Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 655325-2021

Submission deadline has been amended by:  475811-2022
22/12/2021    S248

die Slowakei-Košice: Bauarbeiten für Abwasserkanäle

2021/S 248-655325

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36570460
Postanschrift: Komenského 50
Ort: Košice-Sever
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04248
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Anton Gardian
E-Mail: info@mpprofit.sk
Telefon: +421 424443891
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.vodarne.eu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435714
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: MP Profit PB, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 50068849
Postanschrift: Hliníky 712/25
Ort: Považská Bystrica
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 01701
Land: Slowakei
E-Mail: info@mpprofit.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mpprofit.sk
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ezakazky.sk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: § 9 ods. 4 ZVO
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Vodárenstvo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Moravany - Kanalizácia.

Referenznummer der Bekanntmachung: VVS_MOR_12_2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Stavba Stavba rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Moravany. Odpadové vody budú dopravované vybudovaným potrubím do novovybudovanej ČOV v Bánovciach nad Ondavou.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 351 445.58 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232152 Bau von Pumpstationen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika, východné Slovensko, Košický kraj, Okres Michalovce, obec Moravany a obec Trhovište.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Stavebné objekty:

- SO 01 Splašková kanalizácia Moravany

- SO 02 kanalizačné prípojky Moravany

- SO 03 čerpacie stanice Moravany

- SO 04 Výtlačné potrubia

- SO 05 NN prípojky k ČS

Prevádzkové súbory:

PS 01 Technologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc

PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie kanalizačných čerpacích staníc

PS 01.2 Elektrotechnické zariadenie a telemetria kanalizačných čerpacích staníc

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 351 445.58 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M831

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1.1 Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona.

1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona:

- Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS) podľa § 152 zákona nepreukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS bude obstarávateľ overovať z verejne dostupných zdrojov.

- Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 zákona o VO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o VO. Nakoľko však obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačného systému verejnej správy podľa § 1 ods.

3 zákona č. 177/2018 Z. z o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačného systému verejnej správy (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.5 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.6 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.7 Doklady musia byť predložené v origináli alebo úradne overené kópie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením prehľadu o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 ZVO.

Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na jej vylúčenie. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca postupovať v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K bodu 1.: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO uchádzač preukáže prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške minimálne 12 000 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, predloží čestné vyhlásenie o celkovom obrate, v ktorom uvedie celkový obrat uchádzača, a to v členení za jednotlivé požadované roky.

Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti (tzn. k 31.12. daného kalendárneho roka).

Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti (tzn. k 31.12. daného kalendárneho roka).

Uchádzač ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch nie je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk, predloží:

- ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky kópie výkazov ziskov a strát alebo

- ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky kópie výkazov príjmov a výdavkov.

V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike, obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

i. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

ii. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú a lebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K bodu 1.: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky (za stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky považuje obstarávateľ práce na výstavbe alebo rekonštrukcii kanalizácií). Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác obdobných ako je predmet zákazky pričom minimálna súhrnná hodnota týchto prác musí byť v relevantnom období minimálne 4 000 000,00 EUR bez DPH, pričom z toho uchádzač preukáže nasledovné:

- Realizáciu min. 1 ks výstavby alebo rekonštrukcie kanalizácie s nákladom min. 2 500 000 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.

K bodu 2.: Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov:

Kľúčový odborník č.1

Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby, podkategória: potrubné energetické a iné líniové stavby s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou kanalizácií (na minimálne jednej stavbe) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu, alebo kópiu s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborníka osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). Obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

Kľúčový odborník č.2

Zástupca stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, podkategória: potrubné energetické a iné líniové stavby s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou kanalizácií (na minimálne jednej stavbe) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu, alebo kópiu s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborníka osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). Obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

Kľúčový odborník č.3

Špecialista pre elektrotechniku a ASRTP kategória Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória: Elektrotechnické zariadenia s min. 5 ročnou praxou na požadovanej pozícii v rámci ktorej má skúsenosti s výstavbou alebo rekonštrukciou kanalizácií (na minimálne jednej stavbe) a s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu, alebo kópiu s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborníka osvedčenia SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov). Obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalent tohto osvedčenia.

Bližšie informácie sú z dôvodu obmedzenosti počtu znakov uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/01/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/01/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Komenského 50

042 48 Košice

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.

2. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli bez obmedzenia na adrese:

https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=23660815&

3. Obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 druhá veta ZVO.

4. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme www.ezakazky.sk.

5. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.

Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie obstarávateľ nebude brať zreteľ ak obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

6. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi

obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje, vo výške 40 000,00 EUR. Ostatné informácie a podmienky zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/12/2021