Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 655756-2022

25/11/2022    S228

Polen-Dobiegniew: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 228-655756

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko
Nationale Identifikationsnummer: 810539108
Postanschrift: Głusko 19
Ort: Dobiegniew
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 66-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Toporkiewicz
E-Mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl
Telefon: +48 957613950
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głusko w latach 2021–2022

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.2.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

02.L.02.04: leśnictwa Jaźwiny i Sitnica

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Głusko. Realizacja

Pakietu II odbywać się będzie na obszarze leśnictw: Jaźwiny i Sitnica.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) obejmujące prace z zakresu hodowli

i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania infrastruktury leśnej. Łączny

rozmiar wszystkich rodzajów usług, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu II:

Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 16376;

Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w H: 2588;

Prace ręczne w grodzeniach w NH: 2396;

Prace ręczne w grodzeniach w H: 3360;

Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 624;

Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H: 270;

Prace mechaniczne w grodzeniach w H: 118;

Prace mechaniczne w rozdrabnianiu w NH: 526;

Cięcia zupełne – rębne w M3: 14922;

Pozostałe cięcia rębne w M3: 4707;

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne w M3: 6951;

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne w M3: 2761;

Cięcia przygodne i pozostałe w M3: 2276;

Zrywka drewna w M3: 31617;

Dopłata do zrywki do 500 m w M3: 120;

Dopłata do zrywki do 1000 m w M3: 120;

Dopłata do zrywki powyżej 1000 m w M3: 120;

Podwóz drewna do 500 m w M3: 40;

Podwóz drewna do 1000 m w M3:40;

Podwóz drewna powyżej 1000 m w M3:40;

Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna:

Prace godz.- ciągnik pozysk. w H:182;

Godz. ręczne w pozyskaniu w H: 380.

Przedmiot zamówienia został opisany w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność

potrzebna do jego wykonania w normogodzinach lub w godzinach rzeczywistych. Przedmiot zlecenia w

ramach zlecania oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych

(jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i

odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny, godziny

rzeczywiste, jednostki naturalne podanych w Kosztorysie ofertowym.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące

w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. -

Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).3.Wykonawca może powierzyć realizację elementów

(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia

z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia

(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę

firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie

podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych

w umowie. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości do 50 % wartości zamówienia

podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących

przedmiot tego zamówienia.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 20/01/2021
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 020-046792

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
20/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Grzegorz Dąbrowski Zakład Usług leśnych
Nationale Identifikationsnummer: 5941481649
Postanschrift: Dominikowo, ul. Lipowa 39/1
Ort: Drawno
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 73-220
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Usługi Leśno-Rolnicze Maciej Sałachub
Nationale Identifikationsnummer: 7651667499
Postanschrift: ul. Mickiewicza 22
Ort: Człopa
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 78-630
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 266 776.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W pkt V.2.4) niniejszego ogłoszenia podano wartość umowy netto z dnia jej zawarcia wraz z prawem opcji 20% netto. Wartość umowy netto (bez prawa opcji) wynosi: 1888980,00 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/11/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Głusko. Realizacja

Pakietu II odbywać się będzie na obszarze leśnictw: Jaźwiny i Sitnica.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) obejmujące prace z zakresu hodowli

i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania infrastruktury leśnej. Łączny

rozmiar wszystkich rodzajów usług, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu II:

Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 16376;

Prace ręczne w zagospodarowaniu lasu w H: 2588;

Prace ręczne w grodzeniach w NH: 2396;

Prace ręczne w grodzeniach w H: 3360;

Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 624;

Prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H: 270;

Prace mechaniczne w grodzeniach w H: 118;

Prace mechaniczne w rozdrabnianiu w NH: 526;

Cięcia zupełne – rębne w M3: 14922;

Pozostałe cięcia rębne w M3: 4707;

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne w M3: 6951;

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne w M3: 2761;

Cięcia przygodne i pozostałe w M3: 2276;

Zrywka drewna w M3: 31617;

Dopłata do zrywki do 500 m w M3: 120;

Dopłata do zrywki do 1000 m w M3: 120;

Dopłata do zrywki powyżej 1000 m w M3: 120;

Podwóz drewna do 500 m w M3: 40;

Podwóz drewna do 1000 m w M3:40;

Podwóz drewna powyżej 1000 m w M3:40;

Pozostałe prace godzinowe z pozyskania i zrywki drewna:

Prace godz.- ciągnik pozysk. w H:182;

Godz. ręczne w pozyskaniu w H: 380.

Przedmiot zamówienia został opisany w jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność

potrzebna do jego wykonania w normogodzinach lub w godzinach rzeczywistych. Przedmiot zlecenia w

ramach zlecania oraz obmiar prac w ramach odbioru prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych

(jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i

odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny, godziny

rzeczywiste, jednostki naturalne podanych w Kosztorysie ofertowym.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące

w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. -

Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).3.Wykonawca może powierzyć realizację elementów

(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia

z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia

(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę

firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie

podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych

w umowie. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w wysokości do 50 % wartości zamówienia

podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących

przedmiot tego zamówienia.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 20/01/2021
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 290 576.10 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Grzegorz Dąbrowski Zakład Usług Leśnych
Nationale Identifikationsnummer: 5941481649
Postanschrift: Dominikowo, ul. Lipowa 39/1
Ort: Drawno
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 73-220
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Usługi Leśno-Rolnicze Maciej Sałachub
Nationale Identifikationsnummer: 7651667499
Postanschrift: ul. Mickiewicza 22
Ort: Drawno
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 73-220
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegająca na dopłatach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego – tzw. rekompensata paliwowa związana z gwałtownym wzrostem ceny paliw płynnych wywołanych agresją Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy.

Wypłata rekompensaty paliwowej związana ze zmianą umowy nie przekroczy wartości 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z par. 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiający w pkt VII.2.3) niniejszego ogłoszenia do wartości netto umowy (bez prawa opcji) doliczył wartość wypłaconych rekompensat za paliwo. W umowie na usługi leśne rozliczenie za wykonane usługi jest modelem rozliczenia powykonawczego w zależności od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy. Czasowo zmiana ta została wprowadzona na okres do 30 września 2022 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen pali płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 902 801.71 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 912 780.10 PLN