Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 657010-2022

25/11/2022    S228

Rumänien-Târgu Mureș: Reifen für Lastkraftwagen

2022/S 228-657010

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.- STTM
Nationale Identifikationsnummer: RO 14056826
Postanschrift: Barajului, nr.6
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540191
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Alexandra Dorina Cerghizan
E-Mail: alexandra.cerghizan@romgaz.ro
Telefon: +40 751303548
Fax: +40 265306098
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.romgaz.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160120
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pneuri pentru camioane

Referenznummer der Bekanntmachung: 14056826/2022/RGZ_064/OC1.TRA.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34352100 Reifen für Lastkraftwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pneuri pentru camioane - 1092 bucati

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 869 809.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Sediul Entitatii Contractante STTM, str. Barajului nr. 6, Târgu Mureș, jud Mureș, STTM Medias, str. Aurel Vlaicu nr.45, STTM Ploiesti, str.Targoviste nr.8, STTM Roman , Bld.Nicolae Balcescu nr.40.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pneuri pentru camioane - 1092 bucati

Entitatea contractanta va răspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limită stabilit prin anuntul de participare.Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18, entitate contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform Art. 173 din legea nr. 99/2016 modificata si completata prin OUG nr.107/2017 si OUG nr 45/2018.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr.1 – Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.177 din Legea 99/2016. – Prezentarea Cazierului judiciar

-Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

-Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

Cerinta nr.2 – Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016. – certificate fiscale privind situatia datoriilor la bugetul de stat si bugetul local

Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

-Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte certificate privind plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat si la bugetul local valabile la momentul depunerii (prezentarii in SEAP).

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

Cerinta nr.3 - Cerinta privind neancadrarea in situatile prevazute la art. 179 alin (2), 180 alin (2), 184 alin (2) din Legea 99/2016.

-Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care beneficiaza de derogare si se regaseasc în situatiile prevazute la art. 179 alin (2), 180 alin (2) 84 alin (2) din Legea 99/2016 vor demonstrata îndeplinirea cerintei prin documente edificatoare.

Modalitatea de îndeplinire:

- Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte documentele edificatoare in acest sena.

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

-Cerinta nr.4 – Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 180 din Legea 99/2016. – Insolventa, lichidare, declaratii false

-Ofertantul va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire

- Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in acest scop.

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.180 din Legea nr. 99/2016.

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

Cerinta nr. 5 – Cerinta privind neincadrarea in situatiile art. 73 din Legea 99/2016. Conflict de interes

-Se va completa initial cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE conform art. 204 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:ec.Emil Lucaci, ec. Cristian Alexandru Ilinca, ing.Grosu Adrian Doru, ing. Puscas Nicolae, ing Ovidiu Alexa, ec Gabriela Huidan, cons.jur. Radu Gheorghe Lechintan, cons.jur. Andrea Carmen Cerghizan, cj. Constantin Bretfelean, cj Madalina Sorana Pirlea, ec. Sorin-Ioan Stan, ing. Sorin Popa, ing.Vasile Chertes, ing.Marius Catana, ing. Ovidiu Somesan, ec.Matei Roxana, ec. Ionut Chirila.

Modalitatea de îndeplinire:

- Operatorii au obligatia sa prezinte Formularul 4 „DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016” din CAP V„Formulare” odata cu DUAE pana la temenul limita de depunere a ofertelor.

(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)

1.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.

2.În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii , conform art.205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016.

Cerinta nr.1 – Certificat de Inregistrare ONRC

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul va completa initial certificatul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016. de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

- Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba cod corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in document trebuie sa fie reale /actuale la momentul prezentarii-avand in vedere completarea DUAE.

In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa îndeplineasca aceasta cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE,

Pentru persoanele juridice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara - Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare celei supuse prezentei proceduri.Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractareaIn cadzul in care ofertantul doreste sa subcontacteze contractual acesta va prezenta numele subcontractantului, partea din contract pe care o v-a subcontracta, precum si proportia de subcontractareActivitatea de livrare a produselor nu poate fi subcontractata este considerata subcontractare in sensul legii doar prestarea de servicii si executia de lucrariInformatii privind sustinerea ferma În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica invocând suportul unui tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. In situatia in care sustinerea tehnica vizeaza resurse netransferabile, cum ar fi experienta similara, prin prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii trei ani, angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intimpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se încadreze în motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza într-unul din motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, Autoritatea contractanta va soliciata ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul / tertii sustinator / sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b), conform art. 197, alin. (2) din Legea 99/2016. In situatia in care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si/sau capacitatea tehnica.Informatii privind asociereaOrice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant în comun cu alti operatori economici, în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica doar în masura în care o astfel de modificare va fi necesara pentru executarea în mod corespunzator a contractului sectorial, conform art. 67, alin.(2) din Legea 99/2016.Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul va completa initial certificatul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016. de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative probează îndeplinirea cerinței:-contracte/comenzi, procese-verbale de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării, recomandări, alte documente echivalente.Dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversia în lei, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/ valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. Daca se face referire la experienta pe anul 2021 conversia se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in acest scop.

Ofertantul va completa initial certificatul DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/2016 de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informații referitoare la proportia de subcontractare si procentul de subcontractare. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile referitoare la: situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractantă si, dacă este cazul, criteriile de selecţie stabilite de entitatea contractantă care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile referitoare la situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180.Ofertantul va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.Angajamentul terțului susținător ( împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț / terții susținători, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/ acestora ), va fi prezentat odată cu depunerea DUAE conform art. 202 din Legea nr. 99/ 2016. Entitatea contractantă va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare va fi constituita in cuantum de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent respectiv: 13.000,00 lei.

Perioada de valabilitate - 6 luni de la data stab. pentru depunerea ofertelor. Mod. de constituire a G.P.: cf. art. 42 din H.G. 394/2016. Ofertele care nu sunt insotite de G.P. vor fi respinse. G.P. trebuie sa fie irevocabila. G.P. se va restitui de catre autoritatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Retinerea G.P. se va face conform art. 43 din H.G. 394/2016. G.P. poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii Anuntului de participare. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in condit. legii de catre o soc. bancara sau de catre o soc. de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 42. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul IBAN RO66 CARP 0273 P006 5998 RO01 deschis la Patria Bank Tg.-Mures. In orice situatie, dovada constit. G.P. trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor în copie împreuna cu oferta în SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, G.P. trebuie const. în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 10
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Acordul cadru se semneaza cu toti operatorii economici care au depus oferte admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care in urma desfasurarii procedurii nu s-au depus minim 2 oferte conforme pentru incheierea Acordului Cadru, procedura de atribuire se anuleaza deoarece nu sunt intrunite conditiile pentru reluarea concurentei. Contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei la intocmirea fiecarui contract subsecvent. Reluarea competitiei se va desfasura prin platforma SEAP. Contractele subsecvente se vor intocmi lunar, trimestrial, anual, sau ori de cate ori este nevoie in functie de necesitatea entitatii contractante. Contractele subsecvente se vor intocmi atat pentru reperele care sunt cuprinse in Anexa la Acordul Cadru cat si pentru piese de acelasi tip/natura care nu au putut fi previzionate si care au devenit necesare pentru finalizarea reparatiilor.

Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi punctaj total, comisia de evaluare va solicita noi propuneri prin intermediul SEAP (la sectiunea intrebari). In solicitare se va indica locatia si data pana la care vor fi transmise noile propuneri financiare.Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.

Se va prezenta Formularul 3 din capitolul V Formulare, in vederea insusirii clauzelor contractuale specifice. Neprezentarea Formularul 3 la data depunerii ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior.Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii(ce sunt parte a documentatiei de atribuire).

Daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la data limita de depunere a ofertelor. clauzele obligatorii pot fi modificate cu respectarea prev. art. 143, alin.(3) lit. b) din Hotararea 394/2016 si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.Clauzele specifice ale contractului pot fi negociate/modificate cu acceptul autoritatii contractante daca propunerile sunt justificate sau in conformitate cu anumite obligatii prevazute de legislatia in vigoare si daca nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.

La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti contractuale.

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor sectoriale.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022