Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 655705-2022

25/11/2022    S228

Polen-Pieńsk: Verwaltung von Müllhalden

2022/S 228-655705

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta i Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
Postanschrift: ul. Bolesławiecka 29
Ort: Pieńsk
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-930
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lidia Kasprzyk i Marcin Nowicki
E-Mail: nowicki@piensk.com.pl
Telefon: +48 757786511-515-129
Fax: +48 757786405
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://piensk.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów kamunalnych z terenu Gminy Pieńsk

Referenznummer der Bekanntmachung: ISM.03.271.PN.EU-01.2022r.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest m.in:— odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych lub posortowniczych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania zmieszanych/posortowniczych

odpadów komunalnych, organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań ze szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji, w systemie zbiorowym, organizacja selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowańwielomateriałowych, opakowań ze szkła w systemie indywidualnym,

— organizacja selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w systemie indywidualnym, odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w systemie indywidualnym, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, odbieranie odpadów budowlanych, obsługa PSZOKów,

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90910000 Reinigungsdienste
90918000 Entleerung von Abfallbehältern
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pieńsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi pn. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Pieńsk, których zakres obejmuje w szczególności:

1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

2) zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu (lub oddania w inną formę użytkowania) pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów biodegradowalnych,

3) organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, oraz odpadów ulegających biodegradacji w systemie zbiorowym,

4) organizację selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła w systemie indywidualnym,

5) organizację selektywnej zbiórki bioodpadów w systemie indywidualnym,

6) odebranie raz w I półroczu 2023 r. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych w każdej miejscowości gminy w formie tzw. „wystawki”,

7) odbieranie przeterminowanych leków z pojemników usytuowanych przy aptekach,

8) obsługę i organizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOKu),

9) wyposażenie terenu przy Zakładzie Usług Komunalnych w Pieńsku przy ul. Kościuszki 4 w kontener KP 34, a także opróżnianie koszy umieszczonych na przystankach autobusowych na terenie Gminy Pieńsk

10) dostarczanie wszystkich odebranych z terenu Gminy Pieńsk odpadów komunalnych do Instalacji Komunalnej w Lubaniu,

11) opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,

12) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin Płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 196-556339
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów kamunalnych z terenu Gminy Pieńsk

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pllkio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pllkio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022