Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 656500-2022

25/11/2022    S228

België-Gent: Chemieanalysatoren

2022/S 228-656500

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Dominique Nijs
E-mail: dominique.nijs@azstlucas.be
Telefoon: +32 92246118
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azstlucas.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/536/OH/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratoriumapparatuur chemie/immunochemie met pre- en postanalytisch systeem

Referentienummer: 2022-040-LAB-DN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38434560 Chemieanalysatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 504 092.70 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33159000 Systeem voor klinische chemie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinisch laboratorium, Groenebriel 1 in 9000 Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor levering, installatie en implementatie van laboratoriumapparatuur chemie/immunochemie inclusief geautomatiseerd pre- en postanalytisch systeem en bijhorende reagentia, consumables en onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vrije opties (De voorgestelde vrije opties moeten compatibel zijn met de aangeboden apparatuur.)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

2) De inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (niet ouder dan 3 maanden op datum opening kandidatuur) uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekening of de neergelegde jaarrekening over het laatste beschikbare boekjaar, te voegen bij zijn offerte.

Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekening zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.

Eventuele minimumeisen:

1. Geen negatief eigen vermogen in het gevraagde boekjaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver voegt bij zijn offerte relevante referenties van ziekenhuizen waar gelijkaardige opdrachten door hem zelf zijn uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar.

De referenties dienen opgegeven te worden in het formaat van bijlage C.

2. De inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige attesten of verklaringen waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over een eigen technische dienst/dienst na verkoop/herstellingsplaats.

Eventuele minimumeisen:

1. De lijst bevat minstens 3 referenties van een ziekenhuis waarbij een gelijkaardige opdracht door de inschrijver zelf is uitgevoerd.

2. De technische dienst van de inschrijver dient minstens 3 technische medewerkers in loondienst te hebben die onderhoud en herstellingen kunnen uitvoeren bij de aangeboden toestellen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Bij de opdracht horen investeringen met een economische levensduur van meer dan 4 jaar. Een raamovereenkomst voor 7 jaar, verlengbaar tot 10 jaar, zorgt voor een meer optimale verhouding tussen kwaliteit (gedurende de volledige looptijd) en prijs.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2023
Plaatselijke tijd: 08:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/04/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/01/2023
Plaatselijke tijd: 08:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank
Postadres: Opgeëistenlaan 401 E
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/11/2022