom

rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť

plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa

zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní

následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 790 359.71 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,

príp. aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, EPFRV a EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2022, prípadne 2023 - 2027.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno (EPFRV, EŠIF pre programové obdobie 2014 -

2022 a 2023 - 2027).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VC 3 Krásnohorské Podhradie

Los-Nr.: časť 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LS: Krásnohorské Podhradie, pozostávajúci z LO: Bučina, Pipítka, Háršaš, Bukovec, Károlka, Bôrka, Hrušov, Jovice, Silická Jablonica, Sokolia skala, Soroška

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania

predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,

obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto

základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým

činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a

reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej

činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom

rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť

plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa

zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní

následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 540 326.62 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,

príp. aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, EPFRV a EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2022, prípadne 2023 - 2027.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno (EPFRV, EŠIF pre programové obdobie 2014 -

2022 a 2023 - 2027).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VC 4 Stará Voda, Smolník, Jasov

Los-Nr.: časť4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LS Stará Voda, LS Smolník, LS Jasov -pozostavúci z LO uvedených v SP -Predmet zákazky je rozdelený na časti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania

predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,

obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto

základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým

činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a

reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej

činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom

rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť

plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa

zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní

následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 479 650.22 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,

príp. aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, EPFRV a EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2022, prípadne 2023 - 2027.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno (EPFRV, EŠIF pre programové obdobie 2014 -

2022 a 2023 - 2027).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VC 5 Slanec

Los-Nr.: časť5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LS: Slanec , pozostávajúci z LO: Dobrák, Dúbrava, Hradová, Izra, Karolka, Krčmárka, Mohov, Terebľa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania

predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,

obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto

základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým

činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a

reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej

činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom

rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť

plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa

zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní

následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 471 651.02 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,

príp. aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, EPFRV a EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2022, prípadne 2023 - 2027.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno (EPFRV, EŠIF pre programové obdobie 2014 -

2022 a 2023 - 2027).

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

VC 6 Svinica

Los-Nr.: časť6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

LS: Svinica , pozostávajúci z LO: Rakaťa, Mochnáč, Mošník, Makovica, Borda, Lipová, Čerepeš, Regeta, Kaštiel

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania

predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,

obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto

základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým

činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a

reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej

činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom

rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť

plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa

zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní

následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 472 823.14 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2023
Ende: 31/12/2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,

príp. aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, EPFRV a EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2022, prípadne 2023 - 2027.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno (EPFRV, EŠIF pre programové obdobie 2014 -

2022 a 2023 - 2027).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú pre všetky časti (pre časť 1 až pre časť 9) rovnaké.

§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného

orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných

záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia,

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania

teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s

ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom

obstarávaní a verejnej dražbe.

Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra

trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľaosobitých

predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny

orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa a výpis z registra trestov právnických osôb.

§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa

neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a

všetkých zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa

osobitných

predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží

potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako

tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani

nebolo

proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok

majetku. Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.

32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím

v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží čestné

vyhlásenie.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej

republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených

vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov

platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej

republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,

správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu

hospodárskych

subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané

príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený

uchádzačom alebo záujemcom.

Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1,

písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

neuplatňuje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

neuplatňuje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

neuplatňuje sa

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

neuplatňuje sa

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Výška zábezpeky je stanovená vo výške 2000,00 € za každú časť zákazky

samostatne, na ktorú chce uchádzač predložiť ponuku. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:

- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,

- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača,

- poistenie záruky za uchádzača

Podmienky zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:

-finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo:SK1102000000001366968854 s uvedením variabilného symbolu: "IČO uchádzača" a s uvedením textu - správy v poznámke pre

prijímateľa: Zabezpeka VO pestovná činnosť - cast X, pričom X je číslo zvolenej časti, na ktorú predkladá uchádzač

ponuku.

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v posledný deň uplynutia

lehoty na predkladanie ponúk.

Ostatné podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/12/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri

predkladaní ponúk

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk, sa uskutoční elektronicky prostredníctvom IS

JOSEPHINE.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3

9/

10

ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným

obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou,

ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://

josephine.proebiz.com.

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie vybranej časti predmetu zákazky. Uchádzač môže

predložiť ponuku na jednotlivé časti predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v

jednej ponuke.

3) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm.

c), písm. e) a písm. d) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov

verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f) ZVO, nakoľko

verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

4) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani

jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.

5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v

registri

partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra

partnerov

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj

na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu

subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného

sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach

najskôr

jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o

nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

7)Verejné obstarávanie sa netýka zeleného obstarávania, ani obstarávania inovácii. Predmetné verejné

obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022